Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.4.177

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 278
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 23 maja 1997 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi wpisuje się osobę wymienioną w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA DORADCÓW W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

1. RAUPUK GRZEGORZ s. Alfreda ur. dn. 01.04.1970 r. w Gorzowie Wielkopolskim,

nr licencji 107,