Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2003.11.55 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie Służby Celnej i Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.123 | porozumienie z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie Służby Celnej i Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.123 | porozumienie z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie Służby Celnej i Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.123 | porozumienie z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.16.90 | komunikat z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.16.91 | komunikat z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona i ustanowienie dorocznego Święta 6 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2003.17.188 | decyzja z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.16.87 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2 Batalionu Radioelektronicznego w Lidzbarku Warmińskim.

Dz.Urz.MON.2003.17.186 | decyzja z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Dz.Urz.MON.2003.17.184 | decyzja z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów.

Dz.Urz.MK.2003.8.60 | decyzja z dnia 31 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów.

Dz.Urz.MK.2003.8.60 | decyzja z dnia 31 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie limitów na wydatki o charakterze okolicznościowym w 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.17.180 | decyzja z dnia 31 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.17.193 | decyzja z dnia 31 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MI.2003.18.30 | zarządzenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.NBP.2003.20.35 | obwieszczenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2002 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.57 | obwieszczenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.17.179 | decyzja z dnia 30 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.8 | zarządzenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.30 | komunikat z dnia 29 października 2003 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmowej "Czołówka".

Dz.Urz.MK.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Przewodniczącego Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.4.59 | decyzja z dnia 28 października 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania Programu badań prenatalnych w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2003.12.111 | zarządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2003.12.114 | zarządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2003.12.112 | zarządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Dz.Urz.KGP.2003.20.107 | zarządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Dz.Urz.KGP.2003.20.107 | zarządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyk stosowanych przez Telekomunikację Polską S.A. w W. za ograniczające konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2004.1.278 | decyzja z dnia 24 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutowi Rozwoju Miast w Krakowie.

Dz.Urz.MI.2003.17.29 | zarządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.15.81 | zarządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.MI.2003.17.28 | zarządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2003.12.34 | zarządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Jubileusz 80-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2003.10.94 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.2 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.3 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.6 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.4 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.4 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu społecznych doradców Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2003.4.52 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego.

Dz.Urz.KGP.2003.20.108 | decyzja z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie członka Zespołu społecznych doradców Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2003.4.55 | decyzja z dnia 22 października 2003 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie członka Zespołu społecznych doradców Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2003.4.56 | decyzja z dnia 22 października 2003 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie przewodniczącego Zespołu społecznych doradców Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2003.4.57 | decyzja z dnia 22 października 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.7 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.9.52 | zarządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2003.8.51 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2003.11.107 | obwieszczenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Testowanie programów użytkowych SILP.

B.I.LP.2003.10.93 | zarządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc