Ceremoniał składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
1.
Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "funkcjonariuszem", składa ślubowanie niezwłocznie po przyjęciu do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW".
2.
Funkcjonariusz ponownie przyjęty do służby w ABW składa ślubowanie tylko wówczas, gdy nie złożył go w trakcie poprzednio pełnionej służby w ABW lub gdy rota złożonego wcześniej ślubowania była inna, niż obowiązująca w dniu ponownego przyjęcia do służby w ABW.
§  2.
Funkcjonariusz przed złożeniem ślubowania nie może wykonywać czynności, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§  3.
1.
Do przyjmowania ślubowania uprawniony jest:
1)
dyrektor Biura Kadr ABW - wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW;
2)
dyrektor delegatury - wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce organizacyjnej ABW, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących służbę w delegaturze Stołecznej ABW w Warszawie
-
zwany dalej "przyjmującym ślubowanie".
2.
Złożenie ślubowania następuje w formie uroczystej.
§  4.
Przebieg ceremonii ślubowania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  5.
1.
Wypełniony i podpisany akt ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych funkcjonariusza.
2.
Wzór aktu ślubowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Traci moc zarządzenie nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie ceremoniału ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 1, poz. 8).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZEBIEG CEREMONIAŁU SKŁADANIA ŚLUBOWANIA W ABW

1. Ceremonię ślubowania funkcjonariuszy organizuje się w gabinecie kierownika jednostki organizacyjnej ABW lub w innym wyznaczonym przez niego miejscu bądź pomieszczeniu, w którym na czas trwania ceremonii eksponuje się symbole państwowe: flagę i godło państwowe.

2. W ceremonii ślubowania powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni funkcjonariuszy składających ślubowanie.

3. Funkcjonariusze składający ślubowanie i uczestniczący w ślubowaniu występują w ubiorze wyjściowym lub w ubraniu cywilnym tzw. stroju galowym.

4. Na ceremonię ślubowania można zaprosić przedstawicieli organów administracji rządowej i innych formacji mundurowych.

5. Przyjmujący ślubowanie wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za zorganizowanie ceremonii ślubowania, zwanego dalej "organizatorem", do którego obowiązków należy:

1) zaproszenie osób wymienionych w ust. 4 oraz powiadomienie pozostałych uczestników o terminie i miejscu ceremonii;

2) przygotowanie pomieszczenia do ceremonii oraz niezbędnych dokumentów: wykazu składających ślubowanie, tekstu roty ślubowania, aktów ślubowania itp.;

3) ustawienie składających ślubowanie w kolejności zgodnej z wykazem, frontem do godła Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wskazanie miejsc pozostałym uczestnikom ceremonii ślubowania;

5) zawiadomienie przyjmującego ślubowanie o gotowości do rozpoczęcia ślubowania.

6. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przyjmującego ślubowanie i przebiega według następującego porządku:

1) organizator wydaje składającym ślubowanie komendę "Baczność" i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o gotowości funkcjonariuszy do ślubowania;

2) przyjmujący ślubowanie po przyjęciu meldunku organizatora poleca mu wydać składającym ślubowanie komendę "Spocznij", po czym zajmuje miejsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej, wita osoby zaproszone na ceremonię ślubowania i objaśnia znaczenie mającego nastąpić ślubowania;

3) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie organizator zwraca się do osób obecnych z prośbą o powstanie oraz podaje komendę: "Do ślubowania";

4) na komendę "Do ślubowania" wszyscy funkcjonariusze przyjmują postawę zasadniczą, a składający ślubowanie, jeżeli występują w nakryciu głowy - zdejmują je prawą ręką i przekładają do lewej, którą swobodnie opuszczają na całą długość dłoni. Nakrycie głowy funkcjonariusz trzyma podszewką do siebie, orzełkiem do przodu, podnosząc prawą rękę w taki sposób, aby przedramię skierowane było pionowo do góry z dłonią na wysokości oczu zwróconą w przód i palcami ułożonymi jak do salutowania. Przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne frazy roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie;

5) organizator podaje komendę: "Po ślubowaniu", po której składający ślubowanie opuszczają rękę i przyjmują postawę swobodną. Występujący w nakryciu głowy nakładają je. Postawę swobodną przyjmują pozostali uczestnicy ceremonii.

7. Przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy składających ślubowanie. Wywołany funkcjonariusz podchodzi i podpisuje akt ślubowania. Następnie przyjmujący ślubowanie składa podpis na akcie ślubowania i podaje dłoń funkcjonariuszowi, wypowiadając zwrot "Witam w szeregach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", po czym funkcjonariusz wraca na poprzednie miejsce.

8. Po zakończeniu aktu ślubowania przyjmujący ślubowanie może udzielić głosu osobom zaproszonym i składającym ślubowanie w celu wygłoszenia okolicznościowych przemówień.

9. Uroczystość ślubowania kończy organizator podziękowaniem osobom zaproszonym za przybycie i uczestnictwo oraz złożonym przyjmującemu ślubowanie meldunkiem o zakończeniu ceremonii ślubowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA