Delegowanie zadań do jednostek organizacyjnych PGL LP realizowanych w ramach projektu rozwojowego pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.11.168

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2016 r.

DECYZJA Nr 508
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie delegowania zadań do jednostek organizacyjnych PGL LP realizowanych w ramach projektu rozwojowego pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP"

OS.011.13.5.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1 3 ustawy o lasach - postanawia się, co następuje:

§  1.
Powierzam kierownikom poniższych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do wykonania zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu rozwojowego pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP" i jednocześnie czynię odpowiedzialnych za ich terminową realizację w poniższy sposób:
1.
Kierownikowi Projektu - Piotrowi Adamskiemu, pracownikowi Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu zadanie:
a.
Inwentaryzacji złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej zakończonej stworzeniem "Bazy złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej występujących na gruncie w zarządzie PGL LP", a następnie bieżącej aktualizacji bazy;
b.
Koordynacji działania udostępniania (dzierżawy) niektórych gruntów w zarządzie PGL LP na potrzeby poszukiwania i eksploatacji złóż przez podmioty zewnętrzne, w szczególności Spółek Skarbu Państwa, w których SP reprezentowany jest przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
c.
Konsultacji w zakresie wykorzystania przez jednostki będące stronami Porozumienia Ramowego w zakresie zadania "wydobywanie i eksploatacja kopalin ze złóż pospolitych" bazy złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej występujących na gruncie w zarządzie PGL LP;
d.
Koordynacji wyboru obszarów złóż kopalin do rozpoznania;
e.
Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących zakładów górniczych;
f.
Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istniejącej informacji geologicznej;
g.
Koordynacji procesu przygotowania dokumentacji do przekazania gruntu, na którym prowadzona będzie działalność wydobywania kopalin przez zakład we współpracy z nadleśnictwami i DGLP;
h.
Opracowania podręcznika procedur "Wydobywanie kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP - zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP";
i.
Organizacji narady/konferencji upowszechniającej projekt.
2.
Kierownikowi Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach zadanie:
a.
Wyboru obszarów złóż kopalin do rozpoznania;
b.
Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących zakładów górniczych;
c.
Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istniejącej informacji geologicznej;
d.
Zlecenia przygotowania projektu robót geologicznych na wybrane obszary celem rozpoznania złoża i uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej oraz wykonania prac rozpoznania (zasobów złoża) wraz z wyceną kopalin w złożu;
e.
Oceny zasobów przemysłowych w rozpoznanym złożu;
f.
Stworzenia planu uruchomienia i prowadzenia zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem: wielkości niezbędnych zasobów ludzkich i środków pracy adekwatnych do wielkości i sposobu planowanego wydobywania kopaliny;
g.
Współpracy w procesie przygotowania dokumentacji do przekazania gruntu, na którym prowadzona będzie działalność wydobywania kopalin przez zakład;
h.
Przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie wymagana;
i.
Przygotowania i złożenia dokumentacji wnioskowej o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin oraz uzyskania decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopalin ze złoża w co najmniej dwóch lokalizacjach.
3.
Kierownikowi Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku zadanie:
a.
Wyboru obszarów złóż kopalin do rozpoznania;
b.
Konsultacji z jednostkami organizacyjnymi PGL LP procedur uzyskania i warunków prowadzenia istniejących zakładów górniczych;
c.
Weryfikacji położenia złoża w terenie oraz zakresu istniejącej informacji geologicznej;
d.
Zlecenia przygotowania projektu robót geologicznych na wybrane obszary celem rozpoznania złoża i uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej oraz wykonania prac rozpoznania (zasobów złoża) wraz z wyceną kopalin w złożu;
e.
Oceny zasobów przemysłowych w rozpoznanym złożu;
f.
Stworzenia planu uruchomienia i prowadzenia zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem: wielkości niezbędnych zasobów ludzkich i środków pracy adekwatnych do wielkości i sposobu planowanego wydobywania kopaliny;
g.
Współpracy w procesie przygotowania dokumentacji do przekazania gruntu, na którym prowadzona będzie działalność wydobywania kopalin przez zakład;
h.
Przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie wymagana;
i.
Przygotowania i złożenia dokumentacji wnioskowej o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin oraz uzyskania decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopalin ze złoża w co najmniej jednej lokalizacji.
§  2.
Terminy wykonania powierzonych zadań zostały zamieszczone w części C6 "Harmonogram realizacji projektu" karty projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  3.
Wykonanie powierzonych zadań będzie finansowane w okresach i kwotach zgodnych z częścią D3. "Montaż finansowy" zatwierdzonej karty projektu rozwojowego. Płatności dokonywane będą w oparciu o dokumenty księgowe sporządzane w okresach miesięcznych.
§  4.
Zasady rozliczania i sprawozdawczości wynikające z powierzonych zadań powinny być realizowane zgodnie z zarządzeniem nr 40 z dnia 1 września 2016 r.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, ze "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowy został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.