Działalność metrologiczna w resorcie obrony narodowej. - OpenLEX

Działalność metrologiczna w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.2.9

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Wojskowe Centrum Meterologii

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. z 2004 roku, Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1) i § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 328 i Nr 66, poz. 581 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 597) ustala się, co następuje:

1.
Decyzja określa:
1)
organy właściwe w sprawach metrologii w resorcie obrony narodowej, których podstawową działalnością jest działalność metrologiczna prowadzona w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa;
2)
strukturę i organizację działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej;
3)
miejsce w strukturze organizacyjnej działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej, zakres obowiązków i kompetencji Wojskowego Centrum Metrologii, zwanego dalej "WCM" oraz wojskowych ośrodków metrologii, a także osób funkcyjnych nimi kierujących;
4)
zakres obowiązków i kompetencji dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim oraz spółek handlowych w stosunku do których wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, których przedmiotem działania jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, gdy realizują one funkcję metrologiczną, w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, związanych z obronnością państwa;
5)
zakres obowiązków i kompetencji komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje gestorów i centralnych organów logistycznych, w obszarze zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego zwanego dalej "UiSW";
6)
zakres odpowiedzialności i kompetencji dowódców jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "jednostkami wojskowymi (JW)", w obszarze zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów;
7)
zakres obowiązków i kompetencji osób sprawujących bezpośredni nadzór metrologiczny w JW - etatowych lub nieetatowych metrologów JW;
8)
grupy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, podlegających kontroli metrologicznej;
9)
uprawnienia oraz tryb i organizację prowadzenia kontroli przez WCM w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, jako uprawnionego wojskowego specjalistycznego organu, o którym mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.
2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
system zabezpieczenia metrologicznego - ogół przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów parametrów UiSW, zgodnie z wymaganiami taktyczno-technicznymi i bojowymi, poprzez utrzymywanie w odpowiedniej sprawności technicznej i rzetelności parametrycznej przyrządów pomiarowych oraz ich gotowości prawno-technicznej do wykonywania określonych zadań pomiarowych;
2)
działalność metrologiczna (funkcja metrologiczna) - działalność (funkcję) realizowaną przez jednostkę organizacyjną, związana z odpowiedzialnością administracyjną i techniczną za określenie, wdrożenie i utrzymanie systemu zabezpieczenia metrologicznego i wynikające z niej zadania, które mogą być nałożone jako:
a)
podstawowe zadania, na powołane w tym celu, wyspecjalizowane komórki metrologiczne, lub
b)
dodatkowe zadania, na komórki niemetrologiczne, znajdujące się w obrębie jednostki organizacyjnej;
3)
usługa metrologiczna - usługa realizowana przez upoważnione wojskowe ośrodki metrologii lub komórki metrologiczne na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, obejmująca w szczególności kalibrację, sprawdzanie i/lub naprawę przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa oraz ekspertyzy metrologiczne i testowanie przyrządów i wyposażenia pomiarowego, a także inne prace związane z oceną i określeniem charakterystyk metrologicznych i technicznych przyrządów pomiarowych;
4)
uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) - jest to uzbrojenie i sprzęt wojskowy w rozumieniu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych;
5)
dokładność pomiarów - stopień zgodności wyników pomiarów z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej, osiągany poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych o wymaganych i potwierdzonych charakterystykach metrologicznych, zgodnie z ustalonymi metodami i procedurami pomiarowymi;
6)
jednolitość miar - właściwość pomiarów polegająca na zapewnieniu odtwarzalności i powtarzalności wyników pomiarów wyrażanych w jednostkach miary międzynarodowego układu jednostek miar SI lub jednostkach miary dopuszczonych do stosowania w resorcie obrony narodowej, osiągana poprzez:
a)
zapewnienie spójności pomiarowej przyrządów pomiarowych (objęcie ich systemem kontroli metrologicznej w formie kalibracji, sprawdzania lub wzorcowania),
b)
stosowanie określonych metod i procedur pomiarowych,
c)
zapewnienie określonych warunków wykonywania pomiarów,
d)
wykonywanie pomiarów przez przeszkolonych obserwatorów;
7)
upoważnienie do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa - decyzję Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego uprawniającą wojskowy ośrodek metrologii lub komórkę metrologiczną do wykonywania kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa w określonych dziedzinach pomiarowych i zakresach możliwości technicznych, wydaną w formie certyfikatu, po sprawdzeniu i potwierdzeniu w procesie rejestracji kompetencji organizacyjnych i technicznych ośrodków oraz komórek metrologicznych w odniesieniu do kryteriów oceny, przedstawionych w wytycznych Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych;
8)
jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej - jednostki o których mowa w pkt 1 ppkt 4, określone w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, oraz pozostałe jednostki wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
komórka metrologiczna - laboratorium metrologiczne, pracownia metrologiczna, izba pomiarowa, itp. lub inna wyspecjalizowana komórka w której jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, o której mowa w pkt 1 ppkt 4, realizuje swoją funkcję metrologiczną;
10)
UiSW, jako przedmiot działania - rodzaj podstawowej działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt 1 ppkt 4, określony w ich szczegółowych zakresach działania lub statutach, dla realizacji której niezbędne jest stosowanie sprawnych przyrządów pomiarowych w procesie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, testowania lub produkcji UiSW oraz jego remontu czy modernizacji, jak też podczas obsługiwania w czasie eksploatacji, a także w komórkach metrologicznych uczelni wojskowych podczas procesu kształcenia zawodowego;
11)
etatowy/nieetatowy metrolog JW - żołnierz zawodowy wyznaczony rozkazem (decyzją) uprawnionego organu lub zatrudniony na stanowisku metrologa pracownik wojska, albo pracownik, któremu pracodawca powierzył obowiązki nieetatowego metrologa - do realizacji ogółu przedsięwzięć związanych z nadzorem jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wykonywanych w tej jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej;
12)
kontrola (czynności kontrolne) - celowa i zorganizowana działalność zespołu prowadzona w jednostce kontrolowanej, na podstawie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia;
13)
kontrolujący - osoby upoważnione przez właściwy organ do przeprowadzenia kontroli w zakresie zabezpieczenia metrologicznego i działalności metrologicznej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej;
14)
kierownik jednostki kontrolowanej - dowódca, szef, dyrektor, komendant, rektor lub inna osoba stojącą na czele jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, która kieruje całokształtem działalności tej jednostki;
15)
organy kontroli - organy, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej oraz uprawnione wojskowe specjalistyczne organy, podległe Ministrowi Obrony Narodowej, których działalność w tym zakresie określona jest w odrębnych przepisach.
3.
Instytucją właściwą w sprawach działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest Wojskowe Centrum Metrologii, będące jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której bezpośrednie podporządkowanie określa decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76, Nr 18, poz. 188, Nr 22, poz. 224 i Nr 24, poz. 247).
4.
Strukturę metrologii w Ministerstwie Obrony Narodowej tworzą:
a)
Wojskowe Centrum Metrologii z siedzibą w Warszawie (WCM),
b)
Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Warszawie zwany dalej "CWOM",
c)
1 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Gdyni,
d)
2 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Bydgoszczy,
e)
3 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą we Wrocławiu,
f)
4 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Radomiu,
g)
Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Poznani;
5.
Terytorialne obszary działania wojskowych ośrodków metrologii - rejony odpowiedzialności określa załącznik Nr 1 do decyzji.
6.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WCM - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego może zlecić podległym wojskowym ośrodkom metrologii realizację zadań na obszarze innym niż wynikającym z załącznika Nr 1 do decyzji.
7.
Etat dla WCM i wojskowych ośrodków metrologii nadaje Minister Obrony Narodowej, na podstawie projektu przedstawionego przez Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego.
8.
Wojskowe ośrodki metrologii wykonują usługi metrologiczne na podstawie upoważnienia Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa w ustalonym zakresie dziedzin pomiarowych - wydanego w formie certyfikatu.
9.
Działalnością WCM i podległych mu wojskowych ośrodków metrologii kieruje Dyrektor WCM - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego, który jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska WCM i wojskowych ośrodków metrologii oraz przełożonym merytorycznym wszystkich metrologów w resorcie obrony narodowej.
10.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego należy:
1)
kierowanie działalnością WCM i wojskowych ośrodków metrologii;
2)
prognozowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej, prowadzonej w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa;
3)
kreowanie polityką metrologii wojskowej w systemie zabezpieczenia metrologicznego techniki wojskowej, które obejmuje przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem wymaganej sprawności technicznej i wiarygodności przyrządów pomiarowych zgodnie z potrzebami uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
4)
opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących szczegółowych zagadnień prowadzenia działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej;
5)
regulowanie w formie decyzji i wytycznych zasad funkcjonowania wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych wykonujących kalibracje i/lub sprawdzenia przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa;
6)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących szczegółowych zagadnień działalności i kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tym prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) przyrządów pomiarowych i funkcjonowania krajowej administracji miar;
7)
analizowanie i opiniowanie, opracowanych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz instytucje krajowej administracji miar, dokumentów dotyczących lub mogących mieć wpływ na działalność metrologiczną w resorcie obrony narodowej;
8)
organizowanie, opracowywanie planów i programów oraz koordynowanie szkolenia kierowników i specjalistów metrologii wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych, a także etatowych (nieetatowych) metrologów JW, w porozumieniu z jednostkami realizującymi szkolenia;
9)
określanie specyfikacji wymagań, jakie muszą spełniać wojskowe ośrodki metrologii i komórki metrologiczne, aby uzyskać upoważnienie do prowadzenia działalności w odpowiednim obszarze kalibracji i/lub sprawdzania oraz napraw przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa;
10)
udzielanie upoważnień w formie certyfikatu wojskowym ośrodkom metrologii i komórkom metrologicznym jednostek organizacyjnych, o których mowa w w pkt 1 ppkt 4 do prowadzenia działalności w zakresie kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, po spełnieniu przez nie określonych przez Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego kryteriów oceny. Wzór certyfikatu określa Dyrektor WCM;
11)
nadzór merytoryczny działalności komórek metrologicznych kalibrujących i/lub sprawdzających oraz naprawiających przyrządy pomiarowe jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
12)
organizowanie i prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
13)
realizowanie zadań wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska;
14)
realizowanie zadań gestora i centralnego organu logistycznego, wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego i innych dokumentów resortowych, w odniesieniu do wzorców jednostek miar resortu obrony narodowej, przyrządów pomiarowych kontrolnych wojskowych ośrodków metrologii i ruchomych laboratoriów metrologicznych;
15)
uzgadnianie wymagań technicznych dla wyposażenia pomiarowego planowanego do zakupu przez jednostki wojskowe wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie zakupów centralnych;
16)
reprezentowanie Ministra Obrony Narodowej w kontaktach z instytucjami krajowej administracji miar, Polskim Centrum Akredytacji oraz innymi jednostkami metrologicznymi krajowymi a także prowadzenie współpracy z tymi instytucjami;
17)
inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej z instytucjami metrologicznymi państw-stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwanego dalej "NATO", ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w dziedzinie metrologii i zabezpieczenia metrologicznego UiSW, wynikających ze zobowiązań umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską;
18)
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
19)
wykonywanie innych zadań określonych przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa.
11.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów wojskowych ośrodków metrologii należy:
1)
kierowanie działalnością podległego wojskowego ośrodka metrologii;
2)
wykonywanie kalibracji i/lub sprawdzeń oraz napraw przyrządów pomiarowych zgłaszanych do ośrodka przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, rozlokowane w terytorialnym obszarze działania ośrodka:
a)
w systemie stacjonarnym, w stałej lokalizacji ośrodka,
b)
w systemie mobilnym, w ruchomych laboratoriów metrologicznych, stanowiących integralny element organizacyjny i techniczny ośrodka, bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, rozlokowanych w terytorialnym obszarze działania ośrodka;
3)
zapewnienie właściwej organizacji pracy i działalności ośrodka w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnego wydania krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej działalności laboratoriów wzorcujących oraz aktualnie wydanymi wytycznymi Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych, będących kryteriami oceny;
4)
dostosowywanie działalności ośrodka do zapotrzebowania na usługi metrologiczne występujące w terytorialnym obszarze działania oraz doskonalenie działalności ośrodka w tym zakresie;
5)
wnioskowanie do Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o nadanie upoważnienia do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych, stosownie do występujących potrzeb w terytorialnym obszarze działania oraz posiadanych możliwości i kompetencji technicznych;
6)
udział w kontrolach zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej funkcjonujących w terytorialnym obszarze działania;
7)
współdziałanie z etatowymi/nieetatowymi metrologami JW w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia metrologicznego w terytorialnym obszarze działania;
8)
prowadzenie doradztwa merytorycznego i technicznego oraz popularyzacja wiedzy metrologicznej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej funkcjonujących w terytorialnym obszarze działania;
9)
uzgadnianie wymagań technicznych dla wyposażenia pomiarowego planowanego do zakupów realizowanych w trybie niescentralizowanym (decentralnym), przez jednostki wojskowe wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stacjonujące w terytorialnym obszarze działania;
10)
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących nadzorowania i funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej prowadzących działalność w terytorialnym obszarze działania (w tym prowadzenie ewidencji na terytorialnym obszarze działania);
11)
współpraca z innymi ośrodkami metrologii oraz komórkami metrologicznymi jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt 1 ppkt 4 funkcjonującymi w terytorialnym obszarze działania;
12)
wykonywanie innych zadań określonych przez Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego w zakresie dotyczącym zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa.
12.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii, oprócz obowiązków określonych w pkt 7, w szczególności należy:
1)
monitorowanie potrzeb występujących w resorcie obrony narodowej w zakresie przygotowania i utrzymywania bazy wojskowych wzorców odniesienia jednostek miary wielkości fizycznych oraz podejmowanie działań w celu wdrożenia w ośrodku nowych stanowisk pomiarowych doskonalących system zabezpieczenia metrologicznego UiSW oraz działań wojsk;
2)
utrzymywanie, stosownie do występujących w resorcie obrony narodowej potrzeb, wojskowych wzorców odniesienia jednostek miary wielkości fizycznych i zapewnienie ich spójności pomiarowej w odniesieniu do państwowych wzorców jednostek miary lub wzorców odniesienia Głównego Urzędu Miar oraz laboratoriów akredytowanych, w tym laboratoriów instytucji metrologicznych armii państw NATO;
3)
uczestniczenie w porównaniach dwustronnych lub wielostronnych wojskowych wzorców odniesienia z akredytowanymi laboratoriami państwowymi lub laboratoriami instytucji metrologicznych armii państw NATO;
4)
kalibracja i naprawa wzorców roboczych jednostek miar wielkości fizycznych i przyrządów pomiarowych należących do wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4;
5)
testowanie i ekspertyzy metrologiczne nowych wzorów wyposażenia, systemów i przyrządów pomiarowych, przeznaczonych do realizacji celów związanych z obronnością państwa;
6)
opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie technik i metod pomiarowych stosowanych do kalibracji i sprawdzania przyrządów pomiarowych przeznaczonych do realizacji celów związanych z obronnością państwa.
13.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora Specjalistycznego Wojskowego Ośrodka Metrologii, oprócz obowiązków określonych w pkt 7, w szczególności należy:
1)
kalibracja i/lub sprawdzanie oraz naprawa specjalistycznych przyrządów pomiarowych przeznaczonych do obsługi statków powietrznych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem samolotów F-16, wg wymagań i procedur określonych w programie zabezpieczenia metrologicznego samolotu;
2)
zapewnienie spójności pomiarowej posiadanych wzorców roboczych jednostek miar wielkości fizycznych, nie należących do układu SI, poprzez ich kalibrację w CWOM lub innych akredytowanych laboratoriach zapewniających spójność pomiarową.
14.
Do zakresu kompetencji i obowiązków komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje gestorów UiSW należy uwzględnianie w harmonogramach wdrażania UiSW do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskania wyposażenia pomiarowego niezbędnego do zabezpieczenia procesu eksploatacji wdrażanego UiSW;
15.
Do zakresu kompetencji i obowiązków komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje centralnych organów logistycznych UiSW należy zabezpieczenie w niezbędne wyposażenie pomiarowe procesu eksploatacji UiSW stosowanego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zakup (pozyskanie) właściwego wyposażenia pomiarowego w miejsce niespełniającego wymagań.
16.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w w pkt 1 ppkt 4, podczas realizacji przedmiotu działania jednostki organizacyjnej należy;
1)
zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów;
2)
planowanie oraz poddawanie kalibracji lub sprawdzeniom oraz naprawie przyrządów pomiarowych;
3)
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących nadzorowania i funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego, w tym prowadzenie ewidencji wyposażenia pomiarowego;
4)
zapewnienie przestrzegania wymagań aktualnego wydania krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej nadzorowania i potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego, przy realizacji funkcji metrologicznej.
17.
Ponadto, do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w w pkt 1 ppkt 4, posiadających komórki metrologiczne, oprócz obowiązków określonych w pkt 16, w szczególności należy:
1)
doskonalenie działalności komórki metrologicznej w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnego wydania właściwej krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej działalności laboratoriów wzorcujących oraz aktualnie wydanymi wytycznymi dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych, będących kryteriami oceny;
2)
zapewnienie spójności pomiarowej wzorców roboczych jednostek miary wielkości fizycznych poprzez ich kalibrację w CWOM oraz wojskowych ośrodkach metrologii lub wzorcowanie w krajowych lub zagranicznych akredytowanych laboratoriach wzorcujących,
3)
wnioskowanie do dyrektora WCM o nadanie upoważnienia do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych, stosownie do posiadanych przez laboratorium możliwości i kompetencji technicznych.
18.
Komórki metrologiczne jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, wykonują usługi metrologiczne na podstawie upoważnienia dyrektora WCM do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych w ustalonym zakresie dziedzin pomiarowych, określonym w formie certyfikatu.
19.
Do zakresu kompetencji i obowiązków dowódców i kierowników jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, będących bezpośrednimi użytkownikami przyrządów pomiarowych, należy:
1)
zapewnienie stosowania w procesie bieżącej eksploatacji UiSW oraz w ramach działań wojsk, w tym operacji poza granicami kraju, przyrządów pomiarowych, posiadających ważne potwierdzenie kontroli metrologicznej - kalibracji lub sprawdzenia;
2)
kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego JW do właściwych form kontroli metrologicznej (kalibracja, sprawdzanie, legalizacja lub wzorcowanie);
3)
planowanie i terminowa dostawa/odbiór przyrządów pomiarowych do/z kalibracji lub sprawdzania we właściwych terytorialnie wojskowych ośrodkach metrologii;
4)
planowanie i terminowa realizacja legalizacji przyrządów pomiarowych z JW w urzędach krajowej administracji miar lub upoważnionych laboratoriach, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, stosowane przyrządy podlegają obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej;
5)
planowanie i terminowa realizacja wzorcowania przyrządów pomiarowych w akredytowanych laboratoriach z poza resortu obrony narodowej, w przypadku, gdy ze względów technicznych (brak właściwego odniesienia do wzorca jednostki miary resoru obrony narodowej lub brak zgodności z wymaganiami przepisów metrologii prawnej), przyrządy pomiarowe nie mogą być poddane właściwej formie kontroli metrologicznej (kalibracji, sprawdzaniu lub legalizacji);
6)
racjonalna i oszczędna gospodarka oraz zapewnienie ochrony wyposażeniu pomiarowemu JW poprzez zagwarantowanie sprawności wszystkich przyrządów i systemów pomiarowych stosowanych w procesie zabezpieczenia metrologicznego UiSW oraz działań i operacji wojsk, a także rotacja i wycofywanie wyposażenia nie spełniającego wymagań i zabezpieczenie nowych przyrządów pomiarowych, w miejsce wycofywanego wyposażenia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami;
7)
uzyskiwanie i uwzględnianie opinii wojskowego ośrodka metrologii właściwego dla rejonu dyslokacji JW w sprawie planowanych decentralnych zakupów wyposażenia pomiarowego i przyrządów pomiarowych;
8)
wyznaczanie i zgłaszanie potrzeb przeszkolenia nieetatowego (etatowego) metrologa JW do właściwego terytorialnie ośrodka metrologii i zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych do wykonywania powierzonych zadań, w tym, prowadzenia ewidencji wyposażenia pomiarowego JW w oparciu o właściwy system informatyczny wsparcia działalności metrologicznej;
9)
organizowanie i realizowanie szkoleń użytkowników UiSW oraz personelu technicznego JW z zasad obsługi i eksploatacji wyposażenia pomiarowego oraz w zakresie procedur wykonywania pomiarów zgodnie z ustalonym stosowaniem wyposażenia;
10)
udzielanie wsparcia specjalistom ruchomego laboratorium metrologicznego wojskowego ośrodka metrologii, skierowanym do wykonywania czynności metrologicznych w miejscu lokalizacji JW, w zakresie zabezpieczenia logistycznego (technicznego i organizacyjnego) wykonywania kontroli metrologicznych wyposażenia pomiarowego JW.
20.
Nadzór metrologiczny w JW sprawują etatowi/nieetatowi metrolodzy JW:
1)
etatowi/nieetatowi metrolodzy JW w sprawach związanych z wykonywaniem zadań nadzoru metrologicznego, podlegają bezpośrednio dowódcy (kierownikowi, dyrektorowi) jednostki;
2)
do wykonywania funkcji etatowego/nieetatowego metrologa JW uprawniony organ wyznacza żołnierza zawodowego lub pracodawca zatrudnia etatowego pracownika wojska, albo powierza zatrudnionemu pracownikowi obowiązki nieetatowego metrologa JW.

Powierzone obowiązki może wykonywać osoba posiadająca:

a)
wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe),
b)
udokumentowaną znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją UiSW znajdującego się w wyposażeniu JW,
c)
umiejętność przekazywania wiedzy i zdolność współdziałania z personelem obsługującym sprzęt techniczny i bojowy JW,
d)
przeszkolenie specjalistyczne właściwe dla metrologów JW, potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia wydanym przez dyrektora WCM lub Komendanta - Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;
3)
nieetatowi metrolodzy JW powierzone im zadania wykonują jako wykraczające poza podstawowe obowiązki służbowe, czynności o charakterze stałym;
4)
za wykonywanie obowiązków nieetatowego metrologa JW żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie naliczane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zaś pracownikowi wojska można podwyższyć wynagrodzenie w sposób, w jaki umożliwiają to obowiązujące przepisy płacowe.
21.
Do zakresu kompetencji i obowiązków etatowego/nieetatowego metrologa JW w szczególności należy:
1)
prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji wyposażenia pomiarowego JW z wykorzystaniem właściwego systemu informatycznego wsparcia działalności metrologicznej;
2)
wnioskowanie do dowódcy/kierownika JW o wycofanie wyposażenia pomiarowego - jako mienia nieprzydatnego dla JW;
3)
nadzór nad prawidłową eksploatacją przyrządów pomiarowych;
4)
korygowanie zapotrzebowań JW na usługi metrologiczne, z wykorzystaniem programu informatycznego uzgodnionego z WCM, i przekazywanie zapotrzebowań do ośrodka metrologii właściwego dla rejonu dyslokacji JW;
5)
nadzorowanie przestrzegania w JW, przez użytkowników wyposażenia pomiarowego, terminów realizacji kontroli metrologicznej oraz koordynowanie i wspieranie działań w zakresie dostaw i odbioru przyrządów pomiarowych do i po kontroli metrologicznej;
6)
kontrolowanie, według przyjętego planu, przestrzegania przez użytkowników zasad dotyczących właściwego obsługiwania i stosowania wyposażenia pomiarowego oraz utrzymywania go w stanie umożliwiającym rzetelne wykonywanie pomiarów;
7)
współudział w prowadzeniu szkoleń dla personelu technicznego (bojowego) JW z zakresu tematyki zabezpieczenia metrologicznego UiSW;
8)
współdziałanie z wojskowym ośrodkiem metrologii, właściwym dla dyslokacji JW, w zakresie zagadnień i problemów zabezpieczenia metrologicznego UiSW, w szczególności w zakresie zapewnienia kontroli metrologicznej całego wyposażenia pomiarowego JW, prawidłowości sporządzania planów kontroli szkolenia personelu technicznego (bojowego) JW oraz wsparcia działalności ruchomych laboratoriów metrologicznych ośrodka, wykonujących czynności metrologiczne w miejscu dyslokacji JW;
9)
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczącej funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego JW.
22.
Przyrządy pomiarowe przeznaczone na cele obronności państwa podlegają kontroli metrologicznej poprzez:
1)
kalibrację w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub upoważnionych komórkach metrologicznych;
2)
sprawdzanie w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub komórkach metrologicznych;
3)
legalizację, w przypadkach, jeżeli zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, podlegają one prawnej kontroli metrologicznej,
4)
wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących, w przypadku, gdy z punktu widzenia technicznego (brak właściwych wzorców odniesienia/roboczych lub wdrożonych procedur kalibracji/sprawdzania) przyrządy pomiarowe nie mogą być poddane kalibracji lub sprawdzaniu w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub upoważnionych komórkach metrologicznych
23.
Grupy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa podlegające kontroli metrologicznej określa załącznik Nr 2 do decyzji.
24.
Dyrektor WCM - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego organizuje i koordynuje proces nadzoru zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosując przy tym poniższe zasady i ustalenia:
1)
nadzór zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, przeprowadzany jest zgodnie z rocznym "Planem przedsięwzięć kontrolnych prowadzonych przez Wojskowego Centrum Metrologii na rok ..." opracowywanym przez Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego i zatwierdzanym przez właściwego przełożonego;
2)
kontrolę stanu zabezpieczenia metrologicznego w jednostkach wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych RP przeprowadzają Komisje powoływane przez dyrektora WCM;
3)
członkowie Komisji przeprowadzający kontrolę stanu zabezpieczenia metrologicznego legitymują się imiennym upoważnieniem, którego wzór przedstawia załącznik Nr 3 oraz wymaganym poświadczeniem bezpieczeństwa. Upoważnienie do kontroli jest ważne wraz z legitymacją służbową lub innym dokumentem tożsamości;
4)
kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest przez dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o planowanym przeprowadzeniu kontroli nie później niż dwa tygodnie przed terminem jej realizacji;
5)
kontrolujący, po przybyciu do jednostki kontrolowanej, zapoznaje jej kierownika z planem przeprowadzenia kontroli w zakresie niezbędnym do realizacji czynności kontrolnych;
6)
kontrola stanu zabezpieczenia metrologicznego w szczególności obejmuje:
a)
stan spójności pomiarowej wyposażenia pomiarowego posiadanego przez jednostkę kontrolowaną,
b)
przestrzeganie przez użytkowników właściwych zasad obsługi i eksploatacji wyposażenia pomiarowego, w tym ustalonych procedur pomiarowych przy obsłudze i eksploatacji UiSW,
c)
ukompletowanie jednostki kontrolowanej w wyposażenie pomiarowe właściwe dla posiadanego UiSW lub wymagane dla prowadzonej działalności,
d)
właściwe gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym, w tym wprowadzanie do eksploatacji nowego wyposażenia pomiarowego i wycofywanie nieprzydatnego do stosowania,
e)
działalność nieetatowego (etatowego) metrologa jednostki kontrolowanej;
7)
kontrola w szczególności polega na:
a)
ustaleniu stanu faktycznego w badanym zakresie i jego udokumentowaniu,
b)
porównaniu stwierdzonego stanu ze stanem wymaganym określonym przepisami prawa, decyzjami i wytycznymi Ministra Obrony Narodowej, wytycznymi do działalności metrologicznej w Ministerstwie Obrony Narodowej, normami oraz innymi przepisami odnoszącymi się do działalności jednostki kontrolowanej,
c)
określeniu przyczyn i skutków występujących różnic pomiędzy stanem stwierdzonym i wymaganym,
d)
wskazaniu sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
8)
kontrolujący są uprawnieni w szczególności do:
a)
dostępu do obiektów i pomieszczeń w kontrolowanej jednostce, w zakresie dotyczącym kontrolowanej dziedziny, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie osób i mienia oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP,
b)
wglądu do dokumentów związanych z kontrolowaną dziedziną działalności, gromadzenia dowodów i materiałów z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
c)
zasięgania informacji i wyjaśnień od żołnierzy oraz pracowników jednostki kontrolowanej w zakresie prowadzonej kontroli,
d)
wglądu do protokołów, notatek z kontroli prowadzonych przez inne organy kontroli;
9)
kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zapewnić kontrolującym warunki i środki niezbędne do realizacji ustalonego programu kontroli;
10)
w przypadku ujawnienia w toku kontroli rażących nieprawidłowości w zakresie zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, Przewodniczący Komisji może wnioskować do dowódcy (kierownika, dyrektora) jednostki kontrolowanej o wydanie polecenia natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. W przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, wnioskuje o wstrzymanie wykonywania pomiarów w obszarze, w którym stwierdzono nieprawidłowości;
11)
z przeprowadzonej kontroli przewodniczący komisji sporządza protokół, który powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób odpowiedzialnych, a także wnioski i zalecenia pokontrolne;
12)
jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, zgłoszone zostaną umotywowane zastrzeżenia co do faktów zapisanych w protokole, kontrolujący powinien te fakty zbadać i po uznaniu ich zasadności uwzględnić w protokole, w przypadku ich niezasadności powinien omówić to w protokole;
13)
protokół kontroli podpisuje kontrolujący (przewodniczący Komisji) i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki;
14)
kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki, może w terminie 14 dni od podpisania protokołu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu Dyrektorowi WCM - Naczelnemu Metrologowi Wojska Polskiego;
15)
zastrzeżenia nie będą rozpatrywane, jeżeli zostaną zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu o którym mowa w pkt 14;
16)
protokół z kontroli sporządza się po jej zakończeniu w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:
a)
Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego,
b)
kierownika jednostki kontrolowanej,
c)
dowódcy rodzaju sił zbrojnych - innego równorzędnego, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Dowódcy Dowództwa Operacyjnego - według właściwości - w przypadku kontroli realizowanych w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych,
d)
bezpośredniego przełożonego dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1 ppkt 4;
17)
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania protokołu - o ile nie określono w nim innego terminu - zawiadamia w formie pisemnej jednostkę nadrzędną oraz informuje Dyrektora WCM - Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o sposobie usunięcia nieprawidłowości i podjęciu działań zmierzających do zapobieżenia ich występowania, a także o przyczynach ewentualnego niewykonania zaleceń z kontroli;
18)
Dyrektor WCM - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego, w terminie do 15 stycznia i 15 lipca sporządza półroczną, zbiorczą informację do bezpośredniego przełożonego, z przeprowadzonych kontroli.
25.
Szczegółowe zasady i sposób wykonywania zadań wynikających z działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej w formie Instrukcji określi Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii zgodnie z obowiązującymi procedurami, w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.
26.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Rejony odpowiedzialności wojskowych ośrodków metrologii

Lp.Miejscowość stacjonowaniaWojskowy ośrodek metrologii
1BEMOWO PISKIECENTRALNY WOJSKOWY
2BEZWOLAOŚRODEK METROLOGII
3BIAŁOBRZEGIul. Radiowa 2
4BIAŁYSTOK00-908 Warszawa
5BORZĘCINBOK: tel. 855 696, 855 266, 855 629
6CELESTYNÓW
7CHOTOMÓWFax: 855 691
8CIECHANÓW
9EŁK
10GOŁDAP
11GRÓJEC
12HAJNÓWKA
13JANÓWEK
14KAZUŃ NOWY
15KSIĄŻENICE
16LEGIONOWO
17ŁĘCZYCA
18ŁOMŻA
19ŁOWICZ
20MIŃSK MAZOWIECKI
21MODLIN
22NOWY DWÓR MAZOWIECKI
23ORZYSZCENTRALNY WOJSKOWY
24OSTRÓW MAZ.OŚRODEK METROLOGII
25PILAWAul. Radiowa 2
26POMIECHÓWEK00-908 Warszawa
27PRZASNYSZBOK: tel. 855 696, 855 266, 855 629
28PUSZCZA MARIAŃSKAFax: 855 691
29SIEDLCE
30SKIERNIEWICE
31SŁUPNO
32SOCHACZEW
33SUWAŁKI
34WARSZAWA
35WESOŁA
36WĘGORZEWO
38ZAKOPANE
39ZEGRZE
40JAROCINSPECJALISTYCZNY WOJSKOWY
41ŁASKOŚRODEK METROLOGII
42MUROWANA GOŚLINAul. Silniki 1
43POWIDZ61-325 Poznań
44POZNAŃBOK: tel. 548 638
45SKWIERZYNAFax: 548 640
46ŚREM
47BIESZKOWICE1 WOJSKOWY OŚRODEK
48DARŁOWOMETROLOGII
49DARŁÓWKOul. Migonie 45
50DZIWNÓW81-103 Gdynia 3
51GDAŃSKBOK: tel. 267 200
52GDYNIAFax: 267 213
53HEL
54KOŁOBRZEG
55KOSZALIN
56LĘBORK
57PUCK
58SIEMIROWICE
59SŁUPSK
60ŚWINOUJŚCIE
61USTKA
62WEJHEROWO
63WŁADYSŁAWOWO
64BARTOSZYCE2 WOJSKOWY OŚRODEK
65BRANIEWOMETROLOGII
66BRODNICAul. Powstańców Warszawy 2
67BYDGOSZCZ85-915 Bydgoszcz
68CHEŁMNOBOK: tel. 414 739, 427 280
69CHOJNICEFax: 413 932
70CHOSZCZNO
71CIECHOCINEK
72CYBOWO
73CZARNE
74DOLASZEWO
75DRAWNO
76DRAWSKO POM.
77ELBLĄG
78GARDEJA
79GIŻYCKO
80GRUDZIĄDZ
81GRUPA
82INOWROCŁAW
83KALISZ POMORSKI
84KOBYLANKA
85LIDZBARK WARMIŃSKI
86MAKSYMILIANOWO
87MALBORK
88MARCINKOWO2 WOJSKOWY OŚRODEK
89MIROSŁAWIECMETROLOGII
90MORĄGul. Powstańców Warszawy 2
91MOSTY85-915 Bydgoszcz
92MRĄGOWOBOK: tel. 414 739, 427 280
93MRZEŻYNOFax: 413 932
94NADARZYCE
95OLESZNO
96OLSZTYN
97OSOWIEC
98OSTRÓDA
99PIŁA
100PRUSZCZ GD.
101STARGARD SZCZECIŃSKI
102SZCZECIN
103SZCZYTNO-LIPOWIEC2 WOJSKOWY OŚRODEK
104SZEROKI BÓRMETROLOGII
105ŚWIDWINul. Powstańców Warszawy 2
106TCZEW85-915 Bydgoszcz
107TORUŃBOK: tel. 414 739, 427 280
108TRZEBIATÓWFax: 413 932
109WAŁCZ
110WOJNOWO
111ZEGRZE POMORSKIE
112ZŁOCIENIEC
113BIELSKO BIAŁA3 WOJSKOWY OŚRODEK
114BOLESŁAWIECMETROLOGII
115BRZEGul. Mieszczańska 11
116BYTOM50-984 Wrocław
117CZERNICABOK: tlf. 663 410
118CZERWIEŃSKFax: 663 400
119DOBRE n. KWISĄ
120GLIWICE
121GŁOGÓW
122JASTRZĘBIE Śl.
123KATOWICE
124KŁODZKO
125KOMPRACHCICE
126KRAPKOWICE
127KROSNO ODRZAŃSKIE
128LĄDEK ZDRÓJ
129LEGNICA
130LESZNO
131LUBLINIEC
132MIĘDZYRZECZ
133MILICZ
134NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
135OLEŚNICA3 WOJSKOWY OŚRODEK
136OPOLEMETROLOGII
137POTOKul. Mieszczańska 11
138RADNICA50-984 Wrocław
139SIEMIANOWICE ŚLĄSKIEBOK: tlf. 663410
140SIERADZFax: 663 400
141SULECHÓW
142ŚWIĘTOSZÓW
143TARNOWSKIE GÓRY3 WOJSKOWY OŚRODEK
144WĘDRZYNMETROLOGII
145WROCŁAWul. Mieszczańska 11
146ZIELONA GÓRA50-984 Wrocław
147ŻAGAŃBOK: tlf. 663410 Fax: 663 400
148DĘBLIN4 WOJSKOWY OŚRODEK
149GAŁKÓWEK GLIWICEMETROLOGII
150GLIWICEul. Lubelska 150
151HRUBIESZÓW26-603 Radom 5
152JAROSŁAWBOK: tel. 511 749
153JAWIDZFax.: 511 602
154KIELCE
155KŁAJ
156KRAKÓW
157KRAKÓW BALICE
158KRAŚNIK
159KUTNO
160LEŹNICA WIELKA
161LUBLIN
162LUBOCHNIA
163ŁÓDŹ
164NIEDŹWIEDŹ
165NISKO
166NOWA DĘBA
167OŚWIĘCIM
168PRZEMYŚL
169RADOM
170REGNY
171RZESZÓW
172SANDOMIERZ
173SKIERNIEWICE
174STAWY
175STĘŻYCA
176TOMASZÓW MAZOWIECKI
177ZAMOŚĆ
178ZGIERZ
179ŻURAWICA

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

GRUPY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

przeznaczonych na cele obronności państwa

podlegające kontroli metrologicznej

GrupaIdentyfikacja przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwaFormy kontroli metrologicznej
Grupa IWzorce odniesienia, wzorce robocze i przyrządy pomiarowe użytkowe stosowane w procesie kalibracji, sprawdzania i/lub naprawy przyrządów pomiarowych przez upoważnione wojskowe ośrodki metrologii i upoważnione komórki metrologiczneOkresowo: kalibracja sprawdzanie wzorcowanie
Grupa IIPrzyrządy pomiarowe użytkowe i kontrolne stosowane podczas realizacji przedmiotu działania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim oraz spółek handlowych w stosunku do których wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, a których przedmiotem działania jest uzbrojenie i sprzęt wojskowyOkresowo: kalibracja sprawdzanie wzorcowanie
Grupa IIIPrzyrządy pomiarowe użytkowe i kontrolne stosowane podczas realizacji przedmiotu działania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których przedmiotem działania jest remont, modernizacja lub testowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowegoOkresowo: kalibracja sprawdzanie wzorcowanie
Grupa IVPrzyrządy pomiarowe użytkowe stanowiące integralne wyposażenie (zainstalowane trwale, wbudowane, będące nieodłącznym elementem) uzbrojenia i sprzętu wojskowegoPodczas remontu UiSW: kalibracja sprawdzanie wzorcowanie
Grupa VPrzyrządy pomiarowe stosowane w procesie obsługi i/lub eksploatacji oraz wycofywania z eksploatacji:Okresowo: kalibracja
5.1Broni palnejsprawdzanie
5.2Broni artyleryjskiejwzorcowanie
5.3Amunicji do broni palnej i artyleryjskiejlegalizacja
5.4Granatów, min, bomb, rakiet i pocisków sterowanych oraz urządzeń specjalnie zaprojektowanych do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania
5.5Systemów kierowania ogniem w dzień i w nocy
5.6Czołgów, pojazdów i samochodów specjalnych
5.7Urządzeń służących do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środków przeciwdziałających wymienionym materiałom
5.8Materiałów wybuchowych oraz stałych i płynnych materiałów napędowych skonstruowanych i przeznaczonych do użycia z UiSW wymienionymi w pp. 5.3, 5.4 i 5.7
5.9Wyposażenia specjalistycznego okrętów wojennych i związanej z nimi wojskowej techniki morskiej
5.10Wyposażenia statków powietrznych
5.11Elektronicznych i optoelektronicznych środków rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemu łączności specjalnej
5.12Sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
Grupa VIPrzyrządy pomiarowe stosowane w procesie dystrybucji i testowania:Okresowo: kalibracja
6.1Materiałów pędnych i smarówsprawdzanie
6.2Przedmiotów zaopatrzenia mundurowegowzorcowanie
6.3Środków zaopatrzenia żywnościowegolegalizacja
Grupa VIIInne przyrządy pomiarowe przeznaczone na cele obronności państwaOkresowo: kalibracja sprawdzanie wzorcowanie legalizacja

Uwaga: Wszystkie przyrządy pomiarowe po naprawie lub adiustacji i przyrządy pomiarowe, które utraciły dowody kontroli metrologicznej lub mają uszkodzona cechę nienaruszalności, podlegają właściwej kontroli metrologicznej

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

UPOWAŻNIENIE

Nr ...../WCM

grafika