Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.11.111

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania

EI-021-9-1/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadza się do stosowania wykaz dokumentów funkcjonujących w kancelarii leśnictwa wraz z informacją o miejscu i formie ich przechowywania. Wykaz dokumentów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 1 (skreślony).
§  3. Elektroniczna forma dokumentów staje się obowiązująca z chwilą jej udostępnienia w SILP na stanowisku leśniczego.
§  4. W terminie do 31 grudnia 2014 r. zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP odpowiedzialnej za informatykę do pełnego wprowadzenia elektronicznej formy dokumentów na stanowisku leśniczego.
§  5. Odpowiedzialnymi za wprowadzenie i respektowanie powyższych zapisów są kierownicy jednostek.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 2

DOKUMENTACJA

funkcjonująca w kancelarii leśnictwa oraz miejsce i forma jej przechowywania

Lp.DokumentPodstawa prawna sporządzaniaPrzechowywany:

L - leśnictwo,

N - nadleśnictwo,

U - do likwidacji

Forma przechowywania:

P – papierowa

EL - elektroniczna

prawo powszechneprzepisy wewnętrzne PGL LP
1.Protokół przekazania/ przejęcia leśnictwaUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 21 ust. 4Zarządzenie nr 13/1994 r. DGLP w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych LPNP
2.Protokół czasowego przekazania leśnictwaUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 21 ust. 4NP
3.DOR

(dla własnych pracowników)

art. 149 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyNEL
4.WR (dla własnych pracowników)art. 80 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyNEL
5.WR w wypadku rozliczania akordowego (dla własnych pracowników)art. 80 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyNP
6.Spis zdawczo-odbiorczy akt przekazywanych do składnicy akt (archiwum)Zarządzenie nr 29 z dnia 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami - instrukcja kancelaryjnaLP
7.Upoważnienie do sprzedażyZarządzenie nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP, § 23 pkt 5LP
8.Pozwolenie na pozyskanie drewna kosztem i staraniem nabywcy i szkolenie stanowiskowe dla wyrabiających drewno samowyrobemPismo ZB-0180-1/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. DGLPLP
9.Projekty wniosków gospodarczychZarządzenie nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych LPNP
10.Raptularz terenowy do szacunków brakarskichZarządzenie nr 24 DGLP z dnia 30 marca 2009 r.NEL
11.Raptularz do sporządzania szacunku metodą przez porównanieZarządzenie nr 24 DGLP z dnia 30 marca 2009 r.NEL
12.Wnioski gospodarcze, w tym szkiceZarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie sporządzania wniosków gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych z późniejszymi zmianami, Zarządzenie nr 44 DGLP z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie niektórych danych w formie elektronicznej w SILPNEL
13.ROD*Zarz. 86/2013 w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych LPLEL
NP
14.Kwit zrywkowyZarządzenie 30/1993 w sprawie ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych LP z późn. zmianamiNEL
15.Kwit podwozowy/ wywozowyZarządzenie 30/1993 w sprawie ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych LP z późn. zmianamiNP
16.AsygnataZarządzenie 30/1993 w sprawie ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych LP z późn. zmianamiNP
17.Specyfikacja manipulacyjnaZarządzenie 30/1993 w sprawie ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych LP z późn. zmianamiNP
18.Historia pracy z programu "Leśnik"Zarządzenie nr 27 z dnia 23 października 1996 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych LP z późn. zmianamiNP
19.PZUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 21 ust. 4LP
20.WONNP
21.MMUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 21 ust. 4LP
22.RWUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 21 ust. 4LP
23.WZUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 21 ust. 4LP
24.CennikiUstawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r.,

art. 12

Zarządzenie nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP, § 23 pkt 5LP
25.ZlecenieKodeks cywilny art. 734LP
26.Zestawienie wykonanych pracKodeks cywilny art. 744NEL
27.Dowód wpłaty gotówki na rachunek bankowyUstawa o rachunkowości - art. 20: dowód księgowy obcy, zewnętrzny (wystawiony przez jednostkę na potrzeby innej jednostki), źródłowy, podlegający księgowaniu - ujęcie w księgach rachunkowych oraz art. 21: przekazanie przejęcie składnika aktywówXLP
28.Przekaz gotówki za pośrednictwem pocztyUstawa o rachunkowości - art. 20: dowód księgowy obcy, zewnętrzny (wystawiony przez jednostkę na potrzeby innej jednostki), źródłowy, podlegający księgowaniu - ujęcie w księgach rachunkowych oraz art. 21: przekazanie przejęcie składnika aktywówXLP
29.Paragon kasy fiskalnejRozporządzenie

Ministra Finansów

z dn. 14 marca 2013 r.

w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 363)

XL, N - w miejscu używania kasyP/EL
30.Dokumentacja z kas fiskalnych: raport dobowy, raport okresowy (miesięczny)a) Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 363)

L, N - w miejscu używania kasyP/EL
31.Ewidencja grodzeńInstrukcja ochrony lasuLEL
32.Ewidencja stosowanych środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 37)NEL
33.(skreślona)
34.(skreślona)
35.Zaświadczenie o odbyciu stosownego szkolenia dot. stosowania środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 41)NP
36.Potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 48)NP
37.Karta sygnalizacyjna (informacyjna) o występowaniu szkodników-chorób-szkód§ 5 IOL (formularz nr 1)NEL
38.Kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez owady, ssaki, ptaki i wykonanych zabiegów ochronnych§ 6 IOL (formularz nr 3)NEL
39.Kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne oraz chorób drzew leśnych spowodowanych przez grzyby patogeniczne i wykonanych zabiegów ochronnych§ 4 IOL (formularz nr 4)NEL
40.Ocena występowania szkodników korzeni

w roku ...

§ 19-26 IOL (formularz nr 5)NP
41.Wyniki odłowów samców brudnicy mniszki do pułapek feromonowych§ 31 IOL (formularz nr 7)NEL
42.Obserwacja obecności samic brudnicy mniszki / barczatki sosnówki na 20 kolejnych drzewach§ 33, § 57 IOL (formularz nr 8)NEL
43.Jednorazowa obserwacja samic brudnicy mniszki wykonana metodą transeptu (10 drzew) w roku§ 33, § 57 IOL (formularz nr 9)NEL
44.Wyniki jesiennych/wiosennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny§ 42, § 60 IOL

(formularz nr 11)

NEL
45.Wykaz drzewostanów (gatunek) uszkodzonych żerem (szkodnik)§ 9 IOL (formularz nr 12)NEL
46.Wyniki odłowów imagines zasnui do pułapek kołnierzowych§ 81 IOL, zakres i terminy określa ZOL (formularz nr 14)NEL
47.Wyniki zbioru jaj ...§§ 47, 62, 68, 76, 82 IOL (formularz nr 15)NEL
48.Wyniki zbioru złóż jaj wyłogówki jedlineczki§ 86 IOL (formularz nr 16)NEL
49.Wykaz posuszu, złomów i wywrotów pozyskanych w m3 (wydruk z SILP)§ 93 IOL (formularz nr 17)NEL
50.Wykaz szkód powodowanych przez ssaki§ 105 IOL (formularz nr 18)NEL
51.Wyniki oceny liczebności gąsienic barczatki sosnówki§ 57 IOL (formularz nr 22)NEL
52.Wyniki oceny liczebności gąsienic/larw przy ścince drzew na płachty§ 54, § 69 IOL (formularz nr 23)NEL
53.Wyniki obserwacji wylęgu gąsienic brudnicy mniszki na drzewach z opaskami lepowymi / stosach wylęgu§ 50 IOL (formularz nr 24)NEL
54.Wyniki obserwacji wylęgu owadów doskonałych boreczników§ 61 IOL (formularz nr 25)NEL
55.Wyniki zbioru larw boreczników§ 63 IOL (formularz nr 26)NEL
56.Wyniki letnich poszukiwań kokonów boreczników§ 64 IOL (formularz nr 27)NEL
57.Wykaz drzew pułapkowychInstrukcja ochrony lasuLEL
58.Mapa ochrony przyrodyFSCLEL
59.Ewidencja zimowisk nietoperzyInstrukcja ochrony lasuNEL
60.Świadectwo legalności pozyskania drewnaUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 5, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność - § 9 ust. 4NP
61.Oględziny w ramach postępowania w LNUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 5, Kodeks postępowania administracyjnego, art. 77NP
62.LN-01 Wykonanie zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w okresieUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 5Pismo ZZ-7701 -22/97 z dnia 21 listopada 1997 r. DGLPNEL
63.Plan zalesień gruntów rolnych w ramach działania PROWUstawa o lasach, Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich, § 5 ust. 1NP
64.Paszporty roślinZałącznik nr 5, część A do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowychNP
65.Opis nasion przesłanych do ocenyZarządzenie nr 33 z 2011 r.NP
66.Ocena nasionZarządzenie nr 33 z 2011 r. w sprawie organizacji dokonywania oceny nasion w PGL LPNP
67.Ekspertyza gleboznawczo-nawożeniowa i ocena mikoryzacji sadzonekZasady hodowli lasuLP
68.Protokół wyjęcia sadzonekJednolite zasady ewidencji obrotu sadzonkami w nadleśnictwie - załącznik do pisma EK-302-2-1/11 z dnia 8 marca 2011 r.NP
69.Mandaty karneRozporządzenie Prezesa RM z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoLP
70.Meldunek o stwierdzonej kradzieży drewna, o ujawnionej szkodzie§ 11 Zarządzenia nr 52 DGLP z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (GS-2505-12/04). Forma zawiadomienia o stwierdzonej szkodzie; służbowe potwierdzenie zawiadomienia o szkodzie, np. telefonicznegoNP
71.Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w OHZUstawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 42b, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tuszLP
72.Protokół oględzin i szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, OHZ (wstępny / ostateczny)Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 46NP
73.Protokół stwierdzenia ubytku, OHZRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanychNP
74.Protokół z polowania zbiorowegoRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tuszNP
75.Protokół odłowu zwierzynyUstawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 44Zarządzenie nr 35 DGLP z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji programów ochrony zwierząt łownych i chronionych ...NP
76.Protokół zasiedlenia obwodu zwierzynąRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanychNP
77.Świadectwo pochodzenia zwierzynyRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tuszNP
* Na podstawie ROD z rejestratora, po stronie systemu LAS, automatycznie tworzony jest, wyłącznie w formie elektronicznej, dokument "Magazyn drewna - WOD" potwierdzający zaewidencjonowanie surowca drzewnego według ilości i jakości, który funkcjonuje na wewnętrzne potrzeby systemu LAS. Do czasu zmiany oprogramowania uniemożliwiającego edycję dokumentu ROD z rejestratora w systemie LAS, funkcjonowanie dokumentów ROD i WOD pozostawia się bez zmian.
1 § 2 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 18 marca 2014 r. (B.I.LP.2014.4.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 2014 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 56 z dnia 19 czerwca 2013 r. (B.I.LP.13.7.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 18 marca 2014 r. (B.I.LP.2014.4.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 93 z dnia 29 grudnia 2014 r. (B.I.LP.2015.2.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 2014 r.