Departmental acts

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2019.19 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2019.12 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Skreślenie doradcy inwestycyjnego z listy doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2019.16 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2019.4.46 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.19 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dz.Urz.MPiT.2019.11 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dz.Urz.MPiT.2019.11 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2019.69 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

Dz.Urz.MON.2019.67 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.

Dz.Urz.MON.2019.66 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2019.65 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2019.64 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Rozwiązanie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2019.21 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2019.23 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2019.23 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.34 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.33 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Dz.Urz.CBA.2019.13 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2019 r.

Dz.Urz.MS.2019.125 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2019.11 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2019.10 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2019.10 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2019.33 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wytyczne do planów osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury portowej i transportu morskiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.18 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Wytycznych w sprawie finansowania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.17 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.16 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2019.10 | zarządzenie z dnia 25 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - informatyzacja.

Dz.Urz.MC.2019.9 | zarządzenie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MC.2019.8 | zarządzenie z dnia 19 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych.

Dz.Urz.MON.2019.63 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wydanie Rekomendacji B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji banków.

Dz.Urz.KNF.2019.14 | uchwała z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2019.13 | uchwała z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2019.13 | uchwała z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2019.19 | komunikat z dnia 3 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.

Dz.Urz.MKiDN.2019.18 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna i etatowa samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.31 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Struktura organizacyjna i etatowa samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.31 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.36 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.35 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2019.34 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.33 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.32 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2019.120 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2019.16 | komunikat z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy z Weteranami.

Dz.Urz.MON.2019.61 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący