Dokonanie wpisu do wykazu gwarantów uprawionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2009.16.87

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 26
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Na podstawie art. 52 ust. 11 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) ogłasza się, że do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych zostały wpisane następujące osoby:
1)
w części I - banki i instytucje kredytowe
Lp.Pozycja w wykaziePełna nazwa osoby prawnejAdres siedziby
1I.32Bank Ochrony Środowiska Spółka AkcyjnaAL Jana Pawła II 12

00-120 Warszawa

2I.33Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsceul. Złota 59

00-120 Warszawa

3I.34Calyon Spółka Akcyjna Oddział w PolsceRondo ONZ 1

00-124 Warszawa

2)
w części II - zakłady ubezpieczeń
Lp.Pozycja w wykaziePełna nazwa osoby prawnejAdres siedziby
1II.12TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnychul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323).