Decyzja nr dfi/p/4761/04/28-3738/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.29

Akt indywidualny
Wersja od: 8 września 2004 r.

DECYZJA Nr DFI/P/4761/04/28-3738/04
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) oraz uchwały Nr 571/2004 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 sierpnia 2004 r. po rozpoznaniu sprawy dotyczącej ustalenia, czy Arka Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Arka Stabilnego Wzrostu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Poznaniu, przestrzegają art. 64, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 i art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448; Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151) oraz statutów funduszy, czy BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działając jako organ w/w funduszy, przestrzega § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1670) oraz czy BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA przestrzega art. 10 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, postanawia się:
1. Nałożyć na BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez fundusze Arka Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Arka Stabilnego Wzrostu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 64 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 90 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych oraz statutów funduszy, oraz za naruszenie przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 10 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.

2. Nie stwierdzić naruszenia przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działające jako organ funduszy wymienionych w pkt 1, § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.