Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.82

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie decyzji w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.169, str. 8, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 1, str. 26) ogłasza się decyzje:
1) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TK-4-460-5/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei, stanowiącą załącznik nr 1 do komunikatu;
2) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TK-4-460-6/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych, stanowiącą załącznik nr 2 do komunikatu;
3) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TK-4-460-9/2012 z dnia 31 października 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję, o której mowa w pkt 1, stanowiącą załącznik nr 3 do komunikatu.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Warszawa, dnia 7 września 2012 r.

grafika

MINISTER TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI

MORSKIEJ

TK-4-460-5/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 lit a, art. 4 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969 z późn. zm.), zwanego dalej: "Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z dnia 2 maja 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-2/12) o normalizację rachunkowości Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Nr 1192/69, uzupełnionego pismem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 30 maja 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-7/12),

odmawiam

określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na kwotę 170.100,00 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji).

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLK SA) w dniu 2 maja 2012 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/19-2/12) wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie określenia, przyznania i wypłacenia szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanej w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei (zwane dalej SOK). Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 3 i 4 oraz 7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69.

Uzasadniając wniosek o rekompensatę spółka PLK SA wskazała, iż obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z funkcjonowaniem SOK został na nią nałożony, jako zarządcy infrastruktury, przepisami art. 59 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.). Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei (Dz.U. Nr 164, poz. 1718) określono zasady działalności SOK, które wpływają na koszty jej funkcjonowania. Zgodnie z ww. przepisem, utworzenie i pokrywanie kosztów funkcjonowania SOK należy do zarządcy infrastruktury. Tym samym, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy, zostały na niego nałożone obowiązki w zakresie finansowania zadań, które nie znajdują się w grupie oferowanych przez niego usług lub nie są związane z profilem jego działalności, a obciążenie nimi Wnioskodawcy - zarządcy infrastruktury kolejowej - nie ma uzasadnienia gospodarczego ani celowościowego, związanego z jego przedmiotem działalności. Koszty te, zdaniem PLK SA objęte normalizacją rachunkowości, określone są w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 w ramach kategorii I normalizacji i podlegają rekompensacie, w sposób przewidziany w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie ustalono co następuje.

Rozporządzenie Nr 1192/69 zostało przyjęte przez Radę EWG w dniu 26 czerwca 1969 r. Zgodnie z prawem unijnym ma ono zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z art. 3 tego aktu PLK SA została wprowadzona wprost na listę podmiotów, dla których ma zastosowanie Rozporządzenie Nr 1192/69, tym samym nabyła możliwość ubiegania się, począwszy od 1 maja 2004 r., o roszczenie do Skarbu Państwa ojej dokonanie, po spełnieniu warunków określonych w tym rozporządzeniu. Roszczenie PLK SA o wypłatę rekompensaty jest uprawnieniem o charakterze indywidualnym, skutecznym bezpośrednio względem państwa członkowskiego i wykonywanym wprost na podstawie przepisów samego Rozporządzenia Nr 1192/69.

Mając na uwadze przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U. poz. 628) należy stwierdzić, że spółka PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, zobowiązana jest złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dysponenci części budżetowych opracowują i przedkładają Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w terminie wynikającym z § 5 ust. 1 ww. aktu, tj. w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ww. rozporządzenia (Dz.U. z 5 czerwca 2012 r.).

Mając na uwadze datę wpływu przedmiotowego wniosku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (7 maja 2012 r.), uznać należy, iż okres do prawidłowego złożenia wniosku o normalizację został przez PLK SA zachowany.

Minister właściwy do spraw transportu rozpatrując wniosek z dnia 2 maja 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-2/12) stwierdza, iż na podstawie przepisów prawa polskiego spółka PLK SA prawidłowo wskazała, że obowiązek utworzenia SOK został na nią nałożony, jako zarządcy infrastruktury, przepisami art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei określono zasady podstawowej działalności SOK, które wpływają na koszty jej funkcjonowania.

Analizując wniosek pod kątem ubiegania się przez PLK SA od Skarbu Państwa wypłaty rekompensaty z tytułu pokrywania kosztów funkcjonowania SOK należy jednakże zauważyć, że w odniesieniu do kategorii I wskazanej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 załącznik Nr 1 precyzuje zakres zastosowania tej kategorii. Z treści tego załącznika wyraźnie wynika, że zakres jego zastosowania dotyczy działalności typowo socjalnej tj. zasiłków wypłacanych w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy i socjalnych świadczeń dla dzieci pracowników. Mimo iż wersje językowe inne niż polska i angielska zawierają słowo "w szczególności", zatem otwierają katalog przedmiotowy wymieniony w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, organ stoi na stanowisku, że takie rozszerzenie nie może uwzględniać SOK. Należy zaznaczyć, że obowiązek utrzymania SOK znacznie odbiega charakterem i zakresem od pomocy socjalnej o której mowa w załączniku I do przedmiotowego rozporządzenia. Wydaje się, że właściwa jest interpretacja brzmienia załącznika I rozszerzonego o słowo "w szczególności", polegająca na podporządkowaniu pod ten załącznik tylko podobnych spraw socjalnych. Inna interpretacja byłaby zbyt daleko idąca, mogąca prowadzić do przyznania świadczeń nieobjętych Rozporządzeniem Nr 1192/69 i zarazem nie objętych zwolnieniem z notyfikacji dotyczącej pomocy publicznej zgodnie z art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia. Zatem taka interpretacja wydaje się niewłaściwa.

Utrzymanie służby SOK przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, dworców, przewoźników kolejowych, a tym samym również przewożonych towarów i pasażerów, a zatem leży również w interesie PKP PLK S.A. W ten sposób spółka zwiększa atrakcyjność oferowanych usług polegających na udostępnianiu infrastruktury kolejowej ponieważ np. ochrona mienia przed aktami wandalizmu i kradzieży zwiększa zaufanie zarówno przewoźników korzystających z infrastruktury kolejowej, jak i pośrednio pasażerów i innych klientów w transporcie kolejowym. Takiego przełożenia, czyli zwiększenia atrakcyjności oferowanych usług, nie można stwierdzić w przypadku typowych spraw socjalnych, o których mowa w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69. Jednocześnie w stanowisku Komisji Europejskiej, wyrażonym w piśmie z dnia 27 stycznia 2010 r. nr TREN/E/2-NB/ap D(2010) 51627, mowa jest jedynie o możliwości podlegania normalizacji płatności związanych z działaniem usług ochrony kolei na mocy Kategorii I, nie zaś o obowiązku. Państwo może zwracać pieniądze, ale tylko za te kategorie, za które koszta są zwracane wszystkim innym przedsiębiorstwom gospodarczym, na które został nałożony identyczny obowiązek. I tak np. zgodnie z art. 186b ust. 1 ustawy Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonuje zarządzający lotniskiem, a zgodnie z ust. 4 tego przepisu, robi to przez służbę ochrony lotniska. Natomiast art. 4 ustawy o Ochronie Żeglugi i Portów Morskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) stanowi, że podmiotem obowiązanym do działań w zakresie ochrony żeglugi i portów jest m.in. zarządzający obiektem portowym, który m.in. wyznacza oficera ochrony obiektu portowego. Mimo iż na w/w podmioty został również nałożony na mocy przepisów prawa obowiązek ochrony, taki jak na SOK, nie jest im wypłacana rekompensata. Zatem zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej może być uznane, że SOK nie powinna podlegać normalizacji płatności na mocy Kategorii I wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 1192/69.

Należy ponadto zaznaczyć, że wyłączną kompetencję w zakresie wiążącej interpretacji przepisów unijnych posiada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odnosząc się jednocześnie do przywołanego przez wnioskodawcę argumentu prac parlamentarnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej (druk sejmowy 510) wyjaśniam, że powoływanie się przez Spółkę na dokument nie będący obowiązującym źródłem prawa Rzeczypospolitej Polskiej jest niedopuszczalne i nie może stanowić podstawy prawnej dla organu administracji publicznej, który zgodnie zasadą wyrażoną w art. 6 K.p.a. działa na podstawie przepisów prawa.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 3 K.p.a.).

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Warszawa, dnia 7 września 2012 r.

grafika

MINISTER TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI

MORSKIEJ

TK-4-460-6/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 lit a, art. 4 ust. 1 lit d, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969 z późn. zm.), zwanego dalej: "Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-3/12) o normalizację rachunkowości Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Nr 1192/69, uzupełnionego pismem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 30 maja 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-8/12)

określam szacunkową wartość rekompensaty

na kwotę 31.892,00 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii IV normalizacji).

Szczegółowe warunki dokonania ww. wypłaty rekompensaty, w tym sposób jej uiszczenia, zostaną odrębnie określone w trybie pisemnym, pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, na wniosek tej spółki.

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLK SA) w dniu 27 marca 2012 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/19-3/12) wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie określenia, przyznania i wypłacenia szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji, opisanej w załączniku IV Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych. Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 3 i 4 oraz 7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie ustalono co następuje.

Rozporządzenie Nr 1192/69 zostało przyjęte przez Radę EWG w dniu 26 czerwca 1969 r. Zgodnie z prawem unijnym ma ono zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z art. 3 tego aktu PLK SA została wprowadzona wprost na listę podmiotów, dla których ma zastosowanie Rozporządzenie Nr 1192/69, tym samym nabyła możliwość ubiegania się, począwszy od 1 maja 2004 r., o roszczenie do Skarbu Państwa o jej dokonanie, po spełnieniu warunków określonych w tym rozporządzeniu. Roszczenie PLK SA o wypłatę rekompensaty jest uprawnieniem o charakterze indywidualnym, skutecznym bezpośrednio względem państwa członkowskiego i wykonywanym wprost na podstawie przepisów samego Rozporządzenia Nr 1192/69.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpatrując wniosek z dnia 27 marca 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-3/12) stwierdza, iż na podstawie przepisów prawa polskiego spółka PLK SA prawidłowo wskazała, że obowiązek utrzymywania przejazdów kolejowo - drogowych został na nią nałożony przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku - w odległości 4 metrów od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei. Tym samym, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy, zostały na niego nałożone obowiązki w zakresie finansowania zadań, które nie znajdują się w grupie oferowanych przez niego usług lub nie są związane z profilem jego działalności, a obciążenie nimi Wnioskodawcy - zarządcy infrastruktury kolejowej - nie ma uzasadnienia gospodarczego ani celowościowego, związanego z jego przedmiotem działalności. Koszty te, zdaniem zarówno PLK SA jak i ministra właściwego do spraw transportu objęte normalizacją rachunkowości, określone są w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 w ramach kategorii IV normalizacji i podlegają rekompensacie, w sposób przewidziany w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

Uwzględniając przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U. poz. 628) należy stwierdzić, że spółka PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, zobowiązana jest złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym ministrowi właściwemu ds. transportu jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dysponenci części budżetowych opracowują i przedkładają Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w terminie wynikającym z § 5 ust. 1 ww. aktu, tj. 21 dni od dnia jego ogłoszenia (data ukazania się Dziennika Ustaw 5 czerwca 2012 r.).

Mając na uwadze datę wpływu przedmiotowego wniosku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (29 marca 2012 r.), uznać należy, iż okres do prawidłowego złożenia wniosku o normalizację został przez PLK SA zachowany.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1192/69 niniejsza decyzja określa wyłącznie szacunkową wielkość rekompensaty z tytułu normalizacji rachunkowości PLK SA w zakresie obciążeń finansowych należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii IV normalizacji) oraz stwierdza, iż kwota ta została wyliczona zgodnie z zasadami obliczania, określonymi w załączniku IV do Rozporządzenia Nr 1192/69. Szczegółowe warunki dokonania wypłaty ww. rekompensaty, w tym sposób jej uiszczenia, zostaną odrębnie określone w trybie pisemnym, pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a PLK SA, na wniosek tej spółki, zgodnie z procedurami wynikającymi z rozdziału 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Metoda obliczenia szacunkowej kwoty rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem utrzymywania przez PLK SA przejazdów kolejowo-drogowych, w zakresie wydatków planowanych do poniesienia przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji, została sporządzona i przeprowadzona przez Wnioskodawcę zgodnie z przepisami Załącznika IV Rozporządzenia Nr 1192/69 i stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Po sprawdzeniu danych, na podstawie których został sporządzony wniosek, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odstąpił od uprawnień wynikających z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Nr 1192/69.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 3 K.p.a.).

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Załącznik

Metoda obliczenia szacunkowej kwoty rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem utrzymywania przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przejazdów kolejowo-drogowych, w zakresie szacowanych wydatków do poniesienia przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji określonej w Załączniku IV Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, z późn. zm.)

Przy wyliczeniu szacunkowej kwoty rekompensaty przyjęto katalog obciążeń finansowych, jakie PLK SA poniesie w 2013 r. w zakresie utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych, na które składają się następujące rodzaje kosztów:

* koszty utrzymania przejazdów, tj.:

* koszty zużycia materiałów, energii,

* koszty usług obcych,

* koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu przejazdów,

* koszty utrzymania znaków drogowych

* koszty dróżników przejazdowych, tj.:

* wynagrodzenia (wraz z narzutami),

* koszty delegacji, przeniesień służbowych,

* koszty zużytych materiałów,

* pozostałe usługi obce

* koszty urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kategorii A i E oraz B i C, tj.:

* koszty obsługi technicznej, realizowanej systemem gospodarczym lub zleconym urządzeń w szafach, kontenerach oraz pomieszczeniach nastawczych, kabli z osprzętem i innych urządzeń zabezpieczenia ruchu, systemów monitorujących i diagnostycznych,

* kosztów amortyzacji środków trwałych, zużycia materiałów, energii, usług obcych umożliwiających właściwą pracę urządzeń,

* koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy obsłudze tych urządzeń.

Koszty ponoszone przez PLK SA na przejazdach kolejowych są kwalifikowane do ogółu kosztów stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej za korzystanie z zarządzanej infrastruktury kolejowej. Szacunkowa wielkość rekompensaty została określona na poziomie połowy kwoty korzyści, jakie PLK SA uzyska poprzez ujęcie kosztów poniesionych na przejazdach w stawkach ww. opłat podstawowych, wg wzoru:

KR = ½ (K - Ks)

gdzie:

KR - kwota do rekompensaty

1. Planowane koszty operacyjne do poniesienia na utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych - K
Rokplan na 2013
K (tys.)209.413,44
2. Metoda obliczenia korzyści PLK związanych z ujęciem kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych w kalkulacji stawki opłaty podstawowej - Ks,

obliczona wg wzoru: Ks = W % *PC, gdzie:

W - wskaźnik udziału kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych (bez kosztów inwestycji) w kosztach całkowitych PLK, stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej, liczony jest wg wzoru:

W = (K/KC)*100%, gdzie:

K - koszty operacyjne,

KC - planowane koszty całkowite PLK, stanowiące bazę do wyliczenia stawek opłaty

podstawowej,

Rokplan na 2013
KC (tys.)3.925.684,06

stąd W:

Rokplan na 2013
K (tys.)209.413,44
KC (tys.)3.925.684,06
W=(K/KC)*100%5,33 %

PC - przychody PLK z opłaty podstawowej

Rokplan na 2013
PC (tys.)2.732.245,14

stąd Ks:

Rokplan na 2013
W5,33 %
PC (tys.)2.732.245,14
Ks = W % *PC145.628,67
3. Kwota do rekompensaty - KR

KR = ½ (K - Ks)

Rokplan na 2013
K (tys.)209.413,44
Ks (tys.)145.628,67
K - Ks(tys.)63.784,77
KR (tys.)31.892,39

Razem (po zaokrągleniu do pełnych tys.) 31.892,00 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

grafika

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

Sławomir Nowak

TK-4-460-9/2012

ESOD: 15832/12

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 lit. a, art. 4 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanej dalej "PLK SA" z dnia 25 września 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-09/12) o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 7 września 2012 r. decyzją Nr TK-4-460-5/2012 w przedmiocie odmowy określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PLK SA na kwotę 170.100,00 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) z tytułu normalizacji rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji) zbiorczo przedstawionych w zestawieniu stanowiącym Załącznik do wniosku Nr IEK-31111-BP/19-2/12 z dnia 2 maja 2012 r., uzupełnionego pismem Zarządu PLK SA z dnia 30 maja 2012 r. (Nr IEK5-31111-BP/19-7/12)

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Nr TK-4-460-5/2012 z dnia 7 września 2012 r.

W dniu 7 września 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję Nr TK-4-460-5/2012, w której odmówił określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PLK SA na kwotę 170.100,00 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez PLK SA należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji), tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei (zwanej dalej SOK).

W dniu 25 września 2012 r. wpłynął do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, złożony w terminie, wniosek PLK SA o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 2012 r. Nr TK-4-460-5/2012. W przedmiotowym wniosku PLK SA podniosła, że ww. decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 2012 r. dotknięta jest niżej wymienionymi wadami prawnymi:

I. Narusza przepisy prawa materialnego:

1) art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1192/69 poprzez odmowę normalizacji kosztów utrzymania SOK, mimo iż obowiązek jej utrzymania nałożony na Wnioskodawcę ustawą powoduje, że PLK SA nie działa w takich samych warunkach jak inne przedsiębiorstwa transportowe;

2) art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1192/69 poprzez odmowę normalizacji kosztów utrzymania SOK, mimo iż do kosztów tych stosuje się normalizację rachunkowości, ponieważ są one generalnie w gospodarce, w tym w innych gałęziach transportu, ponoszone przez państwo;

3) art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) poprzez przyjęcie, że istnieje wątpliwość co do możliwości objęcia kosztów utrzymania SOK normalizacją, mimo dysponowania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpretacją Komisji Europejskiej wydaną w wyniku zadanego przez Ministra pytania o możliwość normalizacji tej konkretnie kategorii wydatków;

II. Narusza przepisy postępowania:

1) art. 7, 8 i 11 Kodeksu postępowania administracyjnego, to jest podstawowych zasad postępowania: praworządności, pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz przekonywania poprzez wydanie decyzji sprzecznej z przepisami prawa, mimo posiadania interpretacji Komisji Europejskiej wydanej w związku z zadanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pytaniem o możliwość normalizacji tej konkretnie kategorii wydatków;

Ponadto, w ocenie PLK SA, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej błędnie dokonał interpretacji zapisów załącznika I do Rozporządzenia Nr 1192/69, zgodnie z którą przyjął, iż zakres jego stosowania dotyczy jedynie działalności typowo socjalnej, to jest zasiłków wypłacanych w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy i socjalnych świadczeń dla dzieci pracowników. Interpretacja ta, zdaniem PLK SA wynika z przyjęcia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpretacji stanowiącej, iż brak użycia zwrotu "w szczególności" powoduje powstanie zamkniętego katalogu możliwości jego zastosowania i jedynie sprawy o podobnym charakterze socjalnym mogą podlegać rekompensacie, zaś utrzymanie SOK nie wpisuje się w taki katalog.

W odniesieniu do ww. zarzutu PLK SA minister właściwy ds. transportu zważył, co następuje.

Kategoria I wskazana w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 określona w załączniku Nr 1 precyzuje zakres zastosowania tej kategorii. Z treści części A ww. załącznika I wynika, iż rekompensata może zostać określona jedynie, gdy przedsiębiorstwa kolejowe muszą same dokonywać różnych płatności, a które w gospodarce, w tym i innych gałęziach transportu, są ponoszone w całości lub częściowo przez państwo, w przypadku jeśli płatności te dotyczą działalności typowo socjalnej, tj. zasiłków wypłacanych przy całkowitej lub częściowej utracie zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy oraz świadczeń dla dzieci pracowników.