Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.123

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania w związku z kierowaniem do PK PNR:
a) wniosku o przekazanie danych PNR lub
b) wniosku o ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR;
2) sposób postępowania w związku z otrzymaniem przez PK PNR informacji w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia;
3) procedurę nadawania, odwołania i wygaśnięcia upoważnienia do przetwarzania danych PNR lub wyników przetwarzania, jak również prowadzenia ewidencji tych upoważnień.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) decyzja SIS II - decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007);
2) JIP - Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach;
3) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji;
4) osoba upoważniona - osobę, która posiada upoważnienie do przetwarzania danych PNR lub wyników ich przetwarzania, o którym mowa w § 13;
5) PK PNR - punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR, którego zadania, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy oraz w przepisach rozporządzenia, realizuje Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP";
6) rozporządzenie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach (Dz. U. poz. 1148);
7) SIS - System Informacyjny Schengen;
8) ustawa - ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894).
2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) danych PNR - należy przez to rozumieć dane, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;
2) JIP PCz - należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;
3) kryteriach przetwarzania danych PNR - należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;
4) locie PNR - należy przez to rozumieć lot, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
5) pozytywnym wyniku sprawdzenia - należy przez to rozumieć wynik, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;
6) przetwarzaniu danych PNR - należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.
§  3.  1  Do PK PNR może być kierowany wniosek o:
1) przekazanie danych PNR - którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) potwierdzenie wniosku o przekazanie danych PNR, złożonego w formie ustnej - którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) przekazanie danych PNR przez przewoźników lotniczych w innych terminach - którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia,
4) potwierdzenie wniosku o przekazanie danych PNR przez przewoźników lotniczych w innych terminach, złożonego w formie ustnej - którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia,
5) przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, zgromadzonych przez JIP PCz - którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do zarządzenia,
6) przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, zgromadzonych w bazie danych JIP PCz, kierowany bezpośrednio do JIP PCz - którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia,
7) przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w innych terminach, kierowany do JIP PCz - którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do zarządzenia;
8) ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR - którego wzór jest określony załączniku nr 8 do zarządzenia,
9) potwierdzenie wniosku o ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR złożonego w formie ustnej - którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do zarządzenia,
10) aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR - którego wzór jest określony w załączniku nr 10 do zarządzenia,
11) usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR - którego wzór jest określony w załączniku nr 11 do zarządzenia

- zwany dalej "wnioskiem".

§  4. 
1.  Wystąpienie do PK PNR z wnioskiem jest możliwe w przypadku, gdy dostęp do danych PNR jest niezbędny w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym oraz przestępstwom wymienionym w art. 3 pkt 2 ustawy, ich wykrywania i zwalczania oraz ścigania sprawców tych przestępstw.
2.  Każde zapytanie o dane PNR albo o ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR wymaga sporządzenia odrębnego wniosku.
§  5. 
1.  Osobą upoważnioną do podpisania i przekazania do PK PNR wniosku, zwaną dalej "osobą wnioskującą", jest przełożony policjanta lub pracownika Policji, który go sporządził:
1) w Komendzie Głównej Policji:
a) dyrektor biura,
b) naczelnik wydziału;
2) w Centralnym Biurze Śledczym Policji:
a) komendant,
b) naczelnik zarządu,
c) naczelnik wydziału;
3) w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji:
a) komendant,
b) naczelnik wydziału;
3a) 2  w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji:
a) dowódca,
b) zastępca dowódcy;
4) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji:
a) komendant,
b) naczelnik wydziału;
5) w komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji:
a) komendant,
b) naczelnik wydziału.
2.  Osobą wnioskującą może być także zastępca osoby, o której mowa w ust. 1 oraz kierownik sekcji.
3.  W przypadkach niecierpiących zwłoki, podczas nieobecności w jednostce organizacyjnej Policji osób, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnienia osoby wnioskującej może wykonywać dyżurny tej jednostki.
§  6. 
1.  Wymiana informacji między jednostkami organizacyjnymi Policji lub komórkami organizacyjnymi tych jednostek, a PK PNR odbywa się w szczególności:
1) przy wykorzystaniu:
a) faksu w sieci resortowej Polifax,
b) służbowej poczty elektronicznej;
2) za pośrednictwem poczty specjalnej.
2.  Informacje oznaczone klauzulą tajności wymieniane są między jednostkami organizacyjnymi Policji lub komórkami organizacyjnym tych jednostek, a PK PNR - z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  7.  PK PNR informuje osobę wnioskującą w formie pisemnej o uzyskanych z JIP informacjach dotyczących złożonego wniosku.
§  8. 
1.  PK PNR odmawia przekazania wniosku do JIP w szczególności:
1) w przypadkach wskazanych w ustawie, w których odpowiednio JIP odmawia realizacji danego wniosku;
2) w przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez osobę wnioskującą.
2.  PK PNR informuje pisemnie osobę wnioskującą o odmowie realizacji wniosku, ze wskazaniem przyczyny odmowy.
3.  Osoba wnioskująca może ponownie wystąpić z wnioskiem po usunięciu okoliczności stanowiących przyczynę odmowy przekazania wniosku do JIP.
§  9. 
1.  W przypadku wystąpienia rzeczywistego i bezpośredniego zagrożenia przestępstwem, o którym mowa w art. 3 ustawy, osoba upoważniona może wystąpić do PK PNR z ustnym wnioskiem o:
1) przekazanie danych PNR lub
2) przekazanie danych PNR przez przewoźników lotniczych w innych terminach niż określone w art. 6 ust. 1 ustawy lub
3) ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR.
2.  Osoba upoważniona, w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje dane zawarte odpowiednio w załącznikach nr 1, 3 i 8 do zarządzenia.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez osobę wnioskującą poprzez złożenie go w formie pisemnej, według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 2 i 4 do zarządzenia.
4.  Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie zostanie potwierdzony w formie pisemnej, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do zarządzenia, w ciągu 2 godzin, PK PNR może wstrzymać realizację wniosku.
5.  W trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazanie danych PNR osobie wnioskującej następuje wyłącznie po otrzymaniu przez PK PNR potwierdzenia wniosku.
§  10. 
1.  Osoba wnioskująca może zwrócić się do PK PNR o ujawnienie przez JIP zdepersonalizowanych danych PNR, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba wnioskująca kieruje wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, po uprzednim wyrażeniu w nim zgody przez jeden z organów wymienionych w art. 33 ust. 2 ustawy.
§  11.  PK PNR - w przypadku uzyskania od JIP informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia pasażera lotu PNR, którego dane zostały zarejestrowane w:
1) KSIP - jest obowiązany przekazać te informacje:
a) dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji rejestrującej dane, a w przypadku komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, która zarejestrowała dane - dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej dla siedziby jednostki rejestrującej oraz
b) dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miejsce planowanego odlotu i/lub przylotu pasażera;
2) SIS:
a) przez Policję, w związku z art. 36 ust. 2 decyzji SIS II - jest obowiązany przekazać te informacje bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej tej jednostki, która dokonała wpisu danych,
b) przez sąd lub prokuraturę, w związku z art. 26 decyzji SIS II - jest obowiązany przekazać te informacje dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miejsce planowanego odlotu i/lub przylotu tego pasażera.
§  12. 
1.  W przypadku uzyskania przez PK PNR informacji, o której mowa w art. 28 ustawy, jest ona przekazywana osobie wnioskującej, celem podjęcia działań, o których mowa w art. 25 - 27 ustawy.
2.  Kryteria przetwarzania danych PNR są usuwane przez JIP w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.
§  13.  3
1.  Policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji lub komórek organizacyjnych tych jednostek, których zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia przetwarzanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania, można upoważnić do przetwarzania tych danych. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest ukończenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wzór upoważnienia jest określony w załączniku nr 12 do zarządzenia.
2.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do przetwarzania danych osobowych zawartych w udostępnianych Policji przez JIP z KSI PNR za pośrednictwem PK PNR danych PNR lub wynikach ich przetwarzania w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.
§  14. 
1.  Komendant Główny Policji, do realizacji zadań, o których mowa w § 13, upoważnia:
1) Zastępców Komendanta Głównego Policji;
2) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;
3) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
4) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
4a) 4  Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";
5) dyrektorów biur KGP.
2.  W imieniu Komendanta Głównego Policji upoważnienia nadają:
1) 5  komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, dowódcy i zastępców dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komisariatów specjalistycznych oraz samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji;
2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - w odniesieniu do swoich zastępców oraz podległych policjantów i pracowników;
3) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w odniesieniu do swoich zastępców oraz podległych policjantów i pracowników;
3a) 6  Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;
4) dyrektor biura KGP - w odniesieniu do swoich zastępców oraz podległych policjantów i pracowników;
5) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników oraz policjantów i pracowników podległych jednostek organizacyjnych Policji;
6) zastępcy komendantów lub dyrektorów, o których mowa w pkt 1 - 5 - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników jednostek lub komórek organizacyjnych Policji.
3.  7  Komendanci, dyrektorzy oraz dowódcy, o których mowa w ust. 2, dokonują weryfikacji wystawionych upoważnień, z uwzględnieniem § 17 i § 18.
§  15.  Upoważnienie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których:
1) egzemplarz nr 1 - przekazuje się osobie upoważnionej;
2) egzemplarz nr 2 - przekazuje się komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w celu włączenia do akt osobowych policjanta lub pracownika.
§  16. 
1.  8  Komendanci, dyrektorzy oraz dowódcy, o których mowa w § 14 ust. 2, prowadzą ewidencję nadanych upoważnień, zwaną dalej "ewidencją", która zawiera w szczególności:.
2.  Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, dla osób, którym upoważnienie nadał Komendant Główny Policji.
§  17. 
1.  Upoważnienie wygasa, w szczególności gdy osoba, której je nadano została:
1) przeniesiona służbowo do innej jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej tej jednostki;
2) zwolniona ze służby w Policji lub rozwiązano z nią stosunek pracy.
2.  Datę wygaśnięcia upoważnienia odnotowuje się w ewidencji.
§  18. 
1.  Upoważnienie odwołuje się, w szczególności w przypadku zmiany zakresu realizowanych zadań służbowych przez osobę, której nadano upoważnienie. Przepisy § 14 i § 15 stosuje się odpowiednio.
2.  Wzór odwołania upoważnienia jest określony w załączniku nr 13 do zarządzenia.
3.  Datę odwołania upoważnienia odnotowuje się w ewidencji.
§  19.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH PNR

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

POTWIERDZENIE WNIOSKU O PRZEKAZANIE DANYCH PNR ZŁOŻONEGO W FORMIE USTNEJ

nr .....................................................

(ID KSI PNR)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH PNR PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZNYCH W INNYCH TERMINACH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

POTWIERDZENIE WNIOSKU O PRZEKAZANIE DANYCH PNR PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZNYCH W INNYCH TERMINACH ZŁOŻONEGO W FORMIE USTNEJ

nr .....................................................

(ID KSI PNR)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA ZGROMADZONYCH PRZEZ JIP PCz

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA ZGROMADZONYCH W BAZIE DANYCH JIP PCz, KIEROWANY BEZPOŚREDNIO DO JIP PCz

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH PNR PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZNYCH W INNYCH TERMINACH, KIEROWANY DO JIP PCz

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O USTALENIE KRYTERIÓW PRZETWARZANIA DANYCH PNR

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

POTWIERDZENIE WNIOSKU O USTALENIE KRYTERIÓW PRZETWARZANIA DANYCH PNR ZŁOŻONEGO W FORMIE USTNEJ

nr .....................................................

(ID KSI PNR)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ KRYTERIÓW PRZETWARZANIA DANYCH PNR

nr .....................................................

(ID KSI PNR)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

Numer pisma ...........................................

Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu

Kontaktowego PNR

Wydziału Administrowania Danymi

SIS i VIS

Biura Wywiadu i Informacji

Kryminalnych

Komendy Głównej Policji

WNIOSEK O USUNIĘCIE KRYTERIÓW PRZETWARZANIA DANYCH PNR

nr .....................................................

(ID KSI PNR)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12  9  

WZÓR

Egz. nr .....

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

UPOWAŻNIENIE1)2) DO PRZETWARZANIA DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

Egz. nr .....

............................................................................

Pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej Policji

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA1) DO PRZETWARZANIA DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA

grafika

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
3 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
4 § 14 ust. 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
5 § 14 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
6 § 14 ust. 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
7 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
8 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
9 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.