Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.459

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 718
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 11 grudnia 1997 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi wpisuje się osoby wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA DORADCÓW W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

1. BOBOŁOWICZ ARTUR s. Remigiusza ur. dn. 30.08.1960 r. w

Nowym Sączu, nr licencji 115.

2. DEKARZ JACEK s. Tadeusza ur. dn. 26.03.1964 r. w Gdańsku,

nr licencji 116.

3. EBERHARDT-KAMEL AGNIESZKA c. Andrzeja ur. dn. 15.02.1967 r. w Warszawie,

nr licencji 117.

4. KUBA PIOTR KRZYSZTOF s. Józefa ur. dn. 31.01.1970 r. w Łodzi,

nr licencji 118.

5. KONOPA JACEK PIOTR s. Wiesława ur. dn. 29.03.1974 r. w Wałbrzychu,

nr licencji 119.

6. POWIERŻA ANDRZEJ s. Leszka ur. dn. 20.06.1974 r. w Warszawie,

nr licencji 120.

7. RĄPAŁA JÓZEF s. Juliana ur. dn. 07.10.1963 r. w Sobótce,

nr licencji 121.

8. RUCIŃSKI ADAM s. Kazimierza ur. dn. 18.10.1972 r. w Miłomłynie,

nr licencji 122.

9. RUSAK RYSZARD s. Henryka ur. dn. 30.09.1969 r. w Elblągu,

nr licencji 123.

10. ZUBRZYCKI GRZEGORZ s. Adama ur. dn. 26.02.1971 r. w Krynicy,

nr licencji 124.