Dz.Urz.KGSG.2018.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 167
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej"

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 i 894) ustala się, co następuje:
§  1. 
1.  W celu upamiętnienia 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Straży Granicznej organizuje się bieg sztafetowy "Wokół Niepodległej".
2.  Regulamin biegu sztafetowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin biegu sztafetowego

"WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ"

I. 

CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

2. Podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

4. Integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

5. Doskonalenie współdziałania między jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.

II. 

ORGANIZATOR

Organizatorem biegu sztafetowego Wokół Niepodległej, zwanego dalej "biegiem" jest Komendant Główny Straży Granicznej, natomiast współorganizatorami poszczególnych etapów biegu są właściwi miejscowo komendanci oddziałów Straży Granicznej.

III. 

TERMIN I MIEJSCE

1. Termin biegu 22.09-10.10.2018 r.

2. Start i Meta znajdują się w miejscowości Berżniki - Cmentarz Parafialny (Podlaski OSG).

IV. 

TRASA

1. Dystans biegu wynosi około 3 600 km, drogami asfaltowymi i drogami gruntowymi.

2. Trasa biegnie w rejonach przygranicznych i jest podzielona na etapy. Jeden etap to zasięg terytorialny jednego oddziału Straży Granicznej.

3. Każdy etap podzielony jest na odcinki. Trasę jednego odcinka pokonuje co najmniej jeden funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej.

4. W zasięgu terytorialnym każdego oddziału Straży Granicznej będą wytypowane honorowe odcinki trasy, do przebiegnięcia których komendant właściwego miejscowo oddziału Straży Granicznej zaprosi osoby spoza Straży Granicznej.

V. 

ZAPISY

Listy uczestników biegu jakimi są funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej biorący udział w biegu oraz osoby spoza Straży Granicznej zaproszone do udziału w biegu na poszczególnych jego etapach, sporządzają przedstawiciele właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej.

VI. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą brać udział, na zasadach dobrowolności, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej nie korzystający ze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w biegu w ramach wykonywania zadań służbowych, natomiast pracownicy Straży Granicznej na podstawie zgody właściwego przełożonego.

3. Osoby spoza Straży Granicznej zaproszone przez organizatora mogą uczestniczyć w biegu, po spełnieniu następujących wymogów:

a) w przypadku osób pełnoletnich, po podpisaniu oświadczenia uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej" oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

b) w przypadku osób które w dniu biegu nie ukończyły 18 roku życia, zobowiązane są do posiadania przy sobie pisemnego oświadczenia opiekuna uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej". Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest również obecność rodzica lub opiekuna prawnego posiadającego przy sobie dowód osobisty w momencie weryfikacji danych zawodnika w Biurze Biegu, który zapoznał się z klauzulą informacyjną.

4. Wzór:

1) oświadczenia uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej", określa załącznik nr 1 do regulaminu;

2) oświadczenia opiekuna uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej", określa załącznik nr 2 do regulaminu;

3) klauzuli informacyjnej, określa załącznik nr 3 do regulaminu.

VII. 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA BIEGU

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Na czele biegu zawsze biegnie prowadzący sztafetę funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej, oznaczony plastronem przypiętym z przodu, centralnie na klatce piersiowej, i wyposażony w pałeczkę sztafetową, którą przekazuje po pokonaniu swojego odcinka biegu kolejnemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej kontynuującemu dalej bieg. Pozostali uczestnicy biegu biegną za prowadzącym sztafetę w odległości co najmniej 5 metrów.

3. Podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

4. Podczas biegu po zmierzchu poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym uczestnicy biegu są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

5. Ze względów bezpieczeństwa podczas biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz osób biegnących ze zwierzętami.

6. Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich zasad, a w tym zasady fair play.

7. Uczestnik biegu zobowiązany jest poruszać się po wyznaczonej trasie za pojazdem prowadzącym organizatora.

8. Za pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu oraz niestosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a także poleceń organizatora i współorganizatorów, odpowiada uczestnik biegu, a w przypadku osób spoza Straży Granicznej, które nie ukończyły w dniu biegu 18 roku życia, ich rodzic lub opiekun prawny.

9. Na każdym odcinku podczas biegu obecna będzie osoba posiadająca przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

10. Decyzje przedstawicieli właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej dotyczące dopuszczenia uczestnika do biegu lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

11. Zakazuje się uczestnikom biegu przystąpienia do biegu po spożyciu alkoholu, substancji psychotropowych lub odurzających oraz spożywania ich w trakcie biegu.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku, w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu.

13. Organizator zapewni uczestnikom biegu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

Załącznik Nr  1

Wzór

Oświadczenia uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej"

odbywającego się w dniu................... w.................................

Ja,...................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

.......................................................................................................................................................

(Adres zamieszkania)

.......................................................................................................................................................

niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w zawodach biegowych, jestem osobą pełnoletnią (mam ukończone 18 lat) i nie mam żadnych przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi uczestniczenie w nich oraz startuję na własna odpowiedzialność.

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem biegu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

..............................................................

(Czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej", który odbędzie się w.......................... w dniach................

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonanie przez organizatora zdjęć oraz filmów uczestników biegu, a także ich publikację w prasie, telewizji oraz w Internecie.

Udzielenie tej zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu, w przypadku jej nieudzielenia, organizator nie może dopuścić uczestnika do imprezy.

.................................................................

(Data i czytelny podpis)

Załącznik Nr  2

Wzór

Oświadczenie opiekuna uczestnika biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej"

odbywającego się w dniu....................................... w............................

Ja,...................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

.......................................................................................................................................................

(Adres zamieszkania)

niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego..........................................., zwanego dalej "uczestnikiem", i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Wyrażam zgodę na udział uczestnika w biegu sztafetowym "Wokół Niepodległej".

Jednocześnie oświadczam, że uczestnik jest zdolny do udziału w zawodach biegowych, nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu uczestniczenie w nich oraz startuje na moją odpowiedzialność jako opiekuna.

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem biegu. Zapoznałem również z regulaminem uczestnika.

Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów zarówno przez opiekuna jak i uczestnika.

.............................................................

(Czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika w celu organizacji biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej", który odbędzie się w..................................... w dniach................................... Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonanie przez organizatora zdjęć oraz filmów uczestników biegu, a także ich publikację w prasie, telewizji oraz w Internecie.

Udzielenie tej zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu, w przypadku jej nieudzielenia, organizator nie może dopuścić uczestnika do imprezy.

.............................................................

(Data i czytelny podpis)

Załącznik Nr  3

Wzór

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" informujemy, że w zakresie organizacji biegu sztafetowego "Wokół Niepodległej", zwanego dalej "biegiem":

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

* adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,

* telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),

* e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

* Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

* adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,

* e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,

* tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu organizacji biegu oraz publikacji informacji z nim związanych w postaci zdjęć i filmów. Zdjęcia i filmy publikowane będą w prasie, telewizji oraz w Internecie.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu promocji biegu, tj. zdjęcia oraz filmy, mogą być przekazywane prasie, telewizji oraz redaktorom portali internetowych. Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji biegu, tj. listy uczestników biegu oraz dane uczestników biegu inne niż zdjęcia i filmy, nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji i promocji biegu nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe inne niż filmy i zdjęcia (np.: listy uczestników) zostaną usunięte po zakończeniu przedsięwzięcia. Filmy i zdjęcia będą wykorzystywane w przestrzeni medialnej bez ograniczeń czasowych.

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych,

f) w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody. Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, może być niemożliwe usuniecie zdjęć i filmów zawierających Państwa wizerunek.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Profilowanie.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna, na cele organizacji i promocji biegu nie będzie pozyskiwać danych osobowych od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych.