Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.9.56

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej "Centrum", działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 48 i Nr 15, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 66) oraz zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 67), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.
§  2. 
Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

STATUT CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

§  1. 
1.  2
 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
2. 
Siedzibą Centrum jest Warszawa.
3. 
Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  3
 Przedmiotem działalności Centrum jest:
1)
realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz i raportów, w szczególności:
a)
budowę, wdrażanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych w celu poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w ochronie zdrowia,
b)
monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i kompatybilności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa,
c)
współpracę i wymianę informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu e-administracji z innymi podmiotami publicznymi,
d)
opracowywanie ekspertyz i opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,
e)
prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum, w tym w zakresie e-zdrowia,
f)
pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w aktach prawnych,
g)
realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej,
h)
prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
i)
pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w obszarze cyberbezpieczeństwa;
2)
realizacja zadań, z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) i aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej;
3)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2a.  4
1. 
W uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności efektywnej realizacji zadań, Centrum, Dyrektor, o którym mowa w § 3 ust. 1, może tworzyć ośrodki zamiejscowe.
2. 
Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. 
Pracami ośrodka zamiejscowego kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§  3. 
1. 
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. 
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.  5
 Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Dyrektora Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych) oraz Dyrektora Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia (Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia).
3a.  6
 (uchylony).
4.  7
 (uchylony).
5.  8
 (uchylony).
6.  9
 (uchylony).
7.  10
 (uchylony).
8.  11
 (uchylony).
9.  12
 (uchylony).
10.  13
 (uchylony).
11.  14
 (uchylony).
§  3a.  15
 (uchylony).
§  4.  16
1. 
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)
Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego (AW);
2)
Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD);
3)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BIHP);
4)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej (PKZ);
5)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);
6)
Departament Prawno-Organizacyjny (DPO);
7)
Departament Bezpieczeństwa (DB);
8)
Departament-Centrum Analiz (CA);
9)
Departament Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (DEST);
10)
Departament Finansowo-Kadrowy (DFK);
11)
Departament Rozwoju Systemu e-Zdrowie (DRSEZ);
12)
Departament Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (DRST);
13)
Departament Wdrożeń Systemu e-Zdrowie (DWSEZ);
14)
Departament Wsparcia Realizacji Projektów i Usług (DWPU).
2. 
W przypadku, gdy Dyrektor Centrum uzna za konieczne utworzenie w departamencie wydziałów lub utworzenie w wydziale sekcji, określa on w drodze zarządzenia szczegółową strukturę organizacyjną departamentów, w tym podział na wydziały oraz sekcje wraz ze wskazaniem szczegółowych ich zadań, a także zadania osób kierujących pracami wydziałów lub sekcji utworzonych w danym departamencie.
§  5. 
1. 
Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. 
Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.
§  6. 
1. 
Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2.  17
 Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 889 oraz z 2015 r. poz. 1093).
3.  18
 (uchylony);
4.  19
 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  20

Regulamin Organizacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

§  1. 
Do zadań Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanego dalej "Centrum", należy podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności, o którym mowa w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1)
terminową i prawidłową realizację zadań Centrum;
2)
zarządzanie majątkiem Centrum;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, dyscypliną pracy w Centrum;
6)
ustalanie procedur kontrolnych i skuteczne działanie systemu monitorowania ich przestrzegania;
7)
sprawne i efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej;
8)
sprawny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Centrum;
9)
promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania;
10)
osiąganie celów wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. 
Dyrektor może powoływać rady i zespoły, niezbędne do realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. 
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
5. 
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych), a w razie jego nieobecności, Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia), a w razie ich nieobecności upoważniony dyrektor departamentu wskazany przez Dyrektora.
6. 
Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych);
2)
Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia);
3)
Departament Prawno-Organizacyjny;
4)
Departament Bezpieczeństwa;
5)
Departament Finansowo-Kadrowy;
6)
Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
7)
Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
8)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej;
10)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3. 
1. 
Do zakresu działania Dyrektora Pionu Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych) należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych,
b)
Departamentu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych,
c)
Departamentu Wsparcia Realizacji Projektów i Usług;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia (Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia) należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu-Centrum Analiz,
b)
Departamentu Rozwoju Systemu e-Zdrowie,
c)
Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  4. 
1. 
Pracami departamentu kieruje dyrektor departamentu, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanego departamentu. Dyrektor departamentu może kierować pracą departamentu przy pomocy zastępcy albo zastępców dyrektora departamentu.
2. 
Pracą Departamentu Finansowo-Kadrowego kieruje dyrektor departamentu - Główny Księgowy.
3. 
Pracami wydziału funkcjonującego w departamencie kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanego wydziału i podlega bezpośrednio dyrektorowi danego departamentu. Kierownik wydziału może kierować pracą wydziału przy pomocy zastępcy albo zastępców kierownika wydziału.
4. 
Pracami sekcji funkcjonującej w ramach wydziału kieruje koordynator, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej sekcji i podlega bezpośrednio kierownikowi danego wydziału.
§  5. 
Do zadań dyrektorów departamentów oraz samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:
1)
zapewnienie terminowego i prawidłowego realizowania zadań komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
2)
inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych, innych aktów prawnych i dokumentów, w szczególności umów, porozumień, postanowień, a także decyzji administracyjnych oraz przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych;
3)
realizacja zadań wynikających z zawartych umów, porozumień, decyzji, postanowień administracyjnych i innych dokumentów dotyczących zakresu działania danej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
4)
bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnętrznych Centrum w zakresie działania komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
5)
opracowywanie, realizacja i monitorowanie planów rzeczowo-finansowych realizowanych zadań;
6)
określanie celów i mierników na potrzeby budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7)
identyfikowanie i analizowanie ryzyk oraz wskazywanie mechanizmów kontrolnych zmierzających do ich ograniczenia;
8)
nadzór i współpraca z wykonawcami w zakresie realizowanych umów, a w przypadku zaistnienia konieczności zmian tych umów, opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych zmian;
9)
wnioskowanie o zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania realizowanych umów, naliczanie kar umownych lub odsetek, zgodnie z postanowieniami tych umów oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
10)
dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych realizowanych przez komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy;
11)
realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań Centrum zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
12)
realizowanie zadań wynikających z postanowień, orzeczeń, wyroków właściwych organów w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy;
13)
przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych;
14)
współpraca z redaktorem strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
15)
współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnym oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w celu prawidłowej realizacji ich zadań;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora oraz nadzorujących Dyrektorów Pionów.
§  6. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Audytora Wewnętrznego należy:
1)
wspieranie, w sposób niezależny i obiektywny, Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej poprzez:
a)
przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Centrum dla celów audytu,
b)
opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
c)
przeprowadzanie zgodnie z opracowanym planem audytu wewnętrznego zadań audytowych w komórkach organizacyjnych Centrum lub samodzielnych stanowisk pracy,
d)
prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego,
e)
sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w których przedstawia ustalenia i zalecenia z przeprowadzonych zadań,
f)
wykonywanie, na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy audytora, czynności doradczych poza rocznym planem audytu,
g)
monitorowanie realizacji zaleceń i dokonywanie czynności sprawdzających wykonania przez właściwe komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy zaleceń zawartych w sprawozdaniach z wykonania poszczególnych zadań audytowych,
h)
wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym opracowywanie procedur audytu wewnętrznego w Centrum;
2)
wykonywanie innych zadań audytowych, w tym zleconych przez Dyrektora lub ministra właściwego do spraw finansów zgodnie z przekazanymi założeniami.
§  7. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy:
1)
realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;
2)
prowadzenie spraw związanych z monitoringiem lub telewizją przemysłową w Centrum;
3)
nadzór nad przestrzeganiem procedur, które mają związek z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i porządku na terenie siedziby Centrum;
4)
udział w kontrolach w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  8. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy wykonywanie zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23711 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
§  9. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej należy:
1)
koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie oraz zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
2)
prowadzenie spraw w zakresie opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej w Centrum;
3)
opracowywanie planów kontroli wewnętrznej i sprawozdań;
4)
realizowanie kontroli wewnętrznych działalności Centrum oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
5)
analiza ryzyka we współpracy z osobami kierującymi pracami komórek organizacyjnych oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie kontroli zarządczej;
6)
współdziałanie z jednostkami audytującymi oraz kontroli zewnętrznej;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  10. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)
zapewnienie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
2)
realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  11. 
Do zadań Departamentu Prawno-Organizacyjnego należy:
1)
obsługa prawna Centrum;
2)
opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz założeń projektów aktów prawnych i innych projektów dokumentów rządowych;
3)
monitorowanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy zmian i zależności pomiędzy systemami teleinformatycznymi związanymi z działalnością Centrum a przepisami prawa;
4)
opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów dokumentów przygotowanych w Centrum;
5)
sporządzanie lub opiniowanie projektów umów lub aneksów zawieranych przez Centrum;
6)
sporządzanie planu zamówień publicznych i aktualizacja planu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale właściwych komórek organizacyjnych;
7)
przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
8)
koordynowanie stosowania procedur i przepisów mających zastosowanie do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
9)
monitorowanie przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
10)
przechowywanie całości dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych oraz przekazywanie jej do archiwów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami;
11)
koordynowanie spraw dotyczących warunków udzielonych gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz koordynowanie działań związanych z realizacją tych gwarancji;
12)
realizacja zadań z zakresu logistyki i obsługi administracyjno-biurowej Centrum;
13)
zarządzanie składnikami majątku Centrum i prowadzenie jego ewidencji;
14)
prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem floty 1 majątku Centrum;
15)
prowadzenie spraw związanych z nieruchomością będącą siedzibą Centrum oraz pomieszczeniami wynajmowanymi na potrzeby Centrum;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  12. 
Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa należy:
1)
zapewnienie właściwej ochrony informacji, w szczególności informacji prawnie chronionych;
2)
tworzenie, monitorowanie i aktualizowanie dokumentacji operacyjnej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
3)
współpraca z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego i obronności Państwa, w tym pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej;
4)
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Centrum;
5)
nadzorowanie prac związanych z prawidłowym uruchamianiem nowych systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
6)
kontrola systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
7)
wdrażanie skutecznego i efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  13. 
Do zadań Departamentu - Centrum Analiz należy:
1)
realizacja zadań z zakresu statystyki publicznej, w tym opracowywanie i analizowanie danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz przygotowywanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego danych objętych Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej;
2)
weryfikacja danych w zakresie przyczyn zgonów ludności we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym;
3)
przygotowywanie oprogramowania do gromadzenia danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia;
4)
współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących wojewodów oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach statystyki medycznej;
5)
gromadzenie danych statystycznych opracowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia niezbędnych w procesie zarządzania, w zakresie wskazanym przez tego ministra;
6)
opracowywanie raportów i publikacji będących dokumentacją wyników prowadzonych analiz danych statystycznych;
7)
administrowanie Krajowym Systemem Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
8)
prowadzenie spraw i proponowanie kierunków prac dotyczących analiz wielowymiarowych zjawisk zachodzących w systemie ochrony zdrowia oraz ocena wykonalności i przydatności zakresów analiz wielowymiarowych;
9)
opracowywanie mechanizmów analitycznych, Extract, Transform and Load oraz modeli wykorzystywanych w procesie analitycznym i ocenie zjawisk w ochronie zdrowia;
10)
Przeprowadzanie analiz wielowymiarowych zjawisk zachodzących w systemie ochrony zdrowia;
11)
opracowywanie analiz i raportów na podstawie analiz wielowymiarowych prowadzonych w Centrum;
12)
prowadzenie spraw dotyczących otwartości danych publicznych oraz jakości danych w rejestrach teleinformatycznych, pozostających w zakresie właściwości Centrum;
13)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  14. 
Do zadań Departamentu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych należy:
1)
zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa powierzonej do utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej, zwaną dalej "ITS", aplikacji i systemów przez:
a)
dokumentowanie obsługi incydentów i rozwiązań w bazie wiedzy,
b)
obsługę wniosków dotyczących dostępu fizycznego do ITS oraz zdalnego do systemów będących we właściwości Centrum,
c)
prowadzenie spraw związanych z kolokowaną poza Centrum ITS, w tym nadzorowanie sposobu jej eksploatacji,
d)
nadzór i zarządzanie wykonawcami zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań wynikających z umów eksploatacyjnych i serwisowych realizowanych przez departament;
2)
zapewnienie i utrzymanie I oraz II linii wsparcia na potrzeby użytkowników systemów teleinformatycznych udostępnianych przez Centrum;
3)
zapewnienie obsługi teleinformatycznej pracowników Centrum w zakresie wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania;
4)
monitorowanie licencji (sublicencji) oraz certyfikatów posiadanych przez Centrum;
5)
tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji eksploatacyjnych oraz dokumentacji dotyczącej ITS;
6)
udział w kontrolach dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  15. 
Do zadań Departamentu Finansowo-Kadrowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum;
2)
sporządzanie projektów planów finansowych wydatków, w tym w układzie zadaniowym i dochodów oraz koordynacja procesu planowania w zakresie działania komórek organizacyjnych Centrum;
3)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym obowiązującym w Centrum;
4)
opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5)
bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia i ryzyka związane z realizacją planu finansowego jednostki;
6)
weryfikowanie pod względem finansowym projektów dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych Centrum;
7)
prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy;
8)
prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń oraz funduszem umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczaniem;
9)
zarządzanie polityką podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nadzór nad ścieżką rozwoju zawodowego pracowników;
10)
wsparcie i doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
11)
prowadzenie procesów rekrutacji, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej;
12)
prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
13)
sporządzanie raportów, statystki i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i spraw pracowniczych;
14)
koordynacja i sporządzanie planów, prognoz, analiz oraz raportów z wykonania budżetu;
15)
bieżąca analiza wykonania planów rzeczowo-finansowych i analiza sprawozdań w odniesieniu do realizowanych zadań;
16)
identyfikacja obszaru ryzyka i jego analiza jako element mechanizmu kontrolnego eliminującego lub ograniczającego ewentualne skutki podjętych decyzji;
17)
współudział w przygotowywaniu budżetów nowych projektów;
18)
wsparcie kierowników projektów w zakresie opracowywania analiz na potrzeby zarządcze Centrum;
19)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  16. 
Do zadań Departamentu Rozwoju Systemu e-Zdrowie należy:
1)
prowadzenie zadań związanych z budową i rozwojem "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" zwanej dalej "systemem e-zdrowie", w tym przygotowywanie niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych;
2)
zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego systemem e-zdrowie;
3)
opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian do systemu e-zdrowie;
4)
planowanie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjnej systemu e-zdrowie;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  17. 
Do zadań Departamentu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych należy:
1)
rozwój systemów teleinformatycznych w zakresie kompetencji Centrum, z wyłączeniem systemu e-zdrowie;
2)
budowa architektury systemów teleinformatycznych wraz z opracowywaniem koncepcji nowych inicjatyw, w tym proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmian architektury informacyjnej systemu ochrony zdrowia;
3)
realizowanie projektów i programów mających na celu budowę i rozwój systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem systemu e-zdrowie;
4)
wdrażanie i uruchamianie produkcyjne nowych systemów teleinformatycznych;
5)
przygotowywanie niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych dla budowanych i utrzymywanych systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem systemu e-zdrowie;
6)
opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian do systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem systemu e-zdrowie, wraz z monitorowaniem zależności pomiędzy systemami, w tym z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia działających lub planowanych przez inne jednostki;
7)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi w zakresie systemów teleinformatycznych w systemie ochrony zdrowia;
8)
realizacja prac analityczno-programistycznych (Dev);
9)
utrzymywanie i zarządzanie (Ops) systemami teleinformatycznymi, w szczególności poprzez obsługę incydentów, problemów i awarii w trybie 24/7;
10)
prace w zakresie interoperacyjności i standaryzacji w systemach teleinformatycznych na poziomie centralnym, a także w rozwiązaniach regionalnych i lokalnych;
11)
prowadzenie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia spraw z obszaru klasyfikacji i terminologii medycznych;
12)
opiniowanie przekazywanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia dokumentacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym, a także w rozwiązaniach regionalnych i lokalnych;
13)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  18. 
Do zadań Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie należy:
1)
prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem produkcyjnym systemu e-zdrowie wśród usługodawców na terenie całego kraju;
2)
bezpośredni kontakt z usługodawcami w zakresie wdrożenia systemu e-zdrowie oraz inne działania umożliwiające pełne i terminowe wdrożenie systemu e-zdrowie na poziomie usługodawców i innych interesariuszy;
3)
przygotowywanie i monitorowanie realizacji planów i harmonogramów wdrożeń systemu e-zdrowie;
4)
współpraca z centralą i oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wdrożenia systemu e-zdrowie;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  19. 
Do zadań Departamentu Wsparcia Realizacji Projektów i Usług należy:
1)
wsparcie kierowników realizowanych przez Centrum projektów w zakresie zarządzania w obszarze organizacyjnym, finansowym, sprawozdawczym, dokumentacyjnym;
2)
wsparcie obszaru eksploatacji systemów teleinformatycznych w obszarze organizacyjnym, finansowym, sprawozdawczym, dokumentacyjnym;
3)
zarządzanie kontraktami, kontrola i rozliczanie zawartych umów w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych oraz informacji i promocji;
4)
tworzenie standardów i monitorowanie działalności Centrum pod kątem zgodności z regulacjami i standardami przyjętymi w Centrum;
5)
koordynacja prac nad przygotowaniem sprawozdania z funkcjonowania Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia składanego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
6)
planowanie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjnej Centrum, z wyłączeniem systemu e-zdrowie;
7)
koordynacja działań w ramach Akademii CSIOZ;
8)
monitorowanie stanu informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
9)
obsługa zapytań, interpelacji, wniosków o dostęp do informacji publicznej;
10)
koordynacja i zarządzanie redakcją: strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej Centrum oraz wewnętrznego Intranetu;
11)
współpraca i prowadzenie korespondencji ze wszystkimi interesariuszami projektów i systemów teleinformatycznych;
12)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  20. 
Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Załącznik nr 1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MZ.12.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2012 r.
3 Załącznik nr 1 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 9 października 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.

4 Załącznik nr 1 § 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 czerwca 2018 r.
5 Załącznik nr 1 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 26 marca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 9 października 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.

6 Załącznik nr 1 § 3 ust. 3a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia z dnia 9 października 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.
7 Załącznik nr 1 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
8 Załącznik nr 1 § 3 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
9 Załącznik nr 1 § 3 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
10 Załącznik nr 1 § 3 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte zarządzenia z dnia 26 marca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2018 r.
11 Załącznik nr 1 § 3 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
12 Załącznik nr 1 § 3 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
13 Załącznik nr 1 § 3 ust. 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
14 Załącznik nr 1 § 3 ust. 11 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
15 Załącznik nr 1 § 3a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
16 Załącznik nr 1 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MZ.12.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 9 października 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.

17 Załącznik nr 1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.
18 Załącznik nr 1 § 6 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
19 Załącznik nr 1 § 6 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2018 r.
20 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MZ.12.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 marca 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 października 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 października 2019 r.