Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.3.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017

EP.0300.1.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), w związku z § 6 2  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 4  Statutu, ustalam, co następuje:

§  1.  Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwowych ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5, oraz wskaźniki określone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o których mowa w § 7 niniejszej decyzji, zaktualizowane w związku z zapisami zawartymi w załączniku 12 do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§  2.  Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie nie wyższym niż ustalone w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2017, z uwzględnieniem zapisów § 6.
§  3. 
1.  Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych działalności zarządczej, zwanej potocznie działalnością administracyjną, tj. kosztów Służby Leśnej i pozostałych kosztów administracyjnych, należy przyjmować na poziomie nie wyższym niż ustalone w prowizorium planu na rok 2017, z uwzględnieniem ust. 2 oraz zapisów § 6.
2.  Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w prowizorium planu na rok 2017,
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie obowiązującym,
3) awansowanie od 1 lipca 2017 roku w kwocie 350 zł dla 1/3 planowanej liczby zatrudnionych,
4) wartość nagród na poziomie prowizorium planu na rok 2017,
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionego w kwocie 180,25 zł.
§  4.  Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z rozliczeniami z budżetem państwa:
1) cena drewna do podatku leśnego - 191,01 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty do budżetu z tytułu przychodów ze sprzedaży drewna - 2%.
§  5.  Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat na ten cel obciążających koszty działalności nadleśnictw należy przyjmować jak w prowizorium planu na rok 2017 z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów § 3 ust. 2 oraz zmian zatrudnienia objętych odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  6.  Przy opracowywaniu planu na rok 2017 koszty działalności administracyjnej i podstawowej, uwzględniane przy ustalaniu niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej i zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa, powinny kształtować się w skali regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na poziomie nie wyższym niż przyjęte w prowizorium planu na rok 2017. Zmiana kosztów, o których mowa wyżej, może następować w związku z:
1) rozstrzygnięciami postępowań przetargowych;
2) planowaniem zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z założeniami określonymi w § 3 ust. 2 wraz ze zmianami objętymi odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) zwiększeniem, w porównaniu z prowizorium planu na 2017 rok, planowanego rozmiaru pozyskania drewna;
4) realizacją zapisów zawartych w art. 58a ustawy o lasach;
5) realizacją dodatkowych zadań wynikających z odrębnych decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  7.  W planie finansowo-gospodarczym na rok 2017 przychody przyjęte w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 podlegają weryfikacji w zakresie wynikającym z rozstrzygnięć dotyczących sprzedaży drewna. Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2017, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć wskaźniki poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb własnych) w wartościach nie niższych niż podane w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  8. 
1.  Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące załącznik nr 2.
2.  Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkretyzacji i uaktualnieniu stosownie do sugestii poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§  9.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2017 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. - planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).

.................................................

Notka Systemu Informacji Prawnej "LEX"

Zmiana załącznika nr 1 i 2 wynikająca z § 1 i 2 decyzji nr 77 z dnia 3 marca 2017 r. (B.I.LP.17.4.48) zmieniającego nin. decyzję nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji zmieniającej.

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 1 decyzji nr 82 z dnia 13 marca 2017 r. (B.I.LP.17.4.52) zmieniającego nin. decyzję nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji zmieniającej.

.................................................

1 Art. 33. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".
4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".