Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się Panią Teresę Karaś, głównego specjalistę w Departamencie Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, do wykonywania zadań Dysponenta Danych z Komputerowego Rejestru Automatów do Gier (KRAG), a w czasie jej nieobecności Panią Joannę Suską, głównego specjalistę w Departamencie Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier oraz Panią Martę Ziarko, Naczelnika Wydziału do Spraw Podatku od Gier oraz Automatów w Departamencie Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier.
§  2.
Do zadań Dysponenta Danych należy:
1)
udzielanie i cofanie upoważnień do:
a)
dostępu do danych - przez co należy rozumieć użytkowanie systemu w trybie odczytu danych, generowanie raportów oraz analitycznych zestawień na podstawie danych zawartych w systemie bez możliwości wprowadzania zmian do danych zawartych w systemie (podgląd danych),
b)
dokonywania operacji na danych - przez co należy rozumieć użytkowanie systemu polegające na wprowadzaniu zmian do danych zawartych w systemie, tj. aktualizacji, korekty, dodawania, usuwania danych (operator i korekta); osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania operacji na danych ma automatycznie uprawnienia do dostępu do danych,
c)
administrowania danymi - przez co należy rozumieć techniczne nadawanie uprawnień użytkownikom systemu, dokonywanie wszelkich operacji na danych zawartych w systemie (administrator systemu);
2)
prowadzenie rejestru udzielonych i cofniętych upoważnień.
§  3.
1.
Upoważnienia, o których mowa w § 2, są udzielane i cofane na pisemny wniosek:
1)
dyrektora departamentu lub biura - w przypadku funkcjonariuszy celnych lub pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Ministerstwie Finansów;
2)
dyrektora izby celnej - w przypadku funkcjonariuszy celnych lub pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w izbie celnej oraz naczelników urzędów celnych;
3)
naczelnika urzędu celnego - w przypadku funkcjonariuszy celnych lub pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w urzędzie celnym;
4)
kierownika jednostki organizacyjnej - w przypadku innych jednostek niż izby celne, urzędy celne i Ministerstwo Finansów.
2.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 2, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1.
Dysponent Danych może upoważnić dyrektora izby celnej lub jego zastępcę do udzielania i cofania upoważnień, o których mowa w § 2, funkcjonariuszom celnym lub pracownikom pełniącym służbę/zatrudnionym w kierowanej przez tego dyrektora izbie celnej i podległych urzędach celnych.
2.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Każdorazowo, na żądanie Dysponenta Danych, osoby wymienione w ust. 1, są zobowiązane do udzielania informacji dotyczących udzielonych i cofniętych upoważnień.
4.
Przepisy § 2 pkt 2 i § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  5.
Upoważnienia w zakresie systemu KRAG, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność.
§  6.
Traci moc zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPOWAŻNIENIE NR ...

miejscowość i data

grafika

MINISTERSTWO FINANSÓW

DYSPONENT DANYCH

Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Nr ... Ministra Finansów z dnia ................................. 2016 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)

upoważniam:

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko, stopień służbowy

pełniącego/ą służbę/ zatrudnionego/ą na stanowisku ....................................................................

stanowisko

w ...................................................................................................................................................

jednostka organizacyjna

posiadającego/ą adres poczty elektronicznej ................................................................................

do dostępu do danych* dokonywania operacji na danych* administrowania danymi* z Komputerowego Rejestru Automatów do Gier (KRAG).

Upoważnienie traci ważność w przypadku przeniesienia upoważnionego do innej jednostki organizacyjnej, ustania jego stosunku służbowego/zatrudnienia, oddelegowania poza jednostkę organizacyjną, w której pełni służbę/jest zatrudniony oraz cofnięcia upoważnienia przez Dysponenta Danych albo osobę upoważnioną na podstawie § 4 ust. 1 zarządzenia.

Uwagi dotyczące zakresu dostępu ...............................................................................................

..................................................................

podpis osoby upoważniającej

Upoważnienie niniejsze odebrałem/łam Cofam upoważnienie z dniem

.............................................................. ..................................................................

data i podpis osoby upoważnionej data

..................................................................

podpis osoby cofającej upoważnienie

*niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

Egz. 1 upoważniony

Egz. 2 i 3 aa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UPOWAŻNIENIE NR ....

miejscowość i data

grafika

MINISTERSTWO FINANSÓW

DYSPONENT DANYCH

Na podstawie § 4 ust. 1 zarządzenia Nr ... Ministra Finansów z dnia ............................... 2016 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)

upoważniam:

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko

pełniącego/ą służbę/ zatrudnionego/ą na stanowisku Dyrektora Izby Celnej* Zastępcy Dyrektora Izby Celnej* pełniącego obowiązki Dyrektora Izby Celnej* pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Izby Celnej *

w ...................................................................................................................................................

jednostka organizacyjna

do udzielania i cofania upoważnień funkcjonariuszom celnym i pracownikom pełniącym służbę/zatrudnionym w Izbie Celnej w ........................................................, do dostępu do danych lub dokonywania operacji na danych lub administrowania danymi z Komputerowego Rejestru Automatów do Gier (KRAG).

Upoważnienie traci ważność w przypadku zmiany stanowiska, ustania stosunku służbowego/zatrudnienia upoważnionego, oddelegowania poza jednostkę organizacyjną, w której pełni służbę/jest zatrudniony oraz cofnięcia upoważnienia przez Dysponenta Danych.

.........................................................

podpis Dysponenta Danych

Upoważnienie niniejsze odebrałem/łam Cofam upoważnienie z dniem

............................................................ .........................................................

data i podpis osoby upoważnionej data

.........................................................

podpis Dysponenta Danych

*niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

Egz. 1 upoważniony

Egz. 2 i 3 aa.