Centrum e-Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie Centrum e-Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, działającemu na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 56, z późn. zm.), nadaje się nazwę Centrum e-Zdrowia.
§  2. 
Centrum e-Zdrowia nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Centrum e-Zdrowia określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Do dnia 31 grudnia 2020 r. można posługiwać się nazwą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
2. 
Ilekroć w przepisach lub umowach albo innych dokumentach, w tym pełnomocnictwach i porozumieniach, mowa jest o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rozumie się przez to Centrum e-Zdrowia.
§  5. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 56, z późn. zm.).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut Centrum e-Zdrowia

§  1. 
1. 
Centrum e-Zdrowia, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
2. 
Siedzibą Centrum jest Warszawa.
3. 
Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Przedmiotem działalności Centrum jest:
1)
realizacja zadań w zakresie rozwoju e-zdrowia w szczególności:
a)
budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i udostępnianie e-usług dla pacjentów, osób wykonujących zawód medyczny, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych interesariuszy systemu zdrowia w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia,
b)
monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa,
c)
współpraca i wymiana informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu e-usług publicznych z innymi podmiotami publicznymi,
d)
opracowywanie analiz, raportów opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,
e)
proponowanie celów i priorytetów rozwoju e-zdrowia w Polsce i inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację,
f)
prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum,
g)
pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemów teleinformatycznych w zakresie określonym w aktach prawnych,
h)
realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej,
i)
prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia,
j)
pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875);
2)
realizacja zadań, z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej;
3)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  3. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności efektywnej realizacji zadań Centrum, Dyrektor, o którym mowa w § 4 ust. 1, może tworzyć lub likwidować ośrodki zamiejscowe.
2. 
Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. 
Pracami ośrodka zamiejscowego kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§  4. 
1. 
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. 
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. 
Dyrektor (DI) kieruje działalnością Centrum przy pomocy:
1)
Dyrektora Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (DII) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia);
2)
Dyrektora Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń (DIII) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń);
3)
Dyrektora Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (DIV) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych);
4)
Dyrektora Generalnego (DV) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansów i Wsparcia Organizacji).
§  5. 
1. 
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)
Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego (AW);
2)
Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD);
3)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP);
4)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej (KZ);
5)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN);
6)
Departament Prawny (DP);
7)
Departament Zamówień Publicznych (DZP);
8)
Departament Komunikacji (DK);
9)
Departament Centrum Analiz (DCA);
10)
Departament Architektury i Usług e-Zdrowia (DAU);
11)
Departament Rozwoju SIM (DRS);
12)
Departament Wdrożeń Systemu e-Zdrowie (DW);
13)
Departament Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (DES);
14)
Departament Bezpieczeństwa (DB);
15)
Departament Finansowo-Kadrowy (DFK);
16)
Departament Wsparcia Organizacji (DWO).
2. 
W przypadku, gdy Dyrektor Centrum uzna za konieczne utworzenie w departamencie wydziałów lub utworzenie w wydziale sekcji, określa on, w drodze zarządzenia, szczegółową strukturę organizacyjną departamentów, w tym podział na wydziały oraz sekcje wraz ze wskazaniem ich zadań, a także zadań osób kierujących ich pracami.
§  6. 
1. 
Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. 
Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.
§  7. 
1. 
Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. 
Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2241 oraz z 2019 r. poz. 532 i 1925).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin organizacyjny Centrum e-Zdrowia

§  1. 
Do zadań Centrum e-Zdrowia, zwanego dalej "Centrum", należy podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności, o którym mowa w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1)
terminową i prawidłową realizację zadań Centrum;
2)
zarządzanie majątkiem Centrum;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, dyscypliną pracy w Centrum;
6)
ustalanie procedur kontrolnych i skuteczne działanie systemu monitorowania ich przestrzegania;
7)
sprawne i efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej;
8)
sprawny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Centrum;
9)
promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania;
10)
osiąganie celów wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. 
Dyrektor może powoływać rady i zespoły, niezbędne do realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. 
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
5. 
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia, a w razie jego nieobecności, Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń, a w razie ich nieobecności Dyrektor Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, a w razie ich nieobecności Dyrektor Generalny.
6. 
Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia;
2)
Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń;
3)
Dyrektor Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych;
4)
Dyrektor Generalny;
5)
Departament Prawny;
6)
Departament Zamówień Publicznych;
7)
Departament Komunikacji;
8)
Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
9)
Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
10)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej;
11)
Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3. 
1. 
Do zakresu działania Dyrektora Pionu Architektury i Usług u e-Zdrowia należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu Centrum Analiz,
b)
Departamentu Architektury i Usług e-Zdrowia;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu Rozwoju SIM,
b)
Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
3. 
Do zakresu działania Dyrektora Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych,
b)
Departamentu Bezpieczeństwa;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
4. 
Do zakresu działania Dyrektora Generalnego należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a)
Departamentu Finansowo-Kadrowego,
b)
Departamentu Wsparcia Organizacji,
c)
Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  4. 
1. 
Pracami departamentu kieruje dyrektor departamentu, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanego departamentu. Dyrektor departamentu może kierować pracą departamentu przy pomocy zastępcy dyrektora departamentu.
2. 
Pracą Departamentu Finansowo-Kadrowego kieruje dyrektor departamentu - Główny Księgowy.
3. 
Pracami wydziału w ramach departamentu kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanego wydziału i podlega bezpośrednio dyrektorowi danego departamentu. Kierownik wydziału może kierować pracą wydziału przy pomocy zastępcy kierownika wydziału.
4. 
Pracami sekcji w ramach wydziału kieruje koordynator, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej sekcji i podlega bezpośrednio kierownikowi danego wydziału.
§  5. 
Do zadań dyrektorów departamentów oraz samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:
1)
zapewnienie terminowego i prawidłowego realizowania zadań komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
2)
inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych, innych aktów prawnych i dokumentów, w szczególności umów, porozumień, postanowień, a także decyzji administracyjnych oraz przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych;
3)
realizacja zadań wynikających z zawartych umów, porozumień, decyzji, postanowień administracyjnych i innych dokumentów dotyczących zakresu działania danej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
4)
bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnętrznych Centrum w zakresie działania komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
5)
opracowywanie, realizacja i monitorowanie planów rzeczowo-finansowych realizowanych zadań;
6)
określanie celów i mierników na potrzeby budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7)
identyfikowanie i analizowanie ryzyk oraz wskazywanie mechanizmów kontrolnych zmierzających do ich ograniczenia;
8)
nadzór i współpraca z wykonawcami w zakresie realizowanych umów, a w przypadku zaistnienia konieczności zmian tych umów, opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych zmian;
9)
wnioskowanie o zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania realizowanych umów, naliczanie kar umownych lub odsetek, zgodnie z postanowieniami tych umów oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
10)
dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych realizowanych przez komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy;
11)
realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań Centrum zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
12)
realizowanie zadań wynikających z postanowień, orzeczeń, wyroków właściwych organów w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy;
13)
przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych;
14)
współpraca z redaktorem strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
15)
współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnym oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w celu prawidłowej realizacji ich zadań;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora oraz nadzorujących Dyrektorów Pionów.
§  6. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Audytora Wewnętrznego należy:
1)
wspieranie, w sposób niezależny i obiektywny, Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej przez:
a)
przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Centrum dla celów audytu,
b)
opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
c)
przeprowadzanie, zgodnie z opracowanym planem audytu wewnętrznego, zadań audytowych komórek organizacyjnych Centrum lub samodzielnych stanowisk pracy,
d)
prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego,
e)
sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zawierających ustalenia i zalecenia wynikające z przeprowadzonych zadań,
f)
wykonywanie, na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy audytora, czynności doradczych poza rocznym planem audytu,
g)
monitorowanie realizacji zaleceń i dokonywanie czynności sprawdzających wykonania przez właściwe komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy zaleceń zawartych w sprawozdaniach z wykonania poszczególnych zadań audytowych,
h)
wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym opracowywanie procedur audytu wewnętrznego w Centrum;
2)
wykonywanie innych zadań audytowych, w tym zleconych przez Dyrektora lub Ministra Finansów zgodnie z przekazanymi założeniami.
§  7. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy:
1)
realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;
2)
prowadzenie spraw związanych z monitoringiem lub telewizją przemysłową w Centrum;
3)
nadzór nad przestrzeganiem procedur, które mają związek z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i porządku na terenie siedziby Centrum;
4)
udział w kontrolach w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w zakresie dotyczącym ochrony danych.
§  8. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy wykonywanie zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23711 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
§  9. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej należy:
1)
koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie oraz zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
2)
prowadzenie spraw w zakresie opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej w Centrum;
3)
opracowywanie planów kontroli wewnętrznej i sprawozdań;
4)
realizowanie kontroli wewnętrznych działalności Centrum oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
5)
przeprowadzanie analiza ryzyka, we współpracy z osobami kierującymi pracami komórek organizacyjnych oraz samodzielnymi stanowiskami pracy, w zakresie kontroli zarządczej;
6)
współdziałanie z jednostkami audytującymi oraz kontrolującymi.
§  10. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)
zapewnienie przestrzegania w Centrum przepisów i wewnętrznych procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych;
2)
realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§  11. 
Do zadań Departamentu Prawnego należy:
1)
obsługa prawna Centrum;
2)
opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz założeń projektów aktów prawnych i innych projektów dokumentów rządowych;
3)
monitorowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy, przepisów pod kątem ich wpływu na realizację zadań Centrum, w tym budowę, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i e-usług;
4)
opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów dokumentów przygotowanych w Centrum;
5)
sporządzanie lub opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum;
6)
koordynowanie spraw dotyczących warunków udzielonych gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz koordynowanie działań związanych z realizacją tych gwarancji;
7)
sporządzanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;
8)
wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami oraz reprezentowanie Centrum przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi;
9)
prowadzenie postępowań administracyjnych.
§  12. 
Do zadań Departamentu Zamówień Publicznych należy:
1)
sporządzanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy udziale właściwych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
2)
przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
3)
monitorowanie realizacji poszczególnych etapów przygotowania i przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz koordynowanie terminowego wykonania związanych z nimi zadań przez inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;
4)
przechowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych oraz przekazywanie jej do archiwów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami;
5)
sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów sprawozdawczych z realizacji planu zamówień publicznych.
§  13. 
Do zadań Departamentu Komunikacji należy:
1)
przygotowywanie strategii informacyjnej i promocyjnej dla systemu e-Zdrowie;
2)
realizacja strategii informacyjnej i promocyjnej dla systemu e-Zdrowie;
3)
zarządzanie redakcją stron internetowych Centrum, w tym stroną pacjent.gov.pl i Intranetu;
4)
koordynacja kontaktów z mediami, w tym przygotowanie odpowiedzi na pytania, materiałów i komunikatów prasowych, przygotowywanie konferencji i spotkań prasowych;
5)
koordynowanie przygotowania, od strony merytorycznej, udziału kierownictwa Centrum w konferencjach;
6)
obsługa mediów społecznościowych.
§  14. 
Do zadań Departamentu Centrum Analiz należy:
1)
realizowanie zadań z zakresu statystyki publicznej, w tym opracowywanie i analizowanie danych statystycznych w zakresie systemu zdrowia oraz przygotowywanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego danych objętych Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej;
2)
weryfikowanie danych w zakresie przyczyn zgonów ludności we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym;
3)
przygotowywanie oprogramowania do gromadzenia danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia;
4)
współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących wojewodów oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach statystyki medycznej;
5)
gromadzenie danych statystycznych opracowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia niezbędnych w procesie zarządzania, w zakresie wskazanym przez tego ministra;
6)
opracowywanie raportów i publikacji będących dokumentacją wyników prowadzonych analiz danych statystycznych;
7)
administrowanie Krajowym Systemem Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
8)
prowadzenie spraw i proponowanie kierunków prac dotyczących analiz wielowymiarowych zjawisk zachodzących w systemie ochrony zdrowia oraz ocena wykonalności i przydatności zakresów analiz wielowymiarowych;
9)
opracowywanie mechanizmów analitycznych, Extract, Transform and Load oraz modeli wykorzystywanych w procesie analitycznym i ocenie zjawisk w ochronie zdrowia;
10)
przeprowadzanie analiz wielowymiarowych zjawisk zachodzących w systemie ochrony zdrowia;
11)
opracowywanie analiz i raportów na podstawie analiz wielowymiarowych;
12)
prowadzenie spraw dotyczących otwartości danych publicznych oraz jakości danych w rejestrach teleinformatycznych, pozostających w zakresie właściwości Centrum;
13)
współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie sporządzania analiz i raportów.
§  15. 
Do zadań Departamentu Architektury i Usług e-Zdrowia należy:
1)
realizowanie zadań związanych z budową i rozwojem systemów teleinformatycznych w zakresie kompetencji Centrum, z wyłączeniem platformy, o której mowa w § 16 pkt 1;
2)
zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem platformy, o której mowa w § 16 pkt 1;
3)
opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian do systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem platformy, o której mowa w § 16 pkt 1, wraz z monitorowaniem zależności pomiędzy systemami teleinformatycznymi utrzymywanymi, budowanymi i projektowanymi przez Centrum i podmioty zewnętrzne;
4)
przygotowywanie niezbędnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla budowanych i utrzymywanych systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem platformy, o której mowa w § 16 pkt 1;
5)
opracowywanie założeń budowy i rozwoju systemu e-Zdrowia, w tym projektowanie ogólnej architektury informacyjnej systemu zdrowia;
6)
projektowanie architektury systemów teleinformatycznych w systemie zdrowie, w tym koncepcji nowych e-usług i innych rozwiązań;
7)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami w zakresie systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia;
8)
utrzymywanie i zarządzanie (Ops) systemami teleinformatycznymi, w szczególności przez obsługę incydentów, problemów i awarii;
9)
prowadzenie prac w zakresie interoperacyjności i standaryzacji w systemach teleinformatycznych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym;
10)
prowadzenie we współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia spraw z obszaru klasyfikacji i terminologii medycznych;
11)
opiniowanie przekazywanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia dokumentacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
§  16. 
Do zadań Departamentu Rozwoju SIM należy:
1)
realizowanie zadań związanych z budową i rozwojem "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", w tym przygotowywanie niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych;
2)
projektowanie architektury platformy, o której mowa w pkt 1, w tym koncepcji nowych e-usług i innych rozwiązań;
3)
zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego platformy, o której mowa w pkt 1;
4)
opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian do platformy, o której mowa w pkt 1;
5)
przygotowywanie niezbędnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla platformy, o której mowa w pkt 1;
6)
wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Centrum funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej.
§  17. 
Do zadań Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie należy:
1)
prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem produkcyjnym e-usług systemu e-Zdrowie wśród użytkowników na terenie całego kraju;
2)
bezpośredni kontakt z użytkownikami i innymi interesariuszami w zakresie wdrażania e-usług systemu e-Zdrowie oraz inne działania umożliwiające ich pełne i terminowe wdrożenie;
3)
przygotowywanie i monitorowanie realizacji planów i harmonogramów wdrożeń e-usług systemu e-Zdrowie;
4)
współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kluczowymi interesariuszami systemu e-Zdrowie w zakresie wdrażanych e-usług;
5)
współpraca z Departamentem Wsparcia Organizacji w realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Centrum funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych projektów "miękkich".
§  18. 
Do zadań Departamentu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych należy:
1)
zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa powierzonej do utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej, zwanej "ITS", aplikacji i systemów przez:
a)
dokumentowanie obsługi incydentów i rozwiązań w bazie wiedzy,
b)
obsługę wniosków dotyczących dostępu fizycznego do ITS oraz zdalnego do systemów będących we właściwości Centrum,
c)
prowadzenie spraw związanych z kolokowaną poza Centrum ITS, w tym nadzorowanie sposobu jej eksploatacji,
d)
nadzór i zarządzanie wykonawcami zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań wynikających z umów eksploatacyjnych i serwisowych realizowanych przez departament;
2)
zapewnienie i utrzymanie I oraz II linii wsparcia na potrzeby użytkowników systemów teleinformatycznych utrzymywanych przez Centrum;
3)
zapewnienie obsługi teleinformatycznej pracowników Centrum i urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania;
4)
monitorowanie licencji (sublicencji) oraz certyfikatów posiadanych przez Centrum;
5)
tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji eksploatacyjnych oraz dokumentacji dotyczącej ITS;
6)
udział w kontrolach dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia.
§  19. 
Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa należy:
1)
zapewnienie właściwej ochrony systemów teleinformatycznych i informacji, w szczególności informacji prawnie chronionych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum;
2)
tworzenie, monitorowanie i aktualizowanie dokumentacji operacyjnej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa systemów informacyjnych utrzymywanych przez Centrum;
3)
współpraca z organami administracji publicznej i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego i obronności państwa, w tym koordynacja zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa wynikających z pełnienia funkcji operatora usługi kluczowej przez Centrum;
4)
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych utrzymywanych przez Centrum;
5)
nadzorowanie prac związanych z prawidłowym uruchamianiem przez Centrum nowych systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
6)
nadzorowanie systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji;
7)
wdrażanie skutecznego i efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
§  20. 
Do zadań Departamentu Finansowo-Kadrowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum;
2)
sporządzanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków, w tym w układzie zadaniowym oraz koordynacja procesu planowania w zakresie działania komórek organizacyjnych Centrum;
3)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym obowiązującym w Centrum;
4)
opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5)
bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia i ryzyka związane z realizacją planu finansowego jednostki;
6)
weryfikowanie pod względem finansowym projektów dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych Centrum;
7)
koordynacja i sporządzanie planów, prognoz, analiz oraz raportów z wykonania budżetu;
8)
bieżąca analiza wykonania planów rzeczowo-finansowych i analiza sprawozdań w odniesieniu do realizowanych zadań Centrum;
9)
identyfikacja obszarów ryzyka i ich analiza jako element mechanizmu kontrolnego eliminującego lub ograniczającego ewentualne skutki podjętych decyzji;
10)
współudział w przygotowywaniu budżetów nowych projektów;
11)
wsparcie kierowników projektów w zakresie opracowywania analiz na potrzeby zarządcze Centrum;
12)
prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy;
13)
prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń oraz funduszem umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczaniem;
14)
zarządzanie polityką podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nadzór nad ścieżką rozwoju zawodowego pracowników;
15)
prowadzenie procesów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej;
16)
prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
17)
sporządzanie raportów, statystki i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i spraw pracowniczych;
18)
realizacja zadań z zakresu logistyki i obsługi administracyjno-biurowej Centrum, w tym spraw związanych z nieruchomością będącą siedzibą Centrum i innymi pomieszczeniami wynajmowanymi na potrzeby Centrum oraz związanych z ubezpieczeniem floty i majątku Centrum;
19)
zarządzanie składnikami majątku Centrum i prowadzenie jego ewidencji;
20)
prowadzenie księgi inwentarzowej licencji (sublicencji) oraz certyfikatów posiadanych przez Centrum.
§  21. 
Do zadań Departamentu Wsparcia Organizacji należy:
1)
wspieranie kierowników projektów w zakresie zarządzania w obszarze organizacyjnym, finansowym, sprawozdawczym i dokumentacyjnym;
2)
wspieranie obszaru utrzymania systemów teleinformatycznych Centrum w obszarze organizacyjnym, finansowym, sprawozdawczym i dokumentacyjnym;
3)
zarządzanie kontraktami, kontrola i rozliczanie zawartych umów w zakresie budowy, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych Centrum oraz działań informacyjnych i promocyjnych Centrum;
4)
tworzenie standardów dla zarządzania projektami i innych procesów realizowanych w Centrum oraz monitorowanie ich przestrzegania;
5)
koordynowanie sporządzenia sprawozdania z funkcjonowania Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia, sprawozdania z działalności Centrum i innych dokumentów składanych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
6)
monitorowanie stanu informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
7)
obsługa zapytań, interpelacji i wniosków o dostęp do informacji publicznej;
8)
współpraca i prowadzenie korespondencji ze wszystkimi interesariuszami projektów i systemów teleinformatycznych Centrum;
9)
realizowanie zadań wynikających z pełnienia przez Centrum funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych projektów "miękkich".
§  22. 
Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).