Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.15.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1991 r.
w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku obrotowego od towarów sprowadzanych (nadsyłanych) z Chińskiej Republiki Ludowej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku obrotowego od towarów sprowadzanych (nadsyłanych) z Chińskiej Republiki Ludowej w ramach pozwoleń przywozu, wydawanych przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 320), w części przewyższającej kwotę, wynikającą z zastosowania do tych towarów stawki podatku obrotowego w wysokości 10% wartości celnej, powiększonej o należne cło.
2. 1 Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, na które obowiązują stawki podatku obrotowego wyższe od 40%.
§  2. 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy towarów sprowadzanych (nadsyłanych) z Chińskiej Republiki Ludowej od dnia 15 grudnia 1991 r. do dnia 4 lipca 1993 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 29 stycznia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 1992 r.
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 1992 r. (Dz.Urz.MF.92.6.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 29 stycznia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.2.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 1992 r.