Aneks Nr 1 do Porozumienia w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2009.1.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2009 r.

ANEKS Nr 1 DO POROZUMIENIA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I SZEFA AGENCJI WYWIADU
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

zawarty w dniu 19 marca 2009 r. w Warszawie pomiędzy:

Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ppłk. Krzysztofem Bondarykiem

a

Szefem Agencji Wywiadu - gen. bryg. Maciejem Hunią

o następującej treści:

§  1.
W załączniku do porozumienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) AW zwraca koszty amortyzacji oraz konserwacji i części zamiennych maszyn, mediów oraz obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w formie opłaty ryczałtowej, w wysokości 45 złotych za godzinę;";

2)
w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koszty naprawy oraz obsługi pojazdów służbowych AW ustala się na podstawie kosztorysu, wykonanego za pomocą dedykowanego programu komputerowego, uwzględniającego koszty zużycia energii i amortyzacji urządzeń w formie ryczałtu w wysokości 60 złotych za godzinę;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opłata za przedłużenie dowodu rejestracyjnego pojazdu AW wynosi 35 złotych;",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) AW zwraca ABW koszty zużytych materiałów pędnych i smarów liczone od ceny ostatniego zakupu, powiększonej o 3% opłaty ryczałtowej z tytułu zużycia energii i amortyzacji urządzeń;",

d)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ustala się następujące stawki za korzystanie z myjni automatycznej dla pojazdów AW:

a) mycie z aktywną pianą - 8 zł,

b) mycie z aktywną pianą i woskowaniem - 10 zł,

c) mycie z aktywną pianą wraz z podwoziem i woskowaniem - 15 zł;",

e)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ustala się następujące stawki za 1 km przebiegu, z uwzględnieniem pracy kierowcy:

Lp.Rodzaj pojazduStawka w złotych
1.Pojazd do 3,5 t.1,70
2.Pojazd powyżej 3,5 t.3,20
3.Autobus do 30 miejsc siedzących4,00
4.Autobus powyżej 30 miejsc siedzących5,00
5.Specjalny4,00
3)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Ustala się stawkę w wysokości 100 zł za godzinę zegarową za korzystanie przez AW ze strzelnicy zlokalizowanej na terenie obiektu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy ul. Samochodowej.".

§  2.
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§  3.
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Szef ABW a jeden egzemplarz - Szef AW.
§  4.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 2009 r.