Departmental acts

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.1.2 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja w sprawie stosowania przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.Urz.MF.2006.1.10 | interpretacja z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.1.8 | komunikat z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.1.7 | komunikat z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.1.6 | komunikat z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.1.5 | komunikat z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.2.5 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw przygotowania propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.2.4 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw przygotowania propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.2.4 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.4.33 | decyzja z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2006.4.31 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wydzielony rachunek dochodów własnych dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.4.30 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.4.28 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2006.4.27 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2006.4.27 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2005.5.20 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2005.5.20 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2005.5.20 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MTiB.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MTiB.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni.

Dz.Urz.MTiB.2005.3.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Udostępnienie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego "Warszawa-Babice" dla lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.MSWiA.2006.2.8 | decyzja z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Statut Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MTiB.2006.2.3 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dz.Urz.MZ.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MTiB.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.138 | decyzja z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów samochodowych.

Dz.Urz.KGP.2005.20.136 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.2.24 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.22 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.21 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc