Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. - OpenLEX

Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.3.23

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) oraz "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 94, poz. 1034) ustala się, co następuje:

1.
Jednostki organizacyjne wymienione w "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych" stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. (M. R Nr 94, poz. 1034), są bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub dowódcom (dyrektorom, szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
2.
Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.
3.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej, na zasadach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209).
4.
Traci moc decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76, Nr 18, poz. 188, Nr 22, poz. 224, Nr 24, poz. 247 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 15).
5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejBezpośrednie podporządkowanie
I. Jednostki organizacyjne podległe
1Dowództwo Wojsk Lądowych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
2Dowództwo Sił Powietrznych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
3Dowództwo Marynarki Wojennej w GdyniSzef Sztabu Generalnego WP
4Dowództwo Wojsk Specjalnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
5Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w BydgoszczySzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
6Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we WrocławiuSzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
7Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
8Dowództwo Garnizonu Warszawa w WarszawieMinister Obrony Narodowej
9Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w WarszawieMinister Obrony Narodowej
10Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
11Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w BydgoszczySzef Sztabu Generalnego WP
12Szefostwo Inżynierii Wojskowej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
13Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
14Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
15Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
16Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
17Wojskowe Centrum Metrologii w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
18Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
19Wojskowy Dozór Techniczny w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
20Stołeczny Zarząd Infrastruktury w WarszawieSzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
21Biuro Infrastruktury Specjalnej w WarszawieDyrektor Departamentu Infrastruktury
22Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej GórzeSzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
23Wojskowy Zarząd Infrastruktury w PoznaniuSzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
24Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i WarszawieSzef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
25Terenowy Oddział Techniki Morskiej w GdyniDyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych
26Oddział Budowy i Modernizacji Okrętów w GdyniDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
27Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w WarszawieDyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych
28Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w ŁodziDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
29Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w WarszawieDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
30Biuro Konwentu Dziekanów w WarszawieSekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
31Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej GórzeDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
32Dom Emeryta Wojskowego w WarszawieDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
33Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i WrocławiuDyrektor Departamentu Kontroli
34Wojskowe Biuro Badań Społecznych w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
35Wojskowe Biuro Badań Historycznych w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
36Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w WarszawieSzef Biura Koordynacyjnego
37Biuro Ewidencji Osobowej Wojska PolskiegoSzef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
38Redakcja Wojskowa w WarszawieDyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego
39Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w ModlinieDyrektor Generalny MON
40Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
41Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
42Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
43Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
44Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
45Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i WrocławiuDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
46Zespół Wdrożeniowy w Bydgoszczy, Warszawie i WrocławiuDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
47Wojskowe Centrum Geograficzne w WarszawieSzef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
48Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w KomorowieSzef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
49Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i ToruniuSzef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
50Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
51Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w ŁodziSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
52Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w CelestynowieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
53Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i WrocławiuSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
54Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
55Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
56Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w ŁodziDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
57Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w PoznaniuDyrektor Wojskowego Centrum Metrologii
58Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w WarszawieDyrektor Wojskowego Centrum Metrologii
59Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy, Gdyni, Radomiu i we WrocławiuDyrektor Wojskowego Centrum Metrologii
60Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w WarszawieSzef Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
61Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w WarszawieDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
62Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
63Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w PoznaniuSzef Sztabu Generalnego WP
64Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
65Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
66Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Szkolnictwa Wojskowego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
67Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
68Zespół do Spraw Sytuacji Szczególnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
69Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i ZegrzuDowódca Wojsk Lądowych
70Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i KoszalinieDowódca Sił Powietrznych
71Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w UstceDowódca Marynarki Wojennej
72Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w ŁodziSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
73Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIASzef Sztabu Generalnego WP
74Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA, oraz w Mons, BELGIASzef Sztabu Generalnego WP
75Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIASzef Sztabu Generalnego WP
76Polski Zespół Łącznikowy przy JFCHQ z siedzibą w Brunssum, HOLANDIASzef Sztabu Generalnego WP
77Polski Zespół Łącznikowy przy CC - Air HQ z siedzibą w Ramstein, NIEMCYSzef Sztabu Generalnego WP
78Polski Zespół Łącznikowy przy NORTH CC-- Land HQ z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCYSzef Sztabu Generalnego WP
79Polski Zespół Łącznikowy przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampa, Floryda, USASzef Sztabu Generalnego WP
80Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia do Operacji ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Høvelte k. Kopenhagi, DANIASzef Sztabu Generalnego WP
81Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIADyrektor Departamentu Infrastruktury
82Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Cappellen, LUKSEMBURGDyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych
83Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" - etat nr JS/001/0Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
84Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" - etat nr IS/001/0Szef Sztabu Generalnego WP
85Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" - etat nr IS/002/0Szef Sztabu Generalnego WP
86Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - etat nr IS/003/0Szef Sztabu Generalnego WP
87Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych" - etat nr KS/001/0Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
88Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej" - etat nr KS/002/0Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
89Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w ramach realizacji kontraktu na dostawę samolotu F-16" - etat nr HS/001/0Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego
90Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice ArabskiejDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
91Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice LibańskiejDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
92Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice MacedoniiDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
93Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie, w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i HercegowinieDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
94Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice AfganistanuDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
95Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice IrakuDowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
II. Jednostki organizacyjne:
A. Nadzorowane
1Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w WarszawieSekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
2Agencja Mienia Wojskowego w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
3Akademia Obrony Narodowej w WarszawieMinister Obrony Narodowej
4Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
5Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniDowódca Marynarki Wojennej
6Wyższa Szkolą Oficerska Wojsk Lądowych we WrocławiuDowódca Wojsk Lądowych
7Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w DęblinieDowódca Sił Powietrznych
8Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w WarszawieDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
9Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w WarszawieDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10Wojskowy Instytut Łączności w ZegrzuDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
11Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w SulejówkuDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
12Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w ZielonceDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
13Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we WrocławiuDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
14Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
15Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
16Wojskowy Instytut Medyczny w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
17Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
18Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i WrocławiuSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
19Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w GdańskuSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
20Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i ŻarachSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-ZdrojuSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
22Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
23Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i UstceSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
24Garnizonowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ModlinieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
25Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
26Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
27Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w WarszawieSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
28Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie i ZakopanemDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
29Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i WaplewieDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
30Centralna Biblioteka Wojskowa w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
31Dom Żołnierza Polskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
32Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
33Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w WarszawieDyrektor Departamentu Infrastruktury
34Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w WarszawieDyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych
1Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i WarszawieMinister Obrony Narodowej
2Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej GórzeMinister Obrony Narodowej
3Naczelna Prokuratura Wojskowa w WarszawieMinister Obrony Narodowej
4Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i WarszawieMinister Obrony Narodowej
5Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej GórzeMinister Obrony Narodowej
6Ordynariat Polowy w WarszawieMinister Obrony Narodowej
7Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
8Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w WarszawieMinister Obrony Narodowej
C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa
1Wojskowa Drukarnia w ŁodziDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
2Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
3Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
4Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i WrocławiuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
6Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w PoznaniuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
7Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
8Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 w CzernicyDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
9Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w ZielonceDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
10Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w DęblinieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w GrudziądzuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
12Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w GdyniDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
13Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach ŚląskichDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
14Muzeum Wojska Polskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
15Pomorskie Muzeum Wojskowe w BydgoszczyDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
16Muzeum Marynarki Wojennej w GdyniDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności