Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania zmiany danych na liście maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 5/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnienia Nr 37/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. dla Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, zawiadamia się, że dokonano następujących zmian danych na liście maklerów giełd towarowych:
1) Magdalena Zarzeczna (nr licencji 74, data wpisania na listę 24 czerwca 2003 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Magdalena Walczak;
2) Katarzyna Joanna Wojciechowska (nr licencji 203, data wpisania na listę 13 grudnia 2010 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Katarzyna Joanna Hejka.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208.