Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.7.53

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 1998 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie badania "Ochrona zdrowia"

Główny Urząd Statystyczny informuje, że na podstawie "Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998", stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 756), temat 1.29.10(101) "Ochrona zdrowia", przeprowadzi na przełomie czerwca i lipca 1998 r. badanie ankietowe wśród gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych w II kwartale 1998 r., wchodzących w skład próby zmiennej gospodarstw.
Celem badania jest uzyskanie informacji na temat korzystania przez ludność z usług i świadczeń sektora opieki zdrowotnej oraz wydatków gospodarstw domowych na ten cel, przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień publicznej opieki zdrowotnej i sektora prywatnego oraz stopnia, w jakim sytuacja materialna ludności pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu ochrony zdrowia.

Udział gospodarstw w badaniu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Informacje zbierane będą przez ankieterów w gospodarstwach domowych, w trakcie wywiadów kwartalnych z osobami pełnoletnimi i spisywane na kwestionariuszach DS-50G i DS-50I, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

CYKL: BADANIA MODUŁOWE OCHRONA ZDROWIA

DS - 50 G

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

CYKL: BADANIA MODUŁOWE OCHRONA ZDROWIA

DS - 50 I

grafika