Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.9.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 listopada 1988 r.
w sprawie dodatku kontrolerskiego w organizacjach społecznych.

Na podstawie § 6 uchwały nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 32, z 1985 r. Nr 20, poz. 155, z 1986 r. Nr 19, poz. 138, z 1987 r. Nr 24, poz. 192 i z 1988 r. Nr 16, poz. 133 i Nr 29, poz. 256) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie stosuje się do pracowników kontroli zewnętrznej zwanych dalej "kontrolującymi".
§ 2. Kontrolującym może być przyznany dodatek kontrolerski zwany dalej "dodatkiem" za wykonywanie czynności kontrolnych poza siedzibą macierzystego zakładu pracy, w wysokości od 1.000 do 6.000 zł miesięcznie. W okresie pierwszego roku pracy na stanowisku kontrolującego, dodatek może być przyznany w kwocie nie wyższej niż 2.500 zł miesięcznie.
§  3. Dodatek przyznaje właściwy organ organizacji społecznej uwzględniając stanowisko, kwalifikacje zawodowe, zakres obowiązków, liczbę dni pracy poza macierzystym zakładem pracy, wyniki pracy oraz posiadane uprawnienia.
§ 4.
1. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po tym okresie dokonuje się oceny pracy kontrolującego i weryfikacji prawa do dodatku.
2. Obniżenie wysokości dodatku może nastąpić w przypadku zmniejszenia liczby dni kontroli poza siedzibą macierzystego zakładu pracy, jak również w przypadku zmniejszenia efektywności pracy kontrolującego.
3. Zawieszenie prawa do dodatku następuje w przypadku nieobecności w pracy kontrolującego trwającej ponad miesiąc, z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych.
§  5. Wprowadzenie dodatku może nastąpić w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 sierpnia 1985 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego w organizacjach społecznych (Dz. Urz. MPPiSS Nr 5, poz. 14).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1988 r.