Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 468
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774) uchwala się, co następuje:
§  1.
Na listę maklerów giełd towarowych wpisuje się Jazy-Kozłowskiego Łukasza Adama ur. dn. 10.08.1975 r. w Poznaniu, nr licencji 81.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.