Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 r. wyniosła 4385 zł.