Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.5.91

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 1999 r.

UCHWAŁA Nr 150
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 19 lutego 1999 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę doradców inwestycyjnych wpisuje się osoby wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

1. DZIÓŁKO MIROSŁAW s. Henryka ur. dn. 12.09.1969 r. w Opatowie, nr licencji 144.

2. KOŁODZIEJAK TOMASZ s. Stanisława ur. dn. 29.05.1974 r. w Siedlcach, nr licencji 145.

3. TYTKO PRZEMYSŁAW s. Ryszarda ur. dn. 19.08.1977 r. w Krakowie, nr licencji 146.