Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.27 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" na lata 2019-2023.

B.I.LP.2019.6.78 | decyzja z dnia 27 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2019.35 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji).

Dz.Urz.MKiDN.2019.35 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Konkurs "CPK Innowacje".

Dz.Urz.MI.2019.31 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" na lata 2019-2023.

B.I.LP.2019.6.74 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2019.134 | decyzja z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie".

B.I.LP.2019.6.73 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Użytkowanie naziemnych urządzeń startowych wykorzystywanych do startów szybowców.

Dz.Urz.ULC.2019.38 | wytyczne z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

Dz.Urz.MS.2019.133 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

Dz.Urz.MS.2019.133 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

Dz.Urz.MS.2019.133 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2019.30 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2019.10 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2019.10 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.68 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.67 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.27 | zarządzenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.57 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w 2018 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.

Dz.Urz.MSZ.2019.26 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2019.25 | zarządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2019.25 | zarządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2019.25 | zarządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dz.Urz.MF.2019.66 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2019.48 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2019.44 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.86 | zarządzenie z dnia 25 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.31 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.30 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Program szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2019.83 | decyzja z dnia 22 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.56 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dz.Urz.KGP.2019.82 | zarządzenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.PAA.2019.7 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Obieg i kontrola dowodów księgowych.

Dz.Urz.PAA.2019.6 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Obieg i kontrola dowodów księgowych.

Dz.Urz.PAA.2019.6 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2019.28 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego Święta Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2019.114 | decyzja z dnia 31 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2018 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2019.6 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.63 | zarządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.62 | zarządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin.

Dz.Urz.MSZ.2019.24 | decyzja z dnia 31 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2019.10 | zarządzenie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MPiT.2019.16 | zarządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MPiT.2019.16 | zarządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MPiT.2019.16 | zarządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2019.14 | zarządzenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności radiowej.

Dz.Urz.KGPSP.2019.7 | rozkaz z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2019.47 | zarządzenie z dnia 4 października 2013 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.ULC.2019.34 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MSiT.2019.40 | zarządzenie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Toruniu.

Dz.Urz.NDAP.2019.24 | zarządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt jednorazowy