Departmental acts

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.17 | decyzja z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.17 | decyzja z dnia 8 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.3.27 | decyzja z dnia 8 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie militaryzacji.

Dz.Urz.MON.2003.7.86 | decyzja z dnia 7 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.Urz.MON.2003.8.87 | zarządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.Urz.MON.2003.8.87 | zarządzenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu sporządzenia w 2003 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2003.5.28 | komunikat z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.7.39 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 151 w Mrzeżynie przy Jednostce Wojskowej Nr 3346 w Mrzeżynie.

Dz.Urz.MON.2003.7.78 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 23 w Warszawie przy Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2003.7.76 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 30 w Lublinie przy Jednostce Wojskowej Nr 3820 w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2003.7.79 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 30 w Lublinie przy Jednostce Wojskowej Nr 3820 w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2003.7.79 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 70 w Krośnie Odrzańskim przy Jednostce Wojskowej Nr 1375 w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.MON.2003.7.77 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 70 w Krośnie Odrzańskim przy Jednostce Wojskowej Nr 1375 w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.MON.2003.7.77 | zarządzenie z dnia 5 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Interpretacja w sprawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.Urz.MF.2003.7.41 | interpretacja z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2003 rok.

B.I.LP.2003.5.52 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy pomiędzy Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego a Ministrem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.8.105 | porozumienie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy pomiędzy Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego a Ministrem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.8.105 | porozumienie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2003 roku.

Dz.Urz.MZ.2003.5.45 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.6.47 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.10.54 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.41 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2003.5.43 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu.

Dz.Urz.MK.2003.3.14 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia policjantów służby kandydackiej.

Dz.Urz.KGP.2003.10.52 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów Policji Sądowej i ogniw konwojowo-ochronnych.

Dz.Urz.KGP.2003.10.53 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.2.30 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dni wolnych od służby i pracy w 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.6.51 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów i referendum.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.26 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów i referendum.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.26 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2003.2.257 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie składu Zespołu do spraw referendum ogólnokrajowego.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.45 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2003.3.19 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.24 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.25 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.4.16 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu Radzie Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Dz.Urz.MON.2003.7.84 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.4.17 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Stosowanie w resorcie obrony narodowej klasyfikacji zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.

Dz.Urz.MON.2003.7.82 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Dz.Urz.MON.2003.7.83 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie koordynatorów spośród dyrektorów Oddziałów Regionalnych KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2003.4.10 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Instrukcja urządzania lasu.

B.I.LP.2003.4.45 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie i zakres działania Zespołu ds. opracowania programu testowania potomstwa drzew leśnych.

B.I.LP.2003.4.46 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zakup środków ochrony roślin.

B.I.LP.2003.4.51 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.7.71 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.7.72 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.7.73 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.7.74 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy