Departmental acts

Zaprzestanie używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO.

Dz.Urz.ULC.2019.54 | wytyczne z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego.

Dz.Urz.MON.2019.146 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.44 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2019.168 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2019.82 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.27 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2019.21 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2019.21 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

NFZ.2019.98 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

NFZ.2019.98 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

NFZ.2019.98 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

NFZ.2019.98 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "ROBUT" z siedzibą w Nowym Wiśniczu.

Dz.Urz.MS.2019.165 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.59 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.59 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.

Dz.Urz.NBP.2019.8 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2019.14 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2019.55 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2019.80 | decyzja z dnia 23 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.51 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.50 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2019.13 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2019.11 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGPSP.2019.11 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.43 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku STARA WIEŚ.

Dz.Urz.ULC.2019.53 | ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.52 | ogłoszenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.51 | ogłoszenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Dz.Urz.MZ.2019.58 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.50 | ogłoszenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego na 2019 r.

Dz.Urz.MŚ.2019.42 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.41 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.40 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2019.142 | decyzja z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dz.Urz.MON.2019.141 | decyzja z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.140 | decyzja z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Limit awansowy w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2019.139 | decyzja z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.31 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Instytutowi Śląskiemu.

Dz.Urz.MKiDN.2019.80 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIniR.2019.26 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.46 | decyzja z dnia 30 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2019.78 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2019.25 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.43 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.41 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.40 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy