Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie.

Dz.Urz.MON.2019.218 | decyzja z dnia 25 października 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn.

Dz.Urz.MON.2019.217 | decyzja z dnia 25 października 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2019.49 | decyzja z dnia 28 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie przekształcenia czteroletniego Technikum Leśnego w Miliczu w pięcioletnie Technikum Leśne w Miliczu.

Dz.Urz.MŚ.2019.66 | zarządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie przekształcenia czteroletniego Technikum Leśnego w Białowieży w pięcioletnie Technikum Leśne w Białowieży.

Dz.Urz.MŚ.2019.61 | zarządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2019.91 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.147 | zarządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Dz.Urz.MON.2019.215 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2019.214 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MON.2019.213 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy 24. Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności.

Dz.Urz.MON.2019.212 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dz.Urz.MON.2019.216 | decyzja z dnia 25 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki".

Dz.Urz.MNiSW.2019.74 | zarządzenie z dnia 23 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki".

Dz.Urz.MNiSW.2019.74 | zarządzenie z dnia 23 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Dz.Urz.MON.2019.211 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.

Dz.Urz.MON.2019.209 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2019.210 | decyzja z dnia 24 października 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2019.31 | zarządzenie z dnia 15 października 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2019.31 | zarządzenie z dnia 15 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2019.110 | zarządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Dz.Urz.MZ.2019.89 | obwieszczenie z dnia 23 października 2019 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2019.88 | obwieszczenie z dnia 23 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie.

Dz.Urz.MS.2019.230 | zarządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie wydatków budżetowych w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2019.207 | decyzja z dnia 22 października 2019 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2019.207 | decyzja z dnia 22 października 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu.

Dz.Urz.MON.2019.206 | decyzja z dnia 22 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Dz.Urz.MON.2019.205 | decyzja z dnia 22 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.GUS.2019.50 | zarządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

NFZ.2019.145 | zarządzenie z dnia 22 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.201 | zarządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Działalność prasowo - informacyjna w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2019.71 | decyzja z dnia 22 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2019.107 | zarządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego na rok 2020.

Dz.Urz.MŚ.2019.60 | zarządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.106 | zarządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.105 | zarządzenie z dnia 4 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie wytycznych w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012.

Dz.Urz.ULC.2019.71 | wytyczne z dnia 21 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kilkenny (Irlandia).

Dz.Urz.MSZ.2019.46 | decyzja z dnia 16 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. S-RSŻP/2018.

Dz.Urz.ULC.2019.68 | ogłoszenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta.

Dz.Urz.MSWiA.2019.43 | zarządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 101/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2019.26 | decyzja z dnia 21 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 3/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2019.25 | decyzja z dnia 21 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.144 | zarządzenie z dnia 17 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

NFZ.2019.143 | zarządzenie z dnia 17 października 2019 r. | Akt obowiązujący