Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie dokonania notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości informację o:
1) notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odstępstw wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1), stanowiącą załącznik nr 1 do komunikatu;
2) programie wdrożenia nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie operacji lotniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Notyfikacja Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania niektórych planowanych odstępstw wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 965/2012 Rzeczpospolita Polska pragnie zgłosić Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zamiar wykorzystania na terytorium RP niżej wymienionych odstępstw przewidzianych w art. 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, jednocześnie załączając do niniejszej notyfikacji szczegółowy Program Wdrożenia nowych wymagań.

Konieczność zastosowania wymienionych w notyfikacji odstępstw spowodowana jest potrzebą zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się zarówno zainteresowanych podmiotów w postaci m.in. certyfikowanych przewoźników lotniczych, jak i nadzoru krajowego (CAA) do nowych lub zmienionych wymagań w zakresie wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego (CAT) z wykorzystaniem samolotów oraz śmigłowców (certyfikacji i sprawowania bieżącego nadzoru).

Wprowadzenie Programu Wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej nowych wymagań unijnych podyktowane jest koniecznością zapewnienia:

a) w zakresie nadzoru lotniczego (ULC) - minimalnego czasu niezbędnego do wprowadzenia nowych rozwiązań (w szczególności Systemu zarządzania), dostosowania polskiego systemu prawnego (ustawa, rozporządzenia, wewnętrzne akty prawne Prezesa ULC), przygotowania nowych procedur certyfikacji i sprawowania bieżącego nadzoru nad CAT, przeprowadzenia stosownych szkoleń inspektorów ULC oraz dokonania oceny zmienionych dokumentów przewoźników i przeprowadzenie audytów kontrolnych w celu potwierdzenia spełnienia nowych wymagań przez aktualnych posiadaczy AOC,
b) w odniesieniu do przewoźników lotniczych - minimalnego czasu niezbędnego do dostosowania struktur organizacyjnych, procedur, podręczników, przeprowadzenia niezbędnych szkoleń oraz audytu wewnętrznego.

Rozwiązania prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej - stan na dzień 28/10/2012:

w zakresie wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) - art. 160 ust. 3 pkt 1 lit. a - obowiązek certyfikacji działalności lotniczej polegającej na zarobkowym przewozie lotniczym z wykorzystaniem samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady (EWG) 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348) Załącznik III (EU-OPS) - w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem samolotów.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282, z późn. zm.) - w zakresie wykonywania przewozu lotniczego z wykorzystaniem śmigłowców JAR OPS-3, JAR-MMEL/MEL, JAR-26.

w zakresie wykonywania inspekcji RAMP (SAFA):

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) - art. 155 i art. 155a.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych (Dz. U. Nr 5, poz. 23).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz. U. UE L 134 z 20.05.2006, str. 16).
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE L 109 z 19.04.2008, str. 7).
5. Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE L 109 z 19.04.2008, str. 17).

Procedury Nadzoru

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (w Departamencie Operacyjno-Lotniczym odpowiedzialnym za zakres merytoryczny określony w rozporządzeniu Komisji (UE) 965/2012) stosuje się następujące podręczniki procedur:

1. w zakresie procesu certyfikacji i bieżącego nadzoru nad zarobkowym przewozem lotniczym z wykorzystaniem samolotów i śmigłowców - Podręcznik Nadzoru Operacyjnego (PNO) wprowadzony decyzją Nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (Dz. Urz. ULC Nr 6, poz. 24, z późn. zm.),
2. w zakresie inspekcji RAMP - Podręcznik Inspektora SAFA wprowadzony zarządzeniem Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika inspektora SAFA (Dz. Urz. ULC Nr 14, poz. 211, z późn. zm.).

I. Ogólne odstępstwo stosowania wymagań zawartych w załącznikach od I do V do rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 do dnia 28/10/2014 r.

Uzasadnienie:

a) Umożliwienie Nadzorowi Lotniczemu w Polsce (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) wprowadzenia niezbędnych zmian administracyjnych (w strukturze organizacyjnej, procedurach, wykorzystywanych systemach informatycznych, procesie szkolenia) w celu stworzenia optymalnych warunków do certyfikacji oraz sprawowania bieżącego nadzoru przewoźników lotniczych zgodnie z nowymi wymaganiami Załączników I-V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
b) Opracowanie szczegółowego Raportu Konwersji dla przewoźników wykorzystujących śmigłowce.
c) Niezbędne dostosowanie prawa polskiego do zmienionych wymagań (szczególnie w zakresie administracyjnym - art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012).
d) Wprowadzenie zmian dotyczących posiadaczy certyfikatów AOC w zakresie nowych wymagań (dostosowanie struktury organizacyjnej, podręczników, procedur, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń).

II. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 Rzeczpospolita Polska niniejszym powiadamia Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego o zastosowaniu powyższych odstępstw oraz przedkłada szczegółowy Program Wdrożenia nowych wymagań przygotowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jako przedstawiciela krajowej władzy lotniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie stwierdza się, iż od dnia 1 czerwca 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako reprezentant krajowego nadzoru lotniczego zamierza osiągnąć gotowość do przeprowadzenia certyfikacji wg nowych wymagań.

Wszystkie podmioty, które wykażą się spełnieniem wymagań zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 otrzymają "nowe" certyfikaty AOC z datą ważności od 28/10/2014.

III. W razie ewentualnych niejasności, użyte w niniejszej notyfikacji terminy należy rozumieć zgodnie z definicjami zastosowanymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012.

IV. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pana Patricka Goudou - Dyrektora Wykonawczego EASA oraz dla Pana Jana Tombińskiego - ambasadora RP przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej - zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Program wdrożenia nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie operacji lotniczych w Polsce