Dokonywanie w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego... - OpenLEX

Dokonywanie w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2008.6.43

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 163
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie dokonywania w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§  1.
Decyzja określa zadania funkcjonariuszy Policji związane z dokonywaniem wpisów danych w SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170), na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.
§  2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
SIS - System Informacyjny Schengen;
2)
dane - dane, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;
3)
wpis - wpis, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy;
4)
KCIK KGP - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji;
5)
KWS - Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. WE L239 z 22.9.2000, str. 19, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 9 ze zm.);
6)
ustawa - ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170);
7)
niejawne nadzorowanie - czynności, o których mowa w art. 99 ust. 4 KWS polegające w szczególności na legitymowaniu osób lub kontroli środków transportu w związku z wykonywaniem ustawowych uprawnień Policji połączone ze zbieraniem informacji dotyczących:
a)
trasy oraz celu podróży,
b)
użytkowanego środka transportu,
c)
osób towarzyszących,
d)
innych przewożonych osób lub rzeczy,
e)
okoliczności towarzyszących legitymowaniu lub kontroli,

bez ujawniania faktu, iż osoba lub przedmiot wpisane do celów niejawnego nadzorowania znajdują się w SIS;

8)
kontrola - czynności, o których mowa w art. 99 ust. 5 KWS, polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przeglądaniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
§  3.
Funkcjonariusz Policji uzyskujący podczas lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych informacje, dotyczące:
1)
osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnia lub zamierza popełnić jedno przestępstwo lub więcej, które określono w katalogu, stanowiącym załącznik do decyzji;
2)
osoby, której ogólna ocena, w szczególności na podstawie wcześniej popełnianych przestępstw, uzasadnia podejrzenie, że popełni ona w przyszłości jedno przestępstwo lub więcej, które określono w katalogu stanowiącym załącznik do decyzji;
3)
pojazdu, jednostki pływającej, statku powietrznego i kontenera, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mają związek z jednym przestępstwem lub wieloma, które określono w katalogu, stanowiącym załącznik do decyzji

- może dokonać wpisu danych tej osoby lub przedmiotu do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

§  4.
1.
Funkcjonariusz Policji sprawdza, czy w SIS znajdują się dane osoby lub przedmiotu, który zamierza wprowadzić do SIS.
2.
Funkcjonariusz Policji wykonujący czynności służbowe, podczas których ujawniono okoliczności uzasadniające dokonanie wpisu danych do SIS, dokumentuje je w formie notatki służbowej, zwanej dalej "notatką".
3.
W przypadku ustalenia, że dane tej samej osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, odstępuje się od wprowadzenia wpisu danych do SIS z zastrzeżeniem ust. 5.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się, gdy dane tej samej osoby lub przedmiotu zostały wprowadzone do SIS przez inne państwo w celu niejawnego nadzorowania lub kontroli.
5.
W przypadku gdy dane tej samej osoby lub przedmiotu zostały wprowadzone do SIS przez uprawniony podmiot na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a lub b ustawy, Dyrektor KCIK KGP, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, udziela informacji o jednostce lub komórce organizacyjnej podmiotu, który dokonał wpisu danych do SIS.
§  5.
1.
Notatka zawiera w szczególności:
1)
dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia stosownych kart wpisu stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisów i wzorów kart zapytania o dane SIS oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1630);
2)
uzasadnienie dokonania wpisu do SIS danych osób lub przedmiotów zgodnie z § 3 decyzji.
2.
W notatce można ująć informacje dotyczące więcej niż jednej osoby lub przedmiotu, o których mowa w § 3, pod warunkiem że pozostają one ze sobą w związku podmiotowym lub przedmiotowym.
§  6.
1.
Notatkę zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej Policji - przełożony funkcjonariusza Policji sporządzającego notatkę.
2.
Przed zatwierdzeniem kierownik komórki organizacyjnej ocenia zasadność dokonania wpisu danych do SIS. Jeżeli uzna, że dokonanie wpisu danych do SIS nie jest zasadne, zwraca notatkę sporządzającemu ją funkcjonariuszowi Policji wraz z odpowiednią adnotacją.
§  7.
1.
Zatwierdzoną notatkę niezwłocznie przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego. W przypadku służby śledczej notatkę przekazuje się naczelnikowi zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
2.
Kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upoważniona dokonuje formalnej kontroli notatki. Jeżeli w wyniku tej kontroli zostanie ustalone, że notatka nie zawiera informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia stosownej karty wpisu, zwraca się ją do komórki organizacyjnej, w której została sporządzona celem uzupełnienia. Przepisy § 4-6 stosuje się odpowiednio.
§  8.
1.
Na podstawie notatki kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 1, wypełnia stosowną kartę wpisu.
2.
W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2, wypełnia się tyle kart wpisu, ile osób lub przedmiotów zgłoszono w notatce celem dokonania wpisu danych do SIS.
3.
W części E karty wpisu podaje się dane komórki organizacyjnej, w której sporządzono notatkę.
4.
Wypełnione karty wpisu przekazuje się Dyrektorowi KCIK KGP.
5.
Dopuszcza się przesyłanie kart wpisu faksem pracującym w policyjnej sieci transmisji danych (PSTD).
§  9.
1.
Dyrektor KCIK KGP dokonuje formalnej kontroli przesłanych kart wpisów, a następnie dokonuje wpisu do SIS zawartych w nich danych osób lub przedmiotów.
2.
Jeżeli karta wpisu nie zawiera informacji niezbędnych do dokonania wpisu danych, Dyrektor KCIK KGP zwraca ją nadawcy celem uzupełnienia.
§  10.
1.
O dokonaniu wpisu danych Dyrektor KCIK KGP informuje pisemnie kierownika komórki organizacyjnej, wnioskującego o jego dokonanie, który następnie przekazuje informację o dokonaniu wpisu danych do komórki organizacyjnej, w której sporządzono notatkę.
2.
Informacja o rejestracji musi zawierać numer ID Schengen, pod którym dokonano rejestracji.
3.
Dopuszcza się przesłanie wydruku potwierdzenia rejestracji faksem pracującym w policyjnej sieci transmisji danych (PSTD).
§  11.
1.
W komórce organizacyjnej Policji, w której sporządzono notatkę, dokonuje się okresowej oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych wpisanych do SIS na podstawie notatki.
2.
Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych dotyczących osób, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, dokonuje się przed upływem roku od daty dokonania wpisu danych do SIS lub daty przedłużenia ważności wpisu.
3.
Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych dotyczących przedmiotów, o których mowa w § 3 pkt 3, dokonuje się przed upływem pięciu lat od daty dokonania wpisu danych do SIS lub daty przedłużenia ważności wpisu.
4.
Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych dokonuje się niezwłocznie także na wniosek Dyrektora KCIK KGP.
5.
Dalsze przetwarzanie danych jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy przesłanki określone w § 3 pozostają aktualne.
6.
Jeżeli przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3 okaże się, że przesłanki dokonania wpisu danych w SIS przestały istnieć, komórka organizacyjna Policji, w której sporządzono notatkę, niezwłocznie informuje na piśmie właściwego kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, o potrzebie usunięcia danych z SIS.
7.
Informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych w SIS zgodnie z ust. 1-6 wymienia się na piśmie w trybie określonym w § 4-8, w szczególności korzystając ze stosownych kart wpisu i potwierdzeń rejestracji, modyfikacji lub usunięcia danych SIS. Zachowanie formy notatki służbowej nie jest wymagane.
8.
Na podstawie informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem ust. 1-7 Dyrektor KCIK KGP odpowiednio usuwa wpis danych lub przedłuża jego termin ważności, o czym informuje kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, który następnie powiadania komórkę organizacyjną, gdzie sporządzono notatkę. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9.
W przypadku nieprzekazania w terminie informacji o potrzebie dalszego przetwarzania danych, wpis zostanie usunięty z SIS automatycznie na podstawie odrębnych przepisów.
§  12.
1.
W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z SIS, a także odpowiedniej jakości danych SIS kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1, współpracują z Dyrektorem KCIK KGP oraz kierownikiem komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw SIRENE. W szczególności wymieniają oni wszelkie informacje dotyczące osób i przedmiotów wpisanych do SIS.
2.
Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw SIRENE, Dyrektor KCIK KGP przekazuje wszelkie posiadane informacje dotyczące dokonanych wpisów w SIS zgodnie z decyzją.
3.
W przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanek do usunięcia albo modyfikacji danych SIS, wynikających z odrębnych przepisów, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw SIRENE przeprowadza konsultacje z kierownikami komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 lub § 7 ust. 1. Jeżeli w wyniku konsultacji okaże się, że wpis powinien zostać usunięty albo zmodyfikowany, kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, przekazuje Dyrektorowi KCIK KGP kartę wpisu z dyspozycją modyfikacji albo usunięcia wpisu.
4.
Na podstawie informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem ust. 1-3 Dyrektor KCIK KGP odpowiednio dokonuje modyfikacji lub usunięcia wpisu, o czym informuje kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, który następnie powiadamia komórkę organizacyjną, gdzie sporządzono notatkę. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  13.
Sposób postępowania z informacjami przetwarzanymi oraz dokumentami wytworzonymi w związku ze stosowaniem przepisów niniejszej decyzji określają odrębne przepisy.
§  14.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Katalog przestępstw w związku z dokonywaniem w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

1)
udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw;
2)
o charakterze terrorystycznym;
3)
handel ludźmi;
4)
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;
5)
nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi;
6)
nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;
7)
łapownictwo i płatna protekcja;
8)
oszustwo;
9)
wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
10)
fałszowanie oraz obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;
11)
przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemach informatycznych;
12)
przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnemu obrotowi zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;
13)
udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;
14)
zabójstwo;
15)
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
16)
nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi;
17)
bezprawne pozbawienie człowieka wolności;
18)
uprowadzenie człowieka dla okupu;
19)
wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika;
20)
popełnione z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
21)
rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
22)
wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
23)
nielegalny obrót dobrami kultury;
24)
sprzeniewierzenie cudzego mienia;
25)
podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami;
26)
fałszowanie oraz obrót sfałszowanymi dokumentami;
27)
nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami;
28)
kradzież pojazdów mechanicznych lub obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi;
29)
zgwałcenie;
30)
podpalenie;
31)
należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;
32)
uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego;
33)
nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie i obrót towarami wysokopodatkowymi.