Departmental acts

Kryteria wartościowania dokumentacji medycznej.

Dz.Urz.NDAP.2019.36 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.35 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zasady porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2019.34 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń.

Dz.Urz.MS.2019.203 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.53 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.124 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

NFZ.2019.123 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2019.96 | obwieszczenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.77 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.Urz.MSWiA.2019.36 | decyzja z dnia 17 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dz.Urz.MS.2019.202 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady geologicznej i górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2019.52 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady geologicznej i górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2019.52 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach.

Dz.Urz.MS.2019.201 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa przez PKP PLK.

Dz.Urz.PUTK.2019.32 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej.

Dz.Urz.MIniR.2019.34 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2019.33 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Cofnięcie zalecenia zaprzestania używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO.

Dz.Urz.ULC.2019.64 | wytyczne z dnia 16 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KOŚCIELECZKI.

Dz.Urz.ULC.2019.63 | ogłoszenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ŚWIDNICA-KRZCZONÓW.

Dz.Urz.ULC.2019.62 | ogłoszenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dz.Urz.MRiRW.2019.78 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dz.Urz.MRiRW.2019.78 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dz.Urz.MRiRW.2019.78 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku MAZURY HELIPAD.

Dz.Urz.ULC.2019.61 | ogłoszenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Dz.Urz.MZ.2019.76 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.75 | zarządzenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.Urz.MIniR.2019.32 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.Urz.MIniR.2019.32 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.Urz.MIniR.2019.32 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie niektórych organów pomocniczych Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.51 | zarządzenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MŚ.2019.50 | zarządzenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.95 | obwieszczenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za sierpień 2019 r.

Dz.Urz.MF.2019.94 | obwieszczenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Kontynuowanie finansowania w roku 2019 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2019.8/9.103 | decyzja z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.66 | decyzja z dnia 12 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Dz.Urz.MZ.2019.72 | zarządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Algorytm zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego.

Dz.Urz.MZ.2019.71 | obwieszczenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.PKRUS.2019.35 | komunikat z dnia 11 września 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2019.195 | zarządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2019.195 | zarządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt utracił moc

Wzory legitymacji służbowej asesora sądowego.

Dz.Urz.MS.2019.194 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz i uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2019.193 | zarządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz i uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2019.193 | zarządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2019.77 | zarządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Święta 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Dz.Urz.MON.2019.180 | decyzja z dnia 10 września 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.63 | zarządzenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.62 | decyzja z dnia 12 września 2019 r. | Akt obowiązujący