Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2013.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania zmiany danych na liście maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 5/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnienia Nr 37/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. dla Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, zawiadamia się, że dokonano następującej zmiany danych na liście maklerów papierów wartościowych:
Karolina Cieślak (nr licencji 2353, data wpisania na listę 1 kwietnia 2010 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Karolina Kulikowska.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 836 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 433.