Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.205 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.44 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Odwołanie i powołanie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MIniR.2018.47 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.307 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2018.307 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.112 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.95 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.57 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MIniR.2018.48 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.58 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2018.60 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.203 | decyzja z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2018.25 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.204 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.72 | postanowienie z dnia 31 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2018.51 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2018.51 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2018.51 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2018.51 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu doradczego - Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2018.50 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2018.110 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2018.24 | zarządzenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Dz.Urz.MKiDN.2018.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Dz.Urz.MKiDN.2018.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Dz.Urz.MKiDN.2018.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Dz.Urz.MKiDN.2018.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie decyzji w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2019.5 | ogłoszenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2018.176 | decyzja z dnia 30 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2018.50 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2018.26 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2018.109 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.26 | zarządzenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki.

Dz.Urz.MS.2018.304 | zarządzenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2018.58 | ogłoszenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

Dz.Urz.MZ.2018.108 | zarządzenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

Dz.Urz.MZ.2018.108 | zarządzenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2018.71 | zarządzenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2017 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2018.59 | ogłoszenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka".

B.I.LP.2018.12.182 | decyzja z dnia 29 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie zasad planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi.

Dz.Urz.MON.2018.175 | decyzja z dnia 26 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Dz.Urz.MZ.2018.106 | obwieszczenie z dnia 26 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2018.105 | obwieszczenie z dnia 26 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2018.105 | obwieszczenie z dnia 26 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2018.112 | zarządzenie z dnia 26 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Działdowie.

Dz.Urz.MS.2018.289 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Lubsku.

Dz.Urz.MS.2018.295 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Szczytnie.

Dz.Urz.MS.2018.292 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.71 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Program Szczepień Ochronnych na rok 2019.

Dz.Urz.MZ.2018.104 | komunikat z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie utworzenia w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2018.300 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie w Działdowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Iławie.

Dz.Urz.MS.2018.290 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Lubsku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Dz.Urz.MS.2018.296 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2018.298 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Szczytnie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2018.293 | zarządzenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt utracił moc