Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2009.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 43
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, zwana dalej Ambasadą, ustanowiona na podstawie zarządzenia nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, staje się Ambasadą w myśl niniejszej decyzji.
2.  Ambasada wykonuje funkcje konsularne na terytorium Republiki Kazachstanu określonym odrębną decyzją Ministra Spraw Zagranicznych.
§  2.  Statut Ambasady stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  3.  Uchyla się decyzję nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 1, poz. 12).
§  4.  Uchyla się decyzję nr 59 Ministra Spraw zagranicznych z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 106).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

§  1. 
1.  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.).
2.  1  Siedzibą Ambasady jest Nur-Sułtan.
§  2. 
1.  Ambasada używa nazwy "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu".
2.  Ambasada może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3.  2
1.  Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).
2.  Działalność podstawowa Ambasady obejmuje wykonywanie zadań misji dyplomatycznej.
§  4.  3  Szczegółowy zakres zadań Ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.
1 Załącznik § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 36 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.MSZ.2019.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2019 r.
2 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 36 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.MSZ.2019.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2019 r.
3 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 36 z dnia 20 maja 2019 r. (Dz.Urz.MSZ.2019.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2019 r.