Cofnięte zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2014.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) ogłasza się informację o cofniętych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiNumer decyzji cofniętejNumer cechy nadanej cofniętą decyzjąNazwa przedsiębiorcyMiejsce wykonywania działalności gospodarczejZakres zezwolenia
1234567
1.CZC

1/2014

2014-02-28UZC 24/2007PL-d 0028"TRANS-POZ"

Spółka Akcyjna

ul. Wieruszowska 2/8,

60-166 Poznań

ul. Wieruszowska 2/8,

60-166 Poznań

instalacja,

naprawa,

sprawdzanie