Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.12.134

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 283/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających do kraju po jej zakończeniu, jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych *

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 8 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), ustala się, co następuje:

1. Badania lekarskie żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby poza granicami państwa, zwanych dalej "żołnierzami", przed ich wyjazdem i po powrocie do kraju, wykonują właściwe wojskowe komisje lekarskie.
2. 1 Badania lekarskie pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa, zwanych dalej "pracownikami", przeprowadza się przed wyjazdem, podczas przygotowania we właściwym wojskowym ośrodku szkoleniowym - w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.
3. Badania lekarskie pracowników, mających wziąć udział w misjach obserwacyjnych i humanitarnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz pracowników i żołnierzy skierowanych do udziału w szkoleniach prowadzonych poza granicami państwa, przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej. Wyniki badań pracowników przedstawia się na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 6, a żołnierzy kierowanych na szkolenia w dokumentacji medycznej wymaganej przez organizatora szkolenia.
4. Na badania, o których mowa w pkt 2, pracownicy kierowani są przez organ uprawniony do kierowania ich do wyjazdu. Koszty tych badań pokrywa organ kierujący.
5. Określenie stanu zdrowia żołnierzy i pracowników przeprowadza się na podstawie badań ogólnolekarskich i specjalistycznych, badań dodatkowych i pomocniczych oraz analiz wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1. Wyniki badań zamieszcza się w karcie badań, której wzór stanowi załącznik Nr 3.
6. Po zakończeniu badań pracownicy otrzymują certyfikat zdrowia, którego wzór określa załącznik Nr 7. Certyfikat wydaje zakład opieki zdrowotnej, w którym przeprowadzane są badania.
7. Wykaz chorób i innych stanów, będących przeciwwskazaniami do służby (pracy) poza granicami państwa, określa załącznik Nr 5.
8. Komendant (dyrektor) zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt 2 i 3, wyznacza lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, który prowadzi kwalifikację zdrowotną (badania) pracowników.
9. Certyfikat wydaje się pracownikowi w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje pracownik, a pozostałe dołącza się do dokumentacji medycznej oraz akt pracownika.
10. Żołnierze (pracownicy) zakwalifikowani do służby (pracy) poza granicami państwa, po zakończeniu badań poddawani są:
1) szczepieniom profilaktycznym, według schematu szczepień stanowiącego załącznik Nr 4, po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich wykonania;
2) profilaktyce przeciwgrzybiczej, a w razie konieczności pełnienia służby (pracy) na obszarach występowania zimnicy (malarii) - również profilaktyce przeciwzimniczej i innej, stosownie do zagrożeń występujących w rejonie przyszłej służby (pracy).
11. 2 Szczepienia profilaktyczne, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, wykonuje międzynarodowy punkt szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie lub służba zdrowia jednostki wojskowej, zwanej dalej "jednostką odpowiadającą za przygotowanie do wyjazdu", którą, w zależności od trybu przygotowań, jest:
1) Ośrodek Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach;
2) inny ośrodek (zgrupowanie), prowadzący zbiorowo przygotowanie pracowników do wyjazdu;
3) jednostka wojskowa, w której żołnierz (pracownik) pełni służbę (jest zatrudniony), jeżeli jednostka ta (pododdział) w całości ma być użyta poza granicami państwa;
4) Międzynarodowy Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, wykonujący wyłącznie szczepienia przeciwko żółtej febrze;
5) inny międzynarodowy punkt szczepień, wykonujący szczepienia przeciwko żółtej febrze - w wyjątkowych przypadkach.

Jednostka odpowiadająca za przygotowanie wyjazdu odpowiada również za profilaktykę, o której mowa w pkt 10 ppkt 2.

12. Żołnierze nieuczestniczący w zbiorowym przygotowaniu do wyjazdu:
1) mogą wykonywać szczepienia ochronne w międzynarodowym punkcie szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie lub, w wyjątkowych przypadkach, w innym międzynarodowym punkcie szczepień najbliższym miejsca służby albo miejsca pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad dwa miesiące;
2) poddawani są profilaktyce, o której mowa w pkt 10 ppkt 2, przez lekarza prowadzącego badania, wskazanego przez właściwą wojskową komisję lekarską.
13. Żołnierzom i pracownikom, którzy zostali poddani szczepieniom ochronnym, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, wydaje się międzynarodowe świadectwo szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Poddanie wymaganej profilaktyce odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
14. Lekarz jednostki odpowiadającej za przygotowanie do wyjazdu kieruje do stacji krwiodawstwa żołnierzy (pracowników) nieposiadających zbadanej grupy krwi, w celu jej oznaczenia przed wyjazdem.
15. Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu, w razie zachorowania po otrzymaniu certyfikatu zdrowia, podlega dodatkowemu badaniu przez lekarza, o którym mowa w pkt 8, w celu rozpoznania ewentualnych zaburzeń w stanie zdrowia.
16. Bezpośrednio przed wyjazdem żołnierz (pracownik) podlega przeglądowi lekarskiemu przez służbę zdrowia jednostki odpowiadającej za przygotowanie do wyjazdu. W razie stwierdzenia zaburzeń w stanie zdrowia podlega badaniu lekarskiemu w zakresie koniecznym do postawienia diagnozy i wydania zaświadczenia lekarskiego o możliwości jego wyjazdu. Wyniki przeglądu podlegają rejestracji w dokumentacji medycznej.
17. 3 Żołnierz (pracownik) jest obowiązany posiadać w rejonie służby (pracy) poza granicami państwa:
1) certyfikat zdrowia (pracownik - z wpisaną grupą krwi);
2) międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych;
3) żołnierz - książkę (książeczkę) zdrowia z wpisaną grupą krwi.
18. Żołnierze (pracownicy) powracający po zakończeniu służby (pracy) - zwani dalej "osobami powracającymi" - podlegają ocenie stanu zdrowia niezwłocznie po powrocie do kraju przez służbę zdrowia jednostki wojskowej odpowiedzialnej za przyjęcie powracających.
19. Badania lekarskie pracowników przeprowadza się niezwłocznie po powrocie do kraju w szpitalach (przychodniach), zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 i 3.
20. Ocenę stanu zdrowia osób powracających do kraju przeprowadza się na podstawie badań i analiz wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 2. W razie konieczności lekarz prowadzący badania może skierować osobę badaną na badania uzupełniające do innych placówek służby zdrowia. Po zakończeniu badań pracownikowi wydaje się certyfikat zdrowia powracającego z pracy poza granicami państwa, którego wzór określa załącznik Nr 8.
21. Po powrocie żołnierzy do kraju stosuje się następujące zasady:
1) żołnierzy uprzednio chorych lub rannych po wyleczeniu oraz tych którzy doznali urazu psychicznego kieruje się na turnusy leczniczo-profilaktyczne;
2) na turnus leczniczo-profilaktyczny, o którym mowa w ppkt 1, kieruje żołnierza dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żołnierz ten pozostaje, na wniosek lekarza tej jednostki wojskowej;
3) podstawą wniosku, o którym mowa w ppkt 2, są wyniki badań określone w pkt 20 oraz opinia psychologiczna, wydana po badaniach, których zakres i rodzaj określa Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP - na wniosek Naczelnego Lekarza Wojska Polskiego;
4) opinię psychologiczną dołącza się do dokumentacji medycznej żołnierza;
5) turnusy, o których mowa w ppkt 1, są organizowane na okres 14 dni w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych - samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
22. Dokumentację lekarską badań osób powracających prowadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów dokumentacji oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.
23. 4 Żołnierze zawodowi, skierowani do służby oraz na szkolenia poza granicami państwa, przed ich wyjazdem i po powrocie do kraju podlegają badaniom, szczepieniom profilaktycznym i profilaktyce przeciwepidemicznej, a także badaniu grupy krwi na zasadach określonych w decyzji dla żołnierzy i pracowników.
24. Traci moc decyzja Nr 268/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie określenia badań lekarskich, kwalifikacji zdrowotnej i osłony przeciwepidemicznej żołnierzy i pracowników wojska kierowanych do służby (pracy) poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (pracy) (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 170).
25. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Zakres badań lekarskich żołnierzy/pracowników* skierowanych do służby/pracy* poza granicami państwa

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz badań lekarskich osób powracających do kraju po zakończeniu służby/pracy poza granicami państwa

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Karta badań lekarskich skierowanego/nej do pracy poza granicami państwa i powracającego/ej do kraju po zakończeniu pracy poza granicami państwa

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Kalendarz obowiązujących szczepień profilaktycznych żołnierzy i pracowników skierowanych do służby (pracy) poza granicami państwa przed ich wyjazdem

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYKAZ CHORÓB I INNYCH STANÓW BĘDĄCYCH PRZECIWWSKAZANIAMI DO SŁUŻBY / PRACY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ANNEX - III

Standard United Nations entry medical examination form (MS-2)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 7

CERTYFIKAT ZDROWIA Nr ....

do służby (pracy) poza granicami państwa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 8

CERTYFIKAT ZDROWIA Nr ....

pracownika powracającego z pracy poza granicami państwa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 9 5

WZÓR

METALOWEJ TABLICZKI IDENTYFIKACYJNEJ GRUPY KRWI

grafika

* Od dnia 31 grudnia 2009 r. nin. decyzja obowiązuje ze zmianami wynikającymi z pkt 19 decyzji nr 537/MON z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie tabliczki identyfikacyjnej (Dz.Urz.MON.08.24.300).
1 Pkt 2 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 343/MON z dnia 14 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.185) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 grudnia 2005 r.
2 Pkt 11:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 343/MON z dnia 14 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.185) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 538/MON z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.301) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 stycznia 2009 r.

3 Pkt 17:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 343/MON z dnia 14 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.185) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 538/MON z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.301) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 stycznia 2009 r.

4 Pkt 23:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 343/MON z dnia 14 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.185) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 538/MON z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.301) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 stycznia 2009 r.

5 Załącznik nr 9 dodanyprzez pkt1 ppkt 5 decyzji nr 343/MON z dnia 14 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.185) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 grudnia 2005 r.