Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 147
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. W komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kryminalnych tworzy się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, zwane dalej "Centrum".
2. Centrum może posługiwać się również skróconą nazwą CPOZ KGP.
§  2. Do zadań Centrum należy:
1) monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki Policji;
2) wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych kategorii I w rozumieniu przepisów zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 29), wielowątkowych, o dużym stopniu skomplikowania lub będących przedmiotem szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu;
3) nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów Centrum w poszukiwaniach tych osób;
4) wdrożenie w Policji oraz obsługa techniczna i merytoryczna platformy przesyłu informacji w ramach systemu "Child Alert";
5) wspieranie jednostek Policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych w zakresie technicznym, osobowym i informacyjno-logistycznym, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań;
6) współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z Centrum;
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką zaginięć oraz ochroną życia i zdrowia ludzkiego;
8) inicjowanie i prowadzenie współpracy z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw;
9) przygotowywanie i realizacja szkoleń obejmujących problematykę zaginięć osób;
10) opracowywanie i doskonalenie procedur lub algorytmów postępowania w sprawach dotyczących prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, a także postępowania w przypadkach ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok albo szczątków ludzkich.
§  3. Centrum kontynuuje wykonywanie zadań Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, funkcjonującego od dnia 15 lutego 2013 r. w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.