Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi. - OpenLEX

Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się do stosowania "Diagnostykę stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi - wytyczne stosowania", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów, zmienione zarządzeniem Nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2015 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI I WYBRANYCH ELEMENTÓW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

grafika

Załącznik  A

Zasady realizacji pomiarów w ramach diagnostyki nawierzchni

Załącznik  B

Instrukcja do części analitycznej - zasady oceny, klasyfikacje

Załącznik  NrBJ

DZIENNIK OPERATORA SPRZĘTU POMIAROWEGO

Załącznik  C

Wizualizacja i analiza wyników z diagnostyki

Załącznik  NrD1

Instrukcja pomiarów ugięciomierzem FWD

Załącznik  NrD2

Instrukcja pomiarów profilografem laserowym RSP

Załącznik  NrD3

Instrukcja pomiarów zestawem SRT-3

Załącznik  NrD4

Instrukcja pomiarów zestawem TWO

Załącznik  NrD5

Instrukcja pomiarów urządzeniem RMT

Załącznik  NrD6

Instrukcja pomiarów zestawem LCMS

Załącznik  NrD7

Instrukcja pomiarów georadarem GPR

Załącznik  NrE1

Procedura przedsezonowych badań porównawczych ugięciomierzy FWD

Załącznik  NrE2

Procedura przedsezonowych badań porównawczych profilografów laserowych RSP

Załącznik  NrE3

Procedura przedsezonowych badań porównawczych zestawów SRT-3

Załącznik  NrE4

Procedura przedsezonowych badań porównawczych zestawów TWO

Załącznik  NrE5

Procedura przedsezonowych badań porównawczych urządzeń RMT

Załącznik  NrE6

Procedura przedsezonowych badań porównawczych zestawów LCMS

Załącznik  NrE7

Procedura przedsezonowych badań porównawczych georadarów GPR

Załącznik  NrF1

Procedura badań kontrolnych ugięciomierza FWD na odcinku testowym

Załącznik  NrF2

Procedura badań kontrolnych profilografu laserowego RSP na odcinku testowym

Załącznik  NrF3

Procedura badań kontrolnych zestawu SRT-3 na odcinku testowym

Załącznik  NrF4

Procedura badań kontrolnych zestawu TWO na odcinku testowym

Załącznik  NrF5

Procedura badań kontrolnych urządzenia RMT na odcinku testowym

Załącznik  NrF6

Procedura badań kontrolnych zestawu LCMS na odcinku testowym

Załącznik  NrF7

Procedura badań kontrolnych georadaru GPR na odcinku testowym

Załącznik  NrF8

Procedura kalibracji dystansomierzy urządzeń pomiarowych

Załącznik  G

System Zapewnienia Jakości

Załącznik  H

Formaty danych

Załącznik  I

Zakres raportu z kampanii pomiarowej

Załącznik  J

Dziennik operatora sprzętu pomiarowego

Załącznik  K

Zasoby sprzętowe GDDKiA

Załącznik  NrL1

Katalog uszkodzeń w systemie automatycznej oceny nawierzchni asfaltowych (AONA)

Załącznik  NrL2

Katalog uszkodzeń w systemie automatycznej oceny nawierzchni betonowych (AONB)

Załącznik  M

Diagnostyka elementów korpusu drogi (DEK)

Załącznik  N

Katalog najczęściej występujących uszkodzeń elementów korpusu drogi

Załącznik  O

Algorytmy obliczeniowe do analiz w zakresie planowania na podstawie danych DSN