Departmental acts

Ustanowienie Święta Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2019.49 | decyzja z dnia 20 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2019.15 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Dz.Urz.GITD.2019.14 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzanie do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2019.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzanie do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2019.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Dz.Urz.NDAP.2019.4 | zarządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2019".

Dz.Urz.NDAP.2019.2 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.14 | komunikat z dnia 19 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.13 | obwieszczenie z dnia 19 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.12 | decyzja z dnia 20 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2019.65 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 276 oraz Gimnazjum nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Okęciu.

Dz.Urz.MS.2019.64 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.8 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.7 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2019.6 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa - Polska Akademia Nauk.

Dz.Urz.MNiSW.2019.32 | obwieszczenie z dnia 19 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2019.31 | zarządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2019.31 | zarządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2019.28 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych.

Dz.Urz.MPiT.2019.6 | zarządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2019.23 | komunikat z dnia 5 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.12 | decyzja z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.11 | zarządzenie z dnia 19 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2019.7 | zarządzenie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol.

Dz.Urz.MSZ.2019.13 | zarządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol (Republika Cypryjska).

Dz.Urz.MSZ.2019.12 | decyzja z dnia 15 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Antananarywie (Republika Madagaskaru).

Dz.Urz.MSZ.2019.11 | decyzja z dnia 11 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.5 | zarządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2019.30 t.j. | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2019.27 t.j. | wytyczne z dnia 25 kwietnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.13 | zarządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2012.19 | wytyczne z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2012.19 | wytyczne z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2012.19 | wytyczne z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2012.19 | wytyczne z dnia 25 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu.

Dz.Urz.KGP.2019.28 | zarządzenie z dnia 13 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.13 | zarządzenie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji.

Dz.Urz.KGP.2019.29 | decyzja z dnia 13 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.46 | decyzja z dnia 13 marca 2019 r. | Akt obowiązujący