Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.5.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2006 r.

DECYZJA Nr 83/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800) oraz "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 3, poz. 48), ustala się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne wymienione w "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych" stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2006 r. (M.P. Nr 3, poz. 48), są bezpośrednio podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub dowódcom (dyrektorom, szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
2. Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.
3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej, na zasadach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20, z 2003 r. Nr 11, poz. 118, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 11, poz. 114 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 106).
4. Traci moc decyzja Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 32 i Nr 20, poz. 198).
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejBezpośrednie podporządkowanie
I. Jednostki organizacyjne podległe:
1Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
2Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
3Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni.Minister Obrony Narodowej
4Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.Dowódca Wojsk Lądowych
5Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.Dowódca Wojsk Lądowych
6Dowództwo Operacyjne w Warszawie.Szef Sztabu Generalnego WP
7Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
8Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
9Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
10Jednostka Wojskowa Nr 2305.Minister Obrony Narodowej
11Centrum Informacyjne MON w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
12Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie.Dowódca Dowództwa Operacyjnego
13Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

14Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

15Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

16Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

17Wojskowy Nadzór Metrologiczny w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

18Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
19Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
20Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
21Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
22Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i Warszawie.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
23Terenowy Oddział Techniki Morskiej w Gdyni.Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych
24Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Tarnowie, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Zaopatrywania Sił Zbrojnych

25Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.Dyrektor Departamentu Kadr

i Szkolnictwa Wojskowego

26Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie.Dyrektor Departamentu

spraw Socjalnych i Rekonwersji

27Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.Sekretarz Stanu
28Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.Dyrektor Departamentu

Spraw Socjalnych i Rekonwersji

29Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Spraw Socjalnych i Rekonwersji

30Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.Dyrektor Departamentu

Kontroli

31Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

32Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

33Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Dowodzenia i Łączności - P6

34Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Zasobów Osobowych - P1

35Redakcja Czasopism Wojskowych w Warszawie.Zastępca Szefa

Sztabu Generalnego WP

36Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie.Dyrektor Generalny

Ministerstwa Obrony Narodowej

37Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Dowodzenia i Łączności - P6

38Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Dowodzenia i Łączności - P6

39Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Dowodzenia i Łączności - P6

40Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Dowodzenia i Łączności - P6

41Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Rozpoznania Wojskowego - P2

42Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.Szef Generalnego Zarządu

Rozpoznania Wojskowego - P2

43Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu.Szef Generalnego Zarządu

Rozpoznania Wojskowego - P2

44Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
45Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
46Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
47Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
48Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
49Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

50Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

51Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie.Szef Generalnego Zarządu

Wsparcia - P7

52Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej w Zielonce.Dyrektor Wojskowego

Nadzoru Metrologicznego

53Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

54Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.Szef Sztabu Generalnego WP
55Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.Szef Sztabu Generalnego WP
56Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Zaopatrywania Sił Zbrojnych

57Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
58Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

59Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Zegrzu.Dowódca Wojsk Lądowych
60Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i Koszalinie.Dowódca Sił Powietrznych
61Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.Dowódca Marynarki Wojennej
62Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
62aBiuro Ataszatów WojskowychPodsekretarz Stanu

Pan Stanisław Koziej

63Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.Szef Sztabu Generalnego WP
64Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA, oraz w Mons, BELGIA.Szef Sztabu Generalnego WP
65Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA.Szef Sztabu Generalnego WP
66Polski Zespół Łącznikowy przy JFC HQ NORTH z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.Szef Sztabu Generalnego WP
67Polski Zespół Łącznikowy przy ACC HQ NORTH z siedzibą w Ramstein, NIEMCY.Szef Sztabu Generalnego WP
68Polski Zespół Łącznikowy przy LCC HQ NORTH z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY.Szef Sztabu Generalnego WP
69Polski Zespół Łącznikowy przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampa, Floryda, USA.Szef Sztabu Generalnego WP
70Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Brygady Sił Szybkiego Rozwinięcia ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Kopenhadze, DANIA.Szef Sztabu Generalnego WP
71Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
72Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Capellen, LUKSEMBURG.Dyrektor Departamentu

Zaopatrywania Sił Zbrojnych

73Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" - etat nr JS/001/0.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

74Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" - etat nr IS/001/0.Szef Sztabu Generalnego WP
75Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" - etat nr IS/002/0.Szef Sztabu Generalnego WP
76Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - etat nr IS/003/0.Szef Sztabu Generalnego WP
77Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych" - etat nr KS/001/0.Podsekretarz Stanu

Pan Stanisław Koziej

77aStanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej - etat nr KS/C02/0Podsekretarz Stanu

Pan Stanisław Koziej

78Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

79Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

80Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

81Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

82Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

83Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.Dowódca

Dowództwa Operacyjnego

II. Jednostki organizacyjne:
A. Nadzorowane:
1Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

2Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.Podsekretarz Stanu

Pan Marek Zająkała

3Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
4Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
5Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.Dowódca Marynarki Wojennej
6Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.Dowódca Wojsk Lądowych
7Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.Dowódca Sił Powietrznych
8Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

9Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

10Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

11Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

12Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

13Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

14Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
15Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
16Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
17Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
18Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
19Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
20Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
22Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
23Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
24Garnizonowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
25Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
26Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
27Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
28Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie, Szklarskiej Porębie i Zakopanem.Dyrektor Departamentu

Spraw Socjalnych i Rekonwersji

29Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie.Dyrektor Departamentu

Spraw Socjalnych i Rekonwersji

30Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

31Dom Wojska Polskiego w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

32Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

33Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy.Dowódca

Pomorskiego Okręgu Wojskowego

34Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

35Centrala Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie.Dyrektor Departamentu Budżetowego
36Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.Dyrektor Departamentu Infrastruktury
37Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.Dyrektor Wojskowego Centrum

Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy

zawodowych:

1Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie.Minister Obrony Narodowej
2Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.Minister Obrony Narodowej
3Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
4Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.Minister Obrony Narodowej
5Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.Minister Obrony Narodowej
6Ordynariat Polowy w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
7Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
8Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.Minister Obrony Narodowej
C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim

lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

2Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

3Wojskowa Drukarnia w Łodzi.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

4Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

5Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

6Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

7Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

8Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

9Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

10Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

11Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

12Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

13Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

14Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

15Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

16Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A w Siemianowicach Śląskich.Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej

1 Załącznik:

-zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 179/MON z dnia 15 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.9.110) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 maja 2006 r.

- zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 210/MON z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.122) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 maja 2006 r.