Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2009.8.56

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2009 r. wyniosła 3.924 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545.