Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2013 Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2013 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2013 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 342/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 411), zwaną dalej "decyzją Nr 342/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§  2.
1. Dochody budżetu resortu w 2013 r. wynoszą 102.219 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.
2. Wydatki budżetu resortu w 2013 r. wynoszą 31.170.785 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Informację o dochodach i wydatkach oraz ich podział na dysponentów określa:
1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;
2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.
§  3.
1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym 50 żołnierzy okresowej służby wojskowej do użycia w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe - pozostających w limicie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2013 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych.
§  4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2013 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.
§  5.
1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" wynoszą:
1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":
a) przychody - 64.481 tys. zł,
b) koszty- 178.180 tys. zł,
c) zaplanowana pozostałość z roku ubiegłego - 113.699 tys. zł;
2) instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwana dalej "ZIOTP":
a) przychody - 267.193 tys. zł,
b) koszty - 266.986 tys. zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.
§  6. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2013 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.
§  7. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:
1) 1 fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 161.727 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 152.382 tys. zł, a na zapomogi 9.345 tys. zł (rozdział 75204);
2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 10.906 tys. zł (rozdział 75204), w tym:
a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 10.579 tys. zł, w tym na nagrody 10.467 tys. zł, a na zapomogi 112 tys. zł,
b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych - 327 tys. zł, w tym na nagrody 262 tys. zł, a na zapomogi 65 tys. zł;
3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75204);
4) fundusz na zapomogi dla weteranów - żołnierzy i weteranów poszkodowanych - żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);
5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 197 tys. zł (rozdział 75204);
6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 371 tys. zł (rozdział 75204);
7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 100 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572);
8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841) - 1.516 tys. zł (rozdział 75204).
§  8. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na finansowanie:
1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 75.717 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 58.702 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
3) zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne w wysokości odpowiednio 401 tys. zł i 135 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowane przez Departament Administracyjny;
4) zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), w wysokości 20 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowane przez Departament Administracyjny;
5) pobierania z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych w wysokości 67 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
6) centralnego zakupu prasy w wysokości 1.525 tys. zł (rozdział 75295), realizowanego przez Departament Wychowania i Promocji Obronności;
7) składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 212.019 tys. zł (rozdziały 75204, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;
8) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony oraz prac studyjnych w wysokości do 23.306 tys. zł (rozdział 75280), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
9) serwisu i utrzymania aplikacji MIS-UMOWY w Departamencie Budżetowym w wysokości 50 tys. zł (rozdział 75204), realizowane przez Departament Administracyjny;
10) utrzymania 20 limitów stanów średniorocznych żołnierzy rezerwy w wysokości 1.735 tys. zł (rozdziały 75204, 85156);
11) przygotowania i przeprowadzenia krajowych gier oraz ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, międzynarodowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach wyższych kursów obronnych, organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz upowszechniania wiedzy w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa w wysokości 1.150 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego i realizowane przez Departament Administracyjny;
12) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, finansowanych w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 32.200 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
13) 300 stanowisk limitu zatrudnienia bazowego pracowników, stosownie do postanowień decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65, z późn. zm.) oraz zmian organizacyjno-dyslokacyjnych w wysokości 44.494 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75201, 75202, 75203, 75204, 75220, 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
14) przedsięwzięć w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022" w wysokości 28.500 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;
15) zabezpieczenia ćwiczenia CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) w wysokości 248 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
16) programu Alliance Ground Surveillance (AGS) w wysokości 1.600 tys. zł (rozdział 75204);
17) projektów wspierających odbudowę infrastruktury cywilnej oraz wspierających wzmocnienie administracji lokalnej i społeczeństwa afgańskiego w rejonie działalności PKW ISAF w Afganistanie w wysokości 6.000 tys. zł, uruchamiane na wniosek Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Rozdział  2

Zasady finansowania niektórych zadań

§  9.
1. Dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 tej ustawy:
1) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla ZIOTP;
2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych;
3) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022");
4) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych - dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
6) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;
7) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP - dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.
2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP zobowiązany jest do merytorycznego nadzoru wydatków z tytułu zlecanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytutom badawczym zadań z zakresu ochrony zdrowia, zadań mobilizacyjnych i zleconych zadań obronnych, prac badawczych wojskowej służby zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych, dofinansowania dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), organizacji turnusów leczniczo-profilaktycznych z treningiem antystresowym, realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, realizacji świadczeń zdrowotnych, dofinansowania zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana, przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydatków z tytułu ewakuacji medycznej i wydatków z tytułu świadczeń stomatologicznych.
3. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1 i 2 prowadzą:
1) Dyrektor Departamentu Budżetowego - w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 1;
2) Dowódca Garnizonu Warszawa - w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 2.
4. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 31 października 2013 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 27 grudnia 2013 r.
5. Ostateczny termin wykonania umów (zamówień) oraz dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 17 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.
§  10.
1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje na bieżąco wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych, w tym szczególnie powołań i zwolnień ze służby oraz podejmuje stosowne działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2013 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, organy planujące oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2013 r.
3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2013 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 97.350.
4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział  3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§  11.
1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.
2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się terminy realizacji zobowiązań i posiadane w tym zakresie dokumenty. Biorąc pod uwagę postanowienia art. 162 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, regulowanie zobowiązań powinno odbywać się bez nieuzasadnionego wyprzedzenia.
3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.
4. Uruchomienie realizacji zadań planowanych do sfinansowania z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych może nastąpić po otrzymaniu z Departamentu Budżetowego potwierdzenia stanu środków na rachunku funduszu. W tym celu Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawia Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego comiesięczne informacje o stanie przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podejmuje decyzje o kolejności realizacji zadań, informując właściwego dysponenta.
5. Dysponenci realizujący zadania, o których mowa w ust. 4, w terminie siedmiu dni od zawarcia umów z wykonawcami przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego harmonogram realizacji zadania z podziałem na poszczególne miesiące wraz z potwierdzoną za zgodność kopią zawartej umowy. Podstawą przekazania środków finansowych jest zgłoszenie zapotrzebowania na co najmniej pięć dni roboczych przed upływem terminu wymagalności zobowiązania.

Rozdział  4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§  12. Dysponenci środków budżetowych, którzy w projekcie planu finansowego przekazali część swoich wydatków do realizacji dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia oraz organy planujące, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia decyzji, przekażą tym dysponentom podział wydatków w układzie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia im podległych.
§  13. Dysponenci realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2013 r. do dnia 30 stycznia 2014 r. Tryb, zakres i układ informacji określi Dyrektor Departamentu Budżetowego.
§  14.
1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.
2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy), o których mowa w ust. 1, otrzymujący dotacje celowe, składają - za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.
3. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym nowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową, a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.
4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.
5. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.
6. Rektorzy uczelni wojskowych oraz dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, rozliczenia z wykorzystania dotacji, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2013 r. do dnia 20 lutego 2014 r.
7. Dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r., obowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.
§  15.
1. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766) przekazywane są przez:
1) Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - do Sekretarza Stanu;
2) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - do Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury;
3) Dyrektora ZIOTP - do Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury.
2. Osoby funkcyjne wymienione w ust. 1, pełniące w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego dokonują parafowania otrzymanych sprawozdań i przekazują je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w czasie umożliwiającym ich terminowe przekazanie Ministrowi Finansów.
§  16. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza, oraz informację roczną, w terminie do dnia 20 lutego 2014 r.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  17. Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON) i Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.
§  18. Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402 i 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
§  19. Nagrody i zapomogi przyznane z funduszy, o których mowa w § 7, wypłacane są niezwłocznie na podstawie stosownej decyzji lub rozkazu w ramach planu wydatków posiadanego we właściwym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych.
§  20. W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, przydziela się zaliczkowo fundusz nagród, o którym mowa w § 7 pkt 2 w następującej wysokości:
1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ - 9.900 tys. zł;
2) Dowódcy Garnizonu Warszawa - 100 tys. zł.
§  21. Zwiększenie ujętych w decyzji budżetowej na rok 2013 limitów wynagrodzeń bezosobowych dla poszczególnych dysponentów (paragrafy 409 i 417) może nastąpić w przypadku zbilansowania, w ramach części 29 Obrona narodowa, przez Dyrektora Departamentu Budżetowego zgłoszonych potrzeb, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 18 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
§  22. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  2 PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  3 PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  4 Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy * na 2013 r. – resort obrony narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu Obrony Narodowej w 2013 r. - realizowanych przez dysponenta części

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) w resorcie obrony narodowej na 213 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2013 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizację

1 § 7 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 139/MON z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.143) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 maja 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji z dnia 20 września 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.241) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.313) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 listopada 2013 r.

2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 października 2013 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
3 Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 decyzji nr 48/MON z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2013 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 75/MON z dnia 27 marca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 120/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.120) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 139/MON z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.143) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 maja 2013 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 154/MON z dnia 7 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.149) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 169/MON z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.161) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 215/MON z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.197) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 229/MON z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.211) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 270/MON z dnia 26 września 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.240) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji z dnia 20 września 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.241) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 września 2013 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 308/MON z dnia 22 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.271) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 października 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 października 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.313) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 378/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.335) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 grudnia 2013 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

4 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 120/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.120) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 139/MON z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.143) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 maja 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 169/MON z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.161) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 czerwca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 215/MON z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.197) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 lipca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 378/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.335) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 grudnia 2013 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.