Ćwiczenia obronne pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. - OpenLEX

Ćwiczenia obronne pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2022.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie ćwiczeń obronnych pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2019 r. poz. 2 i 6, z 2020 r. poz. 1 oraz z 2022 r. poz. 12) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
organizację ćwiczeń obronnych, zwanych dalej "ćwiczeniami", w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej: "GDOŚ";
2)
zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska związane z organizacją ćwiczeń;
3)
zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w procesie organizacji ćwiczeń;
4)
zadania kierujących komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz pracowników GDOŚ w procesie organizacji ćwiczeń;
5)
podział na grupy szkoleniowe pracowników objętych ćwiczeniami w GDOŚ i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, zwanych dalej: "rdoś" oraz ich udział w ćwiczeniach innych organizatorów;
6)
finansowanie ćwiczeń w GDOŚ.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2)
komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów, funkcjonujące w GDOŚ;
3)
pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;
4)
pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego w GDOŚ stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;
5)
stanie stałej gotowości obronnej państwa - należy przez to rozumieć stan utrzymywany w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w którym realizowane są zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, mające na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa;
6)
zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i są określone odpowiednio w "Planie operacyjnym funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" lub w planach operacyjnych funkcjonowania regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
7)
zespole zadaniowym - należy przez to rozumieć zespół wyznaczonych pracowników GDOŚ lub rdoś, w składzie niezbędnym do realizacji zadań operacyjnych na głównym stanowisku kierowania odpowiednio Generalnego Dyrektora lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stałej siedzibie lub w zapasowym miejscu pracy.
§  3. 
1. 
Celem ćwiczeń jest praktyczne przygotowanie pracowników do realizacji zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznanie przez nich zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, w stanie stałej gotowości obronnej państwa.
2. 
Ćwiczenia polegają na:
1)
zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, w szczególności:
a)
w dziale administracji rządowej - środowisko, w relacji: ministerstwo - GDOŚ - rdoś,
b)
w administracji niezespolonej, w relacji: wojewoda - rdoś;
2)
nabywaniu przez osoby ćwiczące praktycznych umiejętności wynikających z zadań obronnych ustalonych dla danego stanowiska pracy w GDOŚ i w rdoś;
3)
kształtowaniu umiejętności współdziałania GDOŚ i rdoś z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.
§  4. 
1. 
W GDOŚ organizuje się następujące rodzaje ćwiczeń:
1)
ćwiczenia doskonalące;
2)
gry decyzyjne;
3)
treningi.
2. 
Generalny Dyrektor jest organizatorem ćwiczeń w GDOŚ.
3. 
Pracownicy rdoś mogą uczestniczyć w ćwiczeniach, których organizatorem jest Generalny Dyrektor, w zakresie przez niego określonym.
4. 
Ćwiczenia, których organizatorem jest Generalny Dyrektor, przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata.
§  5. 
Pracownicy mogą uczestniczyć:
1)
w ćwiczeniach organizowanych przez ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko;
2)
w ćwiczeniach kompleksowych, w terminie planowanych do przeprowadzenia w dziale administracji rządowej lub w województwie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3)
w grach decyzyjnych i treningach, w terminie planowanych do przeprowadzenia przez ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko kontroli wykonywania zadań obronnych, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
§  6. 
Do zadań Generalnego Dyrektora, związanych z organizacją ćwiczeń, należy:
1)
sporządzanie planów poszczególnych ćwiczeń, w których określa się w szczególności: cele, temat, formę, termin, miejsce, uczestników oraz główne przedsięwzięcia danego ćwiczenia;
2)
przesyłanie do koordynatora ćwiczeń, którym jest minister kierujący działem administracji rządowej - środowisko:
a)
w terminie do końca listopada roku poprzedzającego realizację tych ćwiczeń:
rocznego wykazu planowanych ćwiczeń, z uwzględnieniem informacji zawartych w planach poszczególnych ćwiczeń określonych w pkt 1 oraz ćwiczeń innych organizatorów, w których jest planowany udział pracowników,
wniosków i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w poprzednim okresie planistycznym wraz z informacją o sposobie ich wdrażania,
b)
na wniosek koordynatora ćwiczeń:
planów poszczególnych ćwiczeń, o których mowa w pkt 1,
innych niż określone w lit. a informacji dotyczących realizacji ćwiczeń;
3)
realizacja zaleceń koordynatora ćwiczeń dotyczących tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń;
4)
organizowanie i prowadzenie ćwiczeń zgodnie z planami ćwiczeń oraz zaleceniami koordynatora ćwiczeń;
5)
zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją ćwiczeń.
§  7. 
1. 
Do zadań regionalnych dyrektorów ochrony środowiska związanych z organizacją ćwiczeń, należy przesłanie do Generalnego Dyrektora, w terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego realizację tych ćwiczeń, propozycji do rocznego wykazu planowanych ćwiczeń, o którym mowa w § 6 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, zawierających informacje dotyczące celu, tematu, formy, terminu, miejsca, uczestników oraz głównych przedsięwzięć, odrębnie dla każdego z ćwiczeń, jak również wniosków i rekomendacji z udziału pracowników rdoś w ćwiczeniach przeprowadzonych w poprzednim okresie planistycznym wraz z informacją o sposobie ich wdrażania.
2. 
Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska uczestniczą osobiście oraz zapewniają uczestnictwo podległych pracowników w ćwiczeniach, organizowanych przez Generalnego Dyrektora.
§  8. 
1. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ i ich zastępcy oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych GDOŚ uczestniczą osobiście oraz zapewniają uczestnictwo podległych pracowników, w ćwiczeniach organizowanych przez Generalnego Dyrektora, w zakresie przez niego ustalonym.
2. 
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GDOŚ zapewnia uczestnikom ćwiczeń organizowanych przez Generalnego Dyrektora pomieszczenia, materiały biurowe oraz niezbędny sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia ćwiczenia.
3. 
Pracownikowi do spraw obronnych powierza się:
1)
przygotowanie projektów dokumentów, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2;
2)
zabezpieczenie środków finansowych na realizację ćwiczeń w GDOŚ oraz ich rozliczanie.
§  9. 
1. 
W procesie szkolenia obronnego ustala się następujące grupy szkoleniowe pracowników GDOŚ i rdoś z zastrzeżeniem ust. 2:
1)
grupa K2 - Generalny Dyrektor, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
2)
grupa D2 - dyrektorzy departamentów, zastępcy dyrektorów departamentów, dyrektorzy biur, zastępcy dyrektorów biur, główny księgowy w Zespole Budżetu i Finansów, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w GDOŚ;
3)
grupa N2 - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska;
4)
grupa P1 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w GDOŚ;
5)
grupa P3 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w rdoś;
6)
grupa HNS - pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w GDOŚ lub w rdoś;
7)
grupa GSK - pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań w składzie zespołów zadaniowych głównego stanowiska kierowania odpowiednio Generalnego Dyrektora lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w tym:
a)
podgrupa ZK - zespołu kierowania w GDOŚ lub w rdoś,
b)
podgrupa ZKO - zespołu koordynacji w rdoś,
c)
podgrupa ZAO - zespołu analizy i oceny w GDOŚ lub w rdoś,
d)
podgrupa ZZL - zespołu zabezpieczenia w GDOŚ lub w rdoś,
e)
podgrupa ZSD - zespołu stałego dyżuru w GDOŚ lub dyżurów w punktach kontaktowych stałego dyżuru w rdoś.
2. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej głównego stanowiska kierowania regionalnego dyrektora ochrony środowiska, łączyć podgrupy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a-d.
§  10. 
Ćwiczenia w GDOŚ są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister kierujący działem administracji rządowej - środowisko.
§  11. 
Tracą moc:
1)
zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ćwiczeń obronnych pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2022 r. poz. 1);
2)
zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 1 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ćwiczeń obronnych pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2022 r. poz. 4).
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.