Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 29
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie dokonania notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 923/2012

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, poz. 951, poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości informację o notyfikacji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niestosowania do dnia 4 grudnia 2014 r. przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia.