Dz.Urz.PUTK.2018.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2018 r.

DECYZJA DRR-WLKD.730.5.2018.EN
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 10 maja 2018 r.
dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", w związku z art. 13a ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 33 ust. 8, 14 i 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym", po rozpatrzeniu pisma z 8 lutego 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej..UTK". 12 lutego 2018 r.) nr T/TW/TWZ/JG/247/2018, złożonego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, zwaną dalej "Zarządcą" lub "PGE GiEK", w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", projektu cennika świadczonych usług dostępu do infrastruktury kolejowej należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, na rozkład jazdy pociągów, zwany dalej "rjp", 2017/2018, uzupełnionego pismem z 26 lutego 2018 r. znak T/TW/TWZ/JG/367/2018 oraz pismem z 30 marca 2018 r. znak T/TW/TWZ/JG/526/2018,
ZATWIERDZAM

projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

Pismem z 8 lutego 2018 r. (data wpływu do UTK 12 lutego 2018 r.) nr T/TW/TWZ/JG/247/2018, Zarządca przedłożył Prezesowi UTK do zatwierdzenia projekt cennika opłat świadczonych usług dostępu do infrastruktury kolejowej należącej do PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów na rjp 2017/2018.

Wniosek został sprostowany przez Zarządcę pismem z 26 lutego 2018 r. znak: T/TW/TWZ/JG/367/2018 (data wpływu do UTK: 5 marca 2018 r. - wersja bez załącznika oraz 7 marca 2018 r. - wersja z załącznikiem). We wskazanych pismach Zarządca sprostował oczywistą omyłkę pisarską poprzez określenie właściwej kategorii linii kolejowej.

Pismem z 23 marca 2018 r. znak: DRR-WLKD.730,5.2018.5.EN Prezes UTK wezwał Zarządcę do złożenia: pełnomocnictwa dla Mirosława Rawy do reprezentowania Zarządcy w toczącym się postępowaniu, dowodu wniesienia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa, oświadczenia w zakresie adresu właściwego do doręczeń pism Zarządcy w związku z udzielonym pełnomocnictwem.

Pismem z 30 marca 2018 r. (data wpływu do UTK - 9 kwietnia 2018 r.) Zarządca uczynił zadość wezwaniu Prezesa UTK z 23 marca 2018 r. przedkładając odpis pełnomocnictwa nr 54/2016 r. dla Pana Mirosława Rawy do podejmowania w imieniu i na rzecz Zarządcy wszelkich czynności prawnych, związanych z działalnością Oddziału Elektrociepłowni Gorzów, w szczególności podpisywania umów, składania oświadczeń woli w celu ustanowienia więzi prawnych z innymi osobami, reprezentowania Zarządcy przed bankami, sądami i wszelkimi organami administracyjnymi we wszystkich postępowaniach. Dodatkowo przedłożył dowód uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, opłaty skarbowej z tytułu wniesionego wniosku oraz poinformował o adresie właściwym do doręczeń w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem. Zarządca poinformował, że nie będzie ubiegał się o wgląd do materiału dowodowego zgromadzonego toczącym się postępowaniu.

Pismem z 19 kwietnia 2018 r. m DRR-WLKD.730.5.2018.IO.EN Prezes UTK zawiadomił o wszczęciu na wniosek Zarządcy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa UTK projektu cennika świadczonych usług dostępu do infrastruktury kolejowej należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, na okres odpowiadający okresowi rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, zwany dalej "okresem 2017/2018".

Jednocześnie Prezes UTK zawiadomił Zarządcę, że jako strona postępowania może składać ostateczne oświadczenia i stanowiska w sprawie oraz wypowiadać się co do dowodów i materiałów zebranych w sprawie oraz zgłoszonych żądań, a także przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Zarządca nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.

Na potrzeby postępowania administracyjnego został zgromadzony następujący materiał dowodowy:

1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 z późn. zm.), nrKRS: 0000032334, stan na 22 marca 2018 r.;
2) świadectwo bezpieczeństwa m 014/UK/14 ważne do 24 lutego 2019 r.;
3) cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujący od 10 grudnia 2017 r.;
4) wykaz odcinków linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przyporządkowanymi kategoriami cennikowymi.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, centralnym organem administracji rządowej, będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w szczególności w sprawach regulacji transportu kolejowego jest Prezes UTK.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o transporcie kolejowym, do zadań Prezesa UTK należy nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym zarządcą infrastruktury jest podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty. Stosownie do art. 4 pkt 10a ustawy o transporcie kolejowym użytkownik bocznicy kolejowej jest zarządcą infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

W myśl art. 104 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Organ administracji publicznej wszczyna, na podstawie art. 61 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne na żądanie strony lub z urzędu.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zarządca opracowuje system pobierania opłat na okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów oparty na takich samych zasadach w odniesieniu do wszystkich aplikantów dla całej sieci kolejowej.

Przepis art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym wskazuje, że zarządca może pobierać od przewoźników kolejowych opłatę za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanymi manewrami, zwaną dalej "opłatą manewrową".

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, stawki jednostkowe opłaty manewrowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat wykonania manewrów.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, m.in.: sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2-4, 8 i 11.

Opłatę manewrową, o której mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), zwanego dalej "rozporządzeniem MliB", ustala się tak jak opłatę podstawową za przejazd pociągu po linii kolejowej najniższej kategorii. Zarządca może ustalić średnią masę składu pojazdów kolejowych podlegającego manewrom lub średnią odległość przejazdu przyjmowane do obliczenia opłaty. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową, może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

Zgodnie z art. 33 ust. 13 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym zarządca opracowuje projekt cennika określającego sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

W myśl art. 33 ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym projekt cennika, o którym mowa w ust. 13, zarządca, niezwłocznie po jego opracowaniu, umieszcza w regulaminie sieci oraz, nie później niż w terminie 9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów, przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi UTK w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

Stosownie do art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika, o którym mowa w ust. 13, w drodze decyzji, zatwierdza go w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Zarządca, działając zgodnie z art. 33 ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym, przy piśmie z 8 lutego 2018 r. znak: T/TW/TWZ/JG/247/2018, przedłożył projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Pismo zostało uzupełnione pismem z 26 lutego 2018 r. znak T/TW/TWZ/JG/367/2018 oraz pismem z 30 marca 2018 r. znak T/TW/TWZ/JG/526/2018. Mając na względzie przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenie MliB, poddano szczegółowej analizie przedłożony przez Zarządcę wniosek o zatwierdzenie projektu cennika na okres 2017/2018 w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

Zarządca jest użytkownikiem bocznicy kolejowej "Elektrociepłownia Gorzów", odgałęziającej się w stacji Wawrów od toru m 9 rozjazdem 22a/b w km 293,112 linii kolejowej m 203 Tczew - Kostrzyn, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej "PKP PLK".

Zarządca posiada wydane przez Prezesa UTK świadectwo bezpieczeństwa m014/UK/14 ważne do 24 lutego 2019 r. Zarządca, jako użytkownik bocznicy kolejowej, nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa. Na sieci kolejowej Zarządcy brak jest zasilania z sieci trakcyjnej.

Zatwierdzenie projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Zarządca przedłożył do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

W myśl przepisu § 24 ust. 2 rozporządzenia MliB, jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

Bocznica kolejowa "Elektrociepłownia Gorzów", odgałęziająca się w stacji Wawrów od tom m 9 rozjazdem 22a/b w km 293,112 linii kolejowej m 203 Tczew - Kostrzyn, zarządzanej przez PKP PLK. Wysokość stawek jednostkowych opłaty manewrowej przyjęta przez Zarządcę w okresie 2017/2018 określona została na poziomie stawki jednostkowej opłaty podstawowej przyjętej dla linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn zarządzanej przez PKP PLK, w cenniku obowiązującym w dniu złożenia wniosku przez Zarządcę. Linia m 203 jest to linia kolejowa niezelektryfikowana, określona jako linia kolejowa 3 kategorii.

Z uwagi na wydanie decyzji m DRRK-WKL.730.3.2017.RK z 6lipca2017 r" w której Prezes UTK odmówił zatwierdzenia stawekjednostkowych złożonych przez PKP PLK na ljp 2017/2018, przyjęty został do stosowania, zgodnie z przepisem art. 33 ust. 18 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP PLK, obowiązujący od 10 grudnia 2017 r. PKP PLK poinformowała Prezesa UTK o podjęciu decyzji o stosowaniu od 10 grudnia 2017 r. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp obowiązujących w ljp 2016/2017.

Przyjęty przez Zarządcę cennik stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres 2017/2018 dla przejazdów towarowych kształtuje się w następujący sposób:

Pociągi towarowe

Masa całkowita brutto M[t]stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla linii kolejowej 3 kategorii [zł]Masa całkowita brutto

M[t]

stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla linii kolejowej 3 kategorii [zł]
M<604,011300≤ M<140012,82
60≤ M<1204,291400≤ M<150013,52
120≤ M<1804,641500≤ M<160014,16
180≤ M<2405,111600≤ M<170014,84
240≤ M<3005,551700≤ M<180015,49
300≤ M<3606,001800≤ M<190016,21
360≤ M<4206,421900≤ M<200016,84
420≤ M<4806,712000≤ M<210017,57
480≤ M<5407,212100≤ M<220018,18
540≤ M<6007,612200≤ M<230018,90
600≤ M<6608,002300≤ M<240019,56
660≤ M<7208,392400≤ M<250020,26
720≤ M<7808,792500≤ M<260020,74
780≤ M<8409,162600≤ M<270021,52
840≤ M<9009,582700≤ M<280022,10
900≤ M<100010,202800≤ M<290022,87
100≤ M<100010,802900≤ M<300023,43
1100≤ M<120011,45M<≤ 300°23,69
1200≤ M<130012,16

Przyjęty przez Zarządcę sposób ustalenia stawki jednostkowej opłaty manewrowej jest zgodny z § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, stawki jednostkowe opłaty manewrowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat wykonania manewrów. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym z art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia m.in. sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2-4, 8 i 11. § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB wprowadza uproszczony sposób ustalania opłaty manewrowej, oparty na cenniku zarządcy infrastruktury, z którą jest połączona droga kolejowa zarządzana przez użytkownika bocznicy kolejowej. Zarządca przedłożył, w projekcie cennika, stawki jednostkowe opłaty manewrowej w wysokości równej stawką jakie PKP PLK ustaliła dla linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, tj. linii od której odgałęzia się bocznica kolejowa Zarządcy. W tym zakresie Zarządca spełnił przesłanki określone w art. 33 ust. 8 i 9 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK zatwierdza projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres 2017/2018 - jako zgodny z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 8 i 9 ustawy o transporcie kolejowym oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ustawy o transporcie kolejowym, co znalazło swój wyraz w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w zw. z art. 479 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 5 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.c.", strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Opłata od odwołania wynosi 100 zł (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 300, zwanej dalej "u.k.s.c."). Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.