Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - OpenLEX

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) zarządza się, co następuje:
§  1.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem", przyznaje Doroczne Nagrody indywidualne lub zbiorowe o charakterze finansowym lub honorowym dla osób fizycznych, zwane dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego", za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§  2.
Na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa się:
1)
dyplom;
2)
statuetka;
3)
nagroda finansowa.
§  3.
1.
Wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje i opiniuje komisja do spraw przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwana "Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra".
2.
Sekretarzem Kapituły Dorocznych Nagród Ministra jest pracownik Departamentu Mecenatu Państwa.
3.
Regulamin konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1.
Minister przyznaje Doroczne Nagrody indywidualne dla osób prawnych o charakterze honorowym, zwane dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji", w kategoriach:
1)
instytucja roku - nagroda za całokształt działalności instytucji kultury w danym roku kalendarzowym;
2)
wydarzenie roku - nagroda dla najlepszego wydarzenia m.in. spektaklu, wystawy, filmu, festiwalu w danym roku kalendarzowym;
3)
mecenas roku - nagroda dla mecenasa kultury, sponsora, lub donatora.
2.
Minister przyznaje:
1)
w kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie więcej niż pięć równorzędnych nagród w danym roku kalendarzowym;
2)
w kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po jednej nagrodzie lub może nie przyznać w danym roku kalendarzowym nagrody.
§  5.
Na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji składa się:
1)
dyplom;
2)
statuetka.
§  6.
1.
Wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji rozpatruje i opiniuje komisja do spraw przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji, zwana "Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji".
2.
Sekretarzem Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji jest pracownik Narodowego Centrum Kultury.
3.
Regulamin konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  7.
1.
Informację o podjęciu decyzji przez Ministra w sprawie przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub kategorii, w których przyznawane będą Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.mkidn.gov.pl w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania danej nagrody.
2.
O terminie ogłoszenia listy laureatów i miejscu wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji w danym roku kalendarzowym decyduje Minister.
§  8.
Informację o przyznanych Dorocznych Nagrodach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznych Nagrodach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej MKiDN, dołączając laureatów kolejnych edycji.
§  9.
Zarządzenie stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

REGULAMIN KONKURSU

"Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

I. Postanowienia ogólne

1. Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osób fizycznych są przyznawane w związku z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) i zarządzeniem, do którego niniejszy regulamin stanowi załącznik.

2. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanych dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra", wyłonienia laureatów oraz określa tryb powoływania i działania komisji do spraw przyznawania tych nagród zwaną Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra.

II. Organizator konkursu

1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem".

3. Procedurę konkursową, w imieniu Ministra, prowadzi Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Organizatorem".

III. Cel

1. Doroczne Nagrody Ministra dla osób fizycznych przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w uznaniu całokształtu działalności lub osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu.

2. Przyznawanie Dorocznych Nagród Ministra ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury w Polsce oraz ochrony kultury i dziedzictwa kulturowego.

IV. Adresaci

Osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych działające w sferze kultury m.in. artyści, twórcy, animatorzy kultury, menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

V. Warunki uczestnictwa

1. Osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, zwane też w regulaminie kandydatami, mogą być zgłaszane do konkursu związanego z wyłonieniem laureatów Dorocznych Nagród Ministra przez następujące podmioty:

a) instytucje kultury,

b) szkoły wyższe,

c) organy administracji rządowej,

d) jednostki samorządu terytorialnego,

e) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturowe,

f) jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra,

g) Polską Akademię Nauk,

h) kuratorów oświaty,

i) środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

2. Minister może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

3. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

VI. Forma zgłaszania kandydatów

1. Formularz wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra, złożony w wyznaczonym terminie (stanowiący załącznik do regulaminu i dostępny na stronie internetowej Organizatora) powinien zawierać:

a) dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu,

b) dane kandydata zgłaszanego do konkursu (także pseudonim artystyczny, jeżeli dotyczy),

c) uzasadnienie wniosku zawierające:

- materiały przedstawiające całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o szczególnym osiągnięciu artystycznym w danym roku - składane w formie zapisu video, fotografii lub skanowanych wycinków prasowych, zapisanych wyłącznie na płytach CD lub DVD,

- materiały (np. w formie recenzji, wykazów dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień) wskazujące na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechniania i ochrony kultury.

2. Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dokona oceny formalnej zgłoszeń.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu podmiot dokonujący zgłoszenia jest zobowiązany uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, prowadzoną listownie.

4. Zgłoszenia do konkursu na Doroczne Nagrody Ministra nie będą rozpatrywane w przypadku:

a) zgłoszenia po terminie (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy termin składania zgłoszeń zostaje przesunięty do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra),

b) wycofania wniosku przez podmiot dokonujący zgłoszenia,

c) braków formalnych, jeżeli nie zostały one usunięte w terminie określonym w pkt 3.

5. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: http://www.mkidn.gov.pl. Z chwilą dokonania zgłoszenia, kandydat wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej do Dorocznej Nagrody Ministra staje się uczestnikiem konkursu i zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu.

Informacja o akceptacji regulaminu przez uczestnika konkursu jest przekazywana Organizatorowi na podstawie oświadczenia, składanego za pośrednictwem podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu, o treści określonej w załączniku do formularza wniosku.

6. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Dorocznej Nagrody Ministra przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu tylko dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów pozostaje w archiwum Dorocznych Nagród Ministra, natomiast dokumentacja wszystkich nie nagrodzonych i nie wyróżnionych zgłoszeń ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

7. Uczestnicy oraz podmioty dokonujące zgłoszenia kandydatów do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra o treści określonej w załączniku do formularza wniosku.

VII. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane na adres Organizatora:

Departament Mecenatu Państwa,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na Doroczne Nagrody Ministra.

2. Zgłoszenia składa się do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra, o których Organizator będzie informował każdorazowo w ogłoszeniu o danej edycji konkursu.

VIII. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra:

1. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra oraz dokonuje oceny kandydatur.

2. Kapituła składa się z 12 członków, których na okres jednego roku powołuje Minister.

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący wybrany przez jej członków większością głosów. Przewodniczący spośród członków Kapituły wyznacza wiceprzewodniczącego.

4. Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby członków Kapituły.

5. Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

7. Na wniosek członków Kapituły w proces oceny zgłoszeń mogą zostać zaangażowani eksperci, których opinia będzie stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych we wnioskach. Opinie ekspertów nie są wiążące dla Kapituły.

8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa.

9. Nowi członkowie Kapituły mogą zostać powołani w trakcie trwania Dorocznych Nagród Ministra jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Kapituły nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w pkt 8.

10. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Kapituły, współpracę z jej członkami lub powołanymi na wniosek kapituły ekspertami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra.

12. Z przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kapituła sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

13. Nagrodę wręcza Minister.

IX. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok organizacji kolejnej edycji konkursu.

2. Doroczna Nagroda Ministra dla osób fizycznych jest nagrodą finansową lub honorową, i składa się na nią:

a) dyplom Ministra,

b) statuetka,

c) nagroda finansowa.

3. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Laureaci informowani są o przyznaniu nagród pisemnie.

X. Terminy dotyczące przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu:

1. Ocena formalna wniosków oraz usuwanie błędów formalnych: do 31 marca każdego roku.

2. Prace Kapituły przewidziane są w terminie: od 1 do 30 kwietnia każdego roku.

3. Laureaci zostaną ogłoszeni: do 10 maja każdego roku.

4. Laureaci Nagrody zostaną podani do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl, na której będzie znajdowała się pełna lista laureatów z poszczególnych edycji konkursu Dorocznej Nagroda Ministra.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni odrębnie listownie.

XI. Wykorzystanie prac

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra zastrzega prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w wybranych przez Organizatora publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach jak również na stronach internetowych i w utworach audiowizualnych w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.

2. Szczegółowe warunki wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy podmiotem dysponującym prawami do wyżej wymienionych materiałów a Organizatorem.

XII. Organizacja konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Za prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursowej odpowiedzialne jest:

Departament Mecenatu Państwa,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

2. Sekretariat konkursu prowadzi i udziela informacji:

Departament Mecenatu Państwa MKiDN

tel. (22) 42 10 265,

mail: ebrzostowska@mkidn.gov.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Minister.

Załącznik 

Ministerstwo..................................................

Kultury Data, miejscowość

i Dziedzictwa

Narodowego

Wniosek o przyznanie

"Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Dane kandydata zgłaszanego do konkursu
Imię i nazwisko
Dane teleadresoweUlica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon

(komórkowy i/lub stacjonarny)

E-mail
Strona www
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu
Nazwa podmiotu/nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę
Dane teleadresowe
Telefon (komórkowy i/lub stacjonarny)
E-mail
Strona www
Uzasadnienie wnioskuUwagi Kapituły Dorocznych Nagród Ministra
Uzasadnienie wniosku

(max. 400 słów)

Opis przedstawiający całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o szczegółowym osiągnięciu artysty w danym roku (prosimy o dostarczenie materiałów w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD)

(max. 200 słów)

Opis wskazujący na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechnienia kultury, materiały mogą być np. w formie recenzji czy wykazów dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień, (prosimy o dostarczenie materiałów w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD)

(max. 200 słów)

Inne uwagi

(max. 100 słów)

....................................... ...............................................

Data i miejscowość Podpis

Według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości podmiotami rekomendującymi mogą być:

* Instytucje Kultury,

* Szkoły wyższe,

* Organy Administracji Rządowej,

* Jednostki Samorządu Terytorialnego,

* Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

* Jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* Polska Akademia Nauk,

* Kuratorzy oświaty,

* Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może również przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Załącznik 

Ministerstwo..................................................

Kultury Data, miejscowość

I Dziedzictwa

Narodowego

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia kandydata:

1

Jako Kandydat do Dorocznej Nagrody Ministra KiDN zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu oraz wyrażam dobrowolną zgodę na przystąpienie i udział w konkursie.

2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.).

....................................... .............................

Miejscowość i data Podpis

Oświadczenia podmiotu dokonującego zgłoszenia:

1

Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.).

....................................... .............................

Miejscowość i data Podpis

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

REGULAMIN KONKURSU

"Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji"

I. Postanowienia ogólne

1. Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji są przyznawane w związku z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) i zarządzeniem, do którego niniejszy regulamin stanowi załącznik.

2. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji, zwanych dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra dla Instytucji", wyłonienia laureatów (osób prawnych lub innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi) oraz określa tryb powoływania i działania komisji do spraw przyznawania tych nagród zwaną Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

II. Organizator konkursu

1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nadzór nad konkursem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem".

3. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu Ministra jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12, zwany dalej Organizatorem.

III. Cel

1. Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji przyznawane są osobom prawnym lub innym podmiotom niebędącym osobami fizycznymi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w uznaniu całokształtu działalności lub osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu, mających wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury oraz pozyskiwanie mecenatów, darczyńców i donatorów kultury polskiej.

2. Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji przyznawane są osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną w trzech kategoriach:

a) Instytucja roku - nagroda za całokształt działalności w danym roku kalendarzowym, w obszarze kultury m.in. w zakresie muzycznym, teatralnym, wystawienniczym,

b) Wydarzenie roku - nagroda dla najlepszego wydarzenia m.in. spektaklu, wystawy, filmu, festiwalu w danym roku kalendarzowym,

c) Mecenas roku - nagroda dla mecenasa kultury.

IV. Adresaci

Osoby prawne lub inne podmioty niebędące osobami fizycznymi - organizatorzy wydarzeń mających wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury polskiej.

V. Warunki uczestnictwa

1. Osoby prawne lub inne podmioty niebędące osobami fizycznymi, zwane też w regulaminie kandydatami, mogą być zgłaszane do konkursu związanego z wyłonieniem laureatów Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji przez następujące podmioty:

a) instytucje kultury,

b) szkoły wyższe,

c) organy administracji rządowej,

d) jednostki samorządu terytorialnego,

e) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

f) jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra,

g) Polską Akademię Nauk,

h) kuratorów oświaty,

i) środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

2. Każdy podmiot, wskazany w pkt 1, może zgłosić do konkursu w ramach jednej z kategorii, wymienionych w postanowieniu III pkt 2 i ogłoszonych przez Ministra zgodnie z § 7 ust. 1 zarządzenia, tylko jednego kandydata.

3. Minister może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

VI. Forma zgłaszania kandydatów

1. Formularz wniosku o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra dla Instytucji, złożony w wyznaczonym terminie (stanowiący załącznik do regulaminu i dostępny na stronie internetowej organizatora) powinien zawierać:

a) dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu,

b) dane kandydata zgłaszanego do konkursu,

c) informację o kategorii, do której zgłaszany jest kandydat,

d) w przypadku kategorii Instytucja roku oraz Wydarzenie roku, uzasadnienie wniosku zawierające:

materiały przedstawiające całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o osiągnięciu artystycznym w danym roku - składane w formie zapisu video, fotografii lub skanowanych wycinków prasowych zapisanych wyłącznie na płytach CD lub DVD,

materiały (np. w formie recenzji, wykazów dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień) wskazujące na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechniania i ochrony kultury,

e) w przypadku kategorii Mecenas roku, uzasadnienie wniosku zawierające materiały dokumentujące działalność Mecenasa, w tym w szczególności:

informacja o dofinansowanym przedsięwzięciu, w związku z którym przedstawiana jest kandydatura w kategorii Mecenas roku (rodzaj dofinansowanego projektu, data realizacji, wielkość przedsięwzięcia),

informacja o wysokości udzielonego dofinansowania, w tym % jaki stanowiło wsparcie Mecenasa w stosunku do całościowego budżetu współfinansowanego projektu,

informacja o charakterze współpracy: jednorazowy, cykliczny dotyczący określonego typu projektów, stała współpraca obejmująca różne pola działalności wspieranej instytucji/organizacji.

2. Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji dokona oceny formalnej zgłoszeń.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu osoba prawna dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana dokonać uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, prowadzoną listownie.

4. Zgłoszenia do konkursu na Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji nie będą rozpatrywane w przypadku:

a) zgłoszenia po terminie (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy termin składania zgłoszeń zostaje przesunięty do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji),

b) wycofania wniosku przez podmiot dokonujący zgłoszenia,

c) braków formalnych, jeżeli nie zostały one usunięte w terminie określonym w pkt 3.

5. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: http://www.mkidn.gov.pl http://www.nck.pl/. Z chwilą dokonania zgłoszenia, kandydat wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej do Dorocznej Nagrody Ministra dla Instytucji staje się uczestnikiem konkursu i zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu.

Informacja o akceptacji regulaminu przez uczestnika konkursu jest przekazywana Organizatorowi na podstawie oświadczenia, składanego za pośrednictwem podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu, o treści określonej w załączniku do formularza wniosku.

6. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Dorocznej Nagrody Ministra dla Instytucji przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji. Po upływie tego okresu tylko dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów pozostaje w Archiwum Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji wieczyście, natomiast dokumentacja wszystkich nie nagrodzonych i nie wyróżnionych zgłoszeń ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

7. Uczestnicy oraz podmioty dokonujące zgłoszenia kandydatów do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji, o treści określonej w załączniku do formularza wniosku.

VII. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane na adres Organizatora:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji.

2. Zgłoszenia składa się do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach do pierwszego posiedzenia Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji, o których Organizator będzie informował każdorazowo w ogłoszeniu o danej edycji konkursu.

VIII. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji:

1. Kapituła Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji oraz dokonuje oceny kandydatur.

2. Kapituła składa się z 12 członków, których na okres jednego roku powołuje Minister.

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący wybrany przez jej członków większością głosów. Przewodniczący spośród członków kapituły wyznacza wiceprzewodniczącego.

4. Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby członków Kapituły.

5. Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

7. Na wniosek członków Kapituły w proces oceny zgłoszeń mogą zostać zaangażowani eksperci, których opinia będzie stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych we wnioskach. Opinie ekspertów nie są wiążące dla Kapituły.

8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa.

9. Nowi członkowie Kapituły mogą zostać powołani w trakcie trwania Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział z któregoś z członków Kapituły nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w pkt 8.

10. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Kapituły, współpracę z jej członkami lub powołanymi na wniosek kapituły ekspertami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada Sekretariat Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

12. Z przebiegu konkursu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji Kapituła sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

13. Nagrodę wręcza Minister.

IX. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok organizacji kolejnej edycji konkursu.

2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w poszczególnych kategoriach:

a) w kategorii Instytucja roku - nie więcej niż pięć równorzędnych nagród w danym roku kalendarzowym,

b) w kategorii Wydarzenie roku - jedną nagrodę,

c) w kategorii Mecenas roku - jedną nagrodę.

3. Doroczna Nagroda Ministra dla Instytucji jest nagrodą honorową i składa się na nią:

a) dyplom Ministra,

b) statuetka.

4. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród pisemnie.

X. Terminy dotyczące przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu:

1. Ocena formalna wniosków oraz usuwanie błędów formalnych do 15 kwietnia każdego roku.

2. Prace Kapituły przewidziane są w terminie: 15 kwietnia - 5 maja każdego roku.

3. Laureaci zostaną ogłoszeni: do 10 maja każdego roku.

4. Laureaci Nagrody zostaną podani do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl, na której będzie znajdowała się pełna lista laureatów z poszczególnych edycji konkursu Dorocznej Nagroda Ministra dla Instytucji.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni odrębnie listownie.

XI. Wykorzystanie prac

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji zastrzega prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w wybranych przez Organizatora publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach jak również na stronach internetowych i w utworach audiowizualnych w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.

2. Szczegółowe warunki wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy podmiotem dysponującym prawami do wyżej wymienionych materiałów a Organizatorem.

XII. Organizacja konkursu Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji:

1. Za prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursowej odpowiedzialne jest:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

2. Sekretariat konkursu prowadzi i udziela informacji:

Dział Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury

tel.: (22) 21 00 117

e-mail: irecka@nck.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Dorocznych Nagród Ministra nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Minister.

Załącznik 

Ministerstwo..................................................

Kultury Data, miejscowość

i Dziedzictwa

Narodowego

Wniosek o przyznanie

"Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji"

Kategoria: .................................................................

(należy wskazać kategorię zgłoszenia zgodnie z wykazem kategorii określonych w postanowieniu III pkt 2 regulaminu)

Dane osoby prawnej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną zgłaszanego do konkursu (dane kandydata)
Nazwa osoby prawnej (innego podmiotu) zgłaszanej do konkursu
Dane teleadresowe
Telefon

(komórkowy i/lub stacjonarny)

E-mail
Strona www
Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu
Nazwa podmiotu/nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę
Dane teleadresowe
Telefon

(komórkowy i/lub stacjonarny)

E-mail
Strona www

Wypełnia podmiot dokonujący zgłoszenia do kategorii Instytucja roku lub Wydarzenie roku

Uzasadnienie wnioskuUwagi Kapituły Dorocznych Nagród Ministra
Uzasadnienie wniosku (max. 400 słów)
Opis przedstawiający całokształt dotychczasowej działalności, bądź informacje o osiągnięciu artystycznym w danym roku - (prosimy o dostarczenie materiałów w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD)

(max. 200 słów)

Opis wskazujący na ogólnopolski bądź międzynarodowy charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla upowszechniania i ochrony kultury (prosimy o dostarczenie materiałów w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD)

(max. 200 słów)

Inne uwagi

(max. 100 słów)

....................................... ...............................

Data i miejscowość Podpis

Według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości podmiotami rekomendującymi mogą być:

* Instytucje Kultury,

* Szkoły wyższe,

* Organy Administracji Rządowej,

* Jednostki Samorządu Terytorialnego,

* Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

* Jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* Polska Akademia Nauk,

* Kuratorzy oświaty,

* Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może również przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Wypełnia podmiot dokonujący zgłoszenia do kategorii Mecenas roku

Uzasadnienie wnioskuUwagi Kapituły Dorocznych Nagród Ministra
Uzasadnienie wniosku

(max. 400 słów)

Informacja o dofinansowanym przedsięwzięciu, w związku z którym przedstawiona jest kandydatura (rodzaj dofinansowanego projektu, data realizacji, wielkość przedsięwzięcia)

(max. 400 słów)

Informacja o wysokości udzielonego dofinansowania, w tym % jaki stanowiło wsparcie Mecenasa w stosunku do całościowego budżetu współfinansowanego projektu

(max. 200 słów)

Informacje o charakterze współpracy (jednorazowy, cykliczny dotyczący określonego typu projektów, stała współpraca obejmująca różne pola działalności wspieranej instytucji/organizacji)

(max. 200 słów)

Inne uwagi

(max. 100 słów

......................................... ..................................

Data i miejscowość Podpis

Według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości podmiotami rekomendującymi mogą być:

* Instytucje Kultury,

* Szkoły wyższe,

* Organy Administracji Rządowej,

* Jednostki Samorządu Terytorialnego,

* Związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,

* Jednostki badawczo-rozwojowe, nadzorowane przez Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

* Polska Akademia Nauk,

* Kuratorzy oświaty,

* Środowiska twórcze oraz grupy osób z danego środowiska twórczego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może również przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Załącznik 

Ministerstwo..................................................

Kultury Data, miejscowość

i Dziedzictwa

Narodowego

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do konkursu

Oświadczenia kandydata:

1

Jako Kandydat do Dorocznej Nagrody Ministra KiDN dla Instytucji zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu oraz wyrażam dobrowolną zgodę na przystąpienie i udział w konkursie.

2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.

....................................... ............................

Miejscowość i data Podpis

Oświadczenia podmiotu dokonującego zgłoszenia:

1

Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu ich publikacji w formie katalogu na stronach internetowych MKiDN oraz w formie płyty CD, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 962, z późn. zm.

....................................... ............................

Miejscowość i data Podpis