Centrum Projektów Informatycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie Centrum Projektów Informatycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zmienia się nazwę Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, utworzonego na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 12, z późn. zm. 1 ) na Centrum Projektów Informatycznych.
§  2.
Centrum Projektów Informatycznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3.
Zadania i projekty powierzone Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zaakceptowane w drodze decyzji przez tego Ministra są realizowane przez Centrum Projektów Informatycznych.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 2

STATUT

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

§  1.
1.
Centrum Projektów Informatycznych, zwane dalej "Centrum", jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.
2.
Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.
1.
Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:
1)
powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości;
2)
przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2.
Czynności służące przygotowaniu do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po uprzedniej zgodzie Ministra Administracji i Cyfryzacji.
3.
Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
4.
Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
5.
W przypadkach, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące akty, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystywania środków krajowych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidują działanie Ministra Administracji i Cyfryzacji albo innego podmiotu administracji publicznej, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Centrum działa na podstawie odpowiedniego upoważnienia, udzielonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji albo inny podmiot administracji publicznej, Dyrektorowi lub innemu pracownikowi Centrum wyznaczonemu przez Dyrektora.
§  3.
Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:
1)
realizacji projektów informatycznych mających na celu w szczególności:
a)
informatyzację administracji publicznej,
b)
rozwój systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
2)
prowadzeniu działań mających na celu rozwój technologii i technik informacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania przez administrację publiczną, w tym prac analityczno - koncepcyjnych zmierzających do unowocześnienia systemów informatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w tym zakresie;
3)
rozwoju standardów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną;
4)
dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych powstających w wyniku realizacji prowadzonych przez Centrum projektów, o których mowa w pkt 1;
5)
zapewnieniu rozbudowy, utrzymania, eksploatacji, serwisu i rozwoju systemów informatycznych i teleinformatycznych służących realizacji zadań publicznych.
§  4.
1.
Centrum, realizując zadania o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  5.
1.
W skład Centrum wchodzą:
1)
Kierownictwo Centrum:
a)
Dyrektor,
b)
nie więcej niż dwóch Zastępców Dyrektora;
2)
Główny Księgowy;
3)
Wydział Projektów Informatycznych;
4)
Wydział Planowania i Organizacji Projektów Informatycznych;
5)
Wydział Utrzymania Systemów Informatycznych;
6)
Wydział Administracyjny;
7)
Wydział Zamówień Publicznych;
8)
Wydział Finansowo - Księgowy;
9)
Wydział do spraw Kadr i Płac;
10)
Wydział Audytu Wewnętrznego;
11)
Wydział Obsługi Prawnej;
12)
Wydział do spraw Promocji;
13)
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
14)
Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
2.
Dyrektor może powoływać, w drodze decyzji, zespoły zadaniowe o charakterze doraźnym, nie wchodzące w skład komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, w celu realizacji określonych zadań.
3.
Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności strukturę organizacyjną zespołu i zakres jego zadań.
§  6.
1.
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.
3.
Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, których powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora.
4.
W razie nieobecności Dyrektora działalnością Centrum kieruje upoważniony przez Dyrektora na piśmie Zastępca Dyrektora albo upoważniony przez Dyrektora na piśmie kierownik wydziału.
5.
Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.
6.
Dyrektor może upoważniać innych pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.
7.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy wskutek długotrwałej niezdolności do pracy lub innych przypadków losowych Dyrektor nie może pełnić swojej funkcji, powołanie lub odwołanie Zastępcy Dyrektora może nastąpić bez wniosku, o którym mowa w ust. 3.
§  7.
Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum i zakres działania Kierownictwa Centrum, Głównego Księgowego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 9, poz. 43 i poz. 45, z 2009 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 8, poz. 44, z 2010 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 46.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MAiC.13.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14 z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MAiC.13.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r.